О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 749

 

                                             гр.Варна, 10.11.2015 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на десети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. № 710 по описа на съда  за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по частна жалба на „Алексбилдинг” ООД, ЕИК ****, със седалище с.Оброчище срещу определение №405/25.08.2015г., постановено по т.д.№ 74/2015 год. по описа на Добричкия окръжен съд, с което регистърното производството по вписване на заявените със Заявление № 20150327164437 по описа на ТР при АВп промени в обстоятелствата по партида на дружеството-жалбоподател е спряно на осн. чл. 536, ал. 1 ГПК вр. Чл.19, ал.5 от ЗТР до приключване с влязъл в сила съдебен акт на т.д. № 75/15г. по описа на ДОС.

В частната жалба се излагат съображения за недопустимост на обжалваното определение, тъй като с предходно определение от 31.03.2015 г., регистърното производство е било спряно, което определение по-късно е било обезсилено от апелативния съд.

В отговора насрещната страна Л.М. излага доводи за неоснователелност на частната жалба и моли съда да я остави без уважение.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира следното от фактическа и  правна страна:

 Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна, имаща правен интерес по арг. от чл.536, ал.3 ГПК вр. чл.15, ал.6 ЗТР от обжалване на спирането срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

Обжалваното определение на ВОС е постановено по повод на молба от Л.С.М. с правно осн.чл.19, ал.5 ЗТР вр. чл.536, ал.1 ГПК. В молбата се излага, че със заявление Образец А 4 с вх. № 20150327164437 по описа на ТР при АВп е поискано съответно вписване на промени в подлежащи на регистрация обстоятелства, въз основа на решения на общо събрание на съдружниците в „Алексбилдинг” ООД, ЕИК ****, със седалище с.Оброчище, проведено на 27.02.2015 г.

Твърди наличието на висящ спор  по предявени искове за прогласяване нищожността на взетите решения,  евентуално за отмяната им по реда на чл.74 от ТЗ.

Иска се спиране на производството по вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, по партидата на „Алексбилдинг” ООД, ЕИК ****8, със седалище с.Оброчище по заявление Образец А 4 с вх. № 20150327164437.

С молбата за спиране е представен препис от искова молба рег. N2208/30.03.2015 г. на ОС - Добрич,  на  Л.С.М. за прогласяване нищожността, евентуално за отмяна по реда на чл.74 от ТЗ на решения на общо събрание на съдружниците в „Алексбилдинг” ООД, ЕИК ***, със седалище с.Оброчище, проведено на 27.02.2015 г.,

Не се спори между страните, че въз основа на подадената искова молба е образувано т.д. № 75/15 г. по описа на ДОС .

Съгласно чл. 19, ал. 5 ЗТР, спирането на регистърното производство се постановява на основание чл. 536 ГПК с акт на съда. Спиране на охранителното производство е недопустимо да се постановява като обезпечение на иск по реда на чл. 389 и сл. от ГПК, но такова може да бъде поискано в самостоятелно производство, в което съдът преценява наличието на предпоставките на чл. 536 ГПК. В настоящия случай искането за спиране е заявено пред надлежния съд по предвидения в закона ред.

 Съгласно  чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК, охранителното производство се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт. Предявеният иск за прогласяване нищожност на решенията на ОС на съдружниците, евентуално за тяхната отмяна, взети на общо събрание на 27.02.2015 г. предмет на т.д. №75/2015 г. по описа на ДОС, попада в хипотезата на  чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК, като самото завеждане на делото е достатъчно основание за спиране на охранителното, респ. регистърното производство от съда, с оглед последиците, визирани в чл. 536, ал. 2 ГПК.

След като не се касае до обезпечителна мярка по см. на чл.397, ал.1 , т.3 ГПК , то сезираният с молбата по чл.536, ал.1 ГПК съд не преценява вероятна основателност на иска, нито наличие на обезпечителна нужда и адекватност на поисканата мярка. В тази връзка и настоящият състав  счита, че задължителните указания по т.10 от ТР № 1/2002г. на ОСГК на ВКС относно недопустимост на спиране на вписването не визират произнасянето на съда в хипотезата на чл.536, ал.1 , т.1 ГПК. Даденото разрешение на ВКС следва да се съобрази в частта досежно компетентния за произнасяне по молбата за спиране съд и че това не е съдът, пред който е висящ спорът относно отмяната по чл.74 ТЗ, респ. нищожността на атакуваните решения на ОС.  

Доколкото към датата на постановяване на атакуваното определение, а и към настоящия момент  не е налице положително произнасяне на съда в друго производство по аналогична молба по чл.536, ал.1, т.1 ГПК на молителя М., за последния е налице правен интерес от подаване на такава по т.д. № 74/15 г. на ДОС. В този смисъл несъстоятелни са доводите изложени в частната жалба за повторно произнасяне по молбата за спиране, тъй като предходното определение на ДОС от 31.03.2015 г., с което регистърното производството по вписване на заявените със Заявление № 20150327164437 по описа на ТР при АВп промени в обстоятелствата по партида на дружеството-жалбоподател е спряно на осн. чл. 536, ал. 1 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на т.д. № 185/15г. по описа на ДОС е било обезсилено с определение на АС – Варна по ч.т.д.N 482/15 г. и делото е било върнато на Добричкия окръжен съд за произнасяне по направеното искане с правно основание чл.536 ал.1 т.1 ГПК вр.чл.19 ал.5 ЗТР.

След като е налице образувано по предявени от съдружника искове за прогласяване нищожност, евентуално за отмяна на решения на общо събрание на съдружниците относно правоотношение, което е условие за издаване на искания регистърен акт, то на осн. чл.536, ал.1, т.1 ГПК молбата за спиране на регистърното производство е основателна, поради което и обжалваното определение следва да се потвърди.

 

Водим от което, съдът

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №405/25.08.2015г., постановено по т.д.№ 74/2015 год. по описа на Добричкия окръжен съд, с което регистърното производството по вписване на заявените със Заявление № 20150327164437 по описа на ТР при АВп промени в обстоятелствата по партида на дружеството-жалбоподател е спряно на осн. чл. 536, ал. 1 ГПК вр. чл.19, ал.5 от ЗТР до приключване с влязъл в сила съдебен акт на т.д. № 75/15г. по описа на ДОС.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: