ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  174                                                09.03.2015 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  09-и март                                                           Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З* 

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П* Х*      

Като разгледа докладваното от Р.С* ч.в. търговско    дело № 71 по описа за 2015година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба от М.Х.И. като ЕТ М.И. ***, ЕИК 127024044 –ответник  по т.д. № 672/2013год. по описа на ОС-Шумен, против определение на съда № 488 постановено на 11.11.2014год. с което производството  по делото е прекратено и същото е изпратено по компетентност за разглеждане от Шуменски окръжен съд, с оглед цената на предявения иск.

 В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен, по изложени съображения и се иска същият да бъде отменен.

Насрещната страна, не е изразила становище по жалбата.         Частната жалба е подадени в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения:

Производството по делото е образувано по искова молба от Д* П*Д*, като синдик на „П*”ООД гр.Шумен / в нес/. срещу ЕТ „М.И. *** представляван от М.Х.И., чрез която е предявен иск за обявяване за нищожен сключен договор за отдаване под наем на недвижими имоти от 23.12.2003год., поради противоречие на закона..

С отговора на исковата молба жалбоподателят е направил възражение за родовата неподсъдност на делото на ШОС, като съдът по изложени съображения е уважил възражението и е изпратил делото за разглеждане от ШРС.

Определението е законосъобразно, поради следното:

Както се посочи, предмета на иска е обявяване за нищожен на сключен наемен договор за отдаване под наем на недвижими имоти.

С разпореждане № 93 от 20.02.2014год., съдът на основание чл.129 ал.2 ГПК е оставил исковата молба без движение, а като констатирана нередовност е посочено: -да посочи цена на иска и да се внесе дължимата държавна такса, което ищецът е сторил с молба от 13.03.2014год. като е посочил размер на месечния наем в размер на 280лв.  С оглед разпоредбата на чл.69 т.5 ГПК съдът правилно е определил цена на иска  в размер на 3 360лв. Следва да се отбележи, че производството не е по чл.645-647 ТЗ поради което е неприложима специалната подсъдност, предвидена в чл.649 ал.5 ТЗ относно отменителните искове. Понеже цената на иска е под 25 000лв., на основание разпоредбата на чл.104 ГПК, искът е подсъден на районният съд, както правилно е приел окръжния съд. С частната жалба се оспорва определението с твърдения, оспорващи сключения договор като договор за наем. Следва да се отбележи, че тези възражения се отнасят до основателността на иска и следва да бъдат разгледани в исковия процес. В допълнение следва да се отбележи също, че  ответникът разполага с възможността, дадена в чл.70 ал.1 ГПК, относно определената цена на иска. Предвид изложеното, към настоящият момент обжалваното определение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено. При разглеждане на иска, съдът следва да прецени дали е приложима разпоредбата на чл.213 ГПК и да съедини в едно производсто настоящият иск с исковете по спрените дела между същите страни.  Предвид изложеното обжалвавното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

           По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                                              

                                          О  П  Р  Е  Д  Е Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 488 от 11.11.2014год. постановено по т.д. № 672/2013год. по описа на Шуменски  окръжен съд,  с което производството е прекратено и същото е изпратено за разглеждане от Шуменски районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.