ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№  673/23.10.                        2013        град Варна

Апелативен съд                                                         търговско отделение

в закрито заседание  в състав

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                                        ЧЛЕНОВЕ* Н*

                                                                           А* Б*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. дело номер 711 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 1 ГПК вр. с чл. 220 ГПК.

Образувано е по частната жалба на „С* Д* 08” ООД със седалище гр. Силистра срещу  Изложените оплаквания са за незаконосъобразност на определението, поради което се иска отмяната му и уважаване на искането.

В писмен отговор ответната страна оспорва основателността на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

Ищецът „С* д* 08” ООД е предявил срещу ответника „В*”ООД иск в размер на сумата 200 000лв. Легитимира се като носител на правото на иск въз основа на сключен договор за цесия с В* П* В* с която последният е прехвърлил вземането си за равностойността на дружествения си дял във „В*” ООД, след прекратяване на членственото правоотношение. Правният интерес на цесионера да привлече за участие в делото цедента при оспорване на прехвърленото вземане произтича от разпоредбата на чл. 223 ал. 2 ГПК която предвижда обвързваща /задължителна/ сила на мотивите на решението в отношенията между подпомагащата и подпомаганата страна. Вероятната неоснователност на иска е въпрос по съществото на спора и не се отразява на допустимостта на привличането на третото лице.

Молбата за привличане на трето лице е направена своевременно в срока по чл. 372 ал. 2 ГПК при наличие на правен интерес и е допустима.

Като е отхвърлил искането за конституиране на трето лице помагач първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен акт който следва да се отмени.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ определение № 775/13.09.2013 г. постановено по т.д. 220/2012 г. на Силистренския ОС, в частта с която е отхвърлено искането на „С* д* 08” ООД за привличане на трето лице помагач.

КОНСТИТУИРА В* П* В* с постоянен адрес с. Г* обл. С* ул.”П*” № 29 като трето лице помагач на „С* Д* 08” ООД в производството по т.д. 220/2012 г. по описа на Силистренски окръжен съд.

ВРЪЩА ДЕЛОТО  за продължаване на процесуалните действия.

Определението е окончателно.

Председател:                       Членове: