О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

759………

 

гр. Варна, 12.11. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на дванадесети ноември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                          ДАРИНА МАРКОВА

            като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 711 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл.ГПК, образувано по частна жалба вх.No-2616/25.06.2015 година от  „Стария дъб-97” ООД, гр.Търговище и частна жалба вх. № 2951/15.07.2015 година от „Лоджистик” ЕООД, гр.София срещу определение без номер от 11.06.2015г., постановено по т.д. № 80/2010 година по описа на ОС Разград, с което е спряно производството по делото, на осн.чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на производството по гр.д.959/2012 година по описа на СРС.

В жалбата си жалбоподателят „Стария дъб-97” ООД твърди, че съдът неправилно е приел, че са налице основанията на чл.229, ал.1, т.4 ГПК за спиране на делото поради преюдициалност по гр.д.959/2012 година на СРС.

В случая няма преюдициалност на делата, тъй като двете висящи съдебни производства нямат идентични страни, доколкото ищецът „Стария дъб-97” ООД не е страна по делото, поради което субективните предели на силата на пресъдено нещо няма да се разпрострат върху неучаствуващите в това производство страни. Следователно решението по това дело няма да може да се противопостави на ищеца „Стария дъб-97” ООД. На следващо място основанията за нищожност, които са наведени по двете дела се различават. Моли съдът да отмени определението на Разградски окръжен съд и вместо него постанови друго, с което остави без уважение искането за спиране.

Жалбоподателят „Лоджистик” ЕООД твърди, че определението е неправилно, тъй като производството е подлежало на прекратяване, а не на спиране, тъй като исковете са отхвърлени и е налице сила на пресъдено нещо и липса на правен интерес. Моли съдът да отмени определението на Разградски окръжен съд и вместо него постанови друго, с което остави без уважение искането за спиране.

Ответникът по жалбата „Старият дъб” ООД е представил писмен отговор, с който моли да се отмени обжалваното определение.

Съдът намира подадените жалби за процесуално допустими, а разгледани по същество за основателни по следните съображения:

Производството по т.д.80 по описа за 2010 година на Oкръжен съд Разград е образувано по искове на „Стария дъб-97” ООД, в качеството му на едноличен собственик на капитала срещу „Стария дъб” ООД и „Лоджистик” ЕООД за прогласяване на нищожността на договор за прехвърляне на търговското предприятие, обективиран в договор с нотариална заверка на подписите с рег.No-1439 на Нотариус К* Г* с район на действие ТРС, рег.No-317 на НК. С присъда по НОХД 733/2008 година К* бил признат за виновен по чл.202 НК за сделката по прехвърляне на предприятието. Твърди, че договора за прехвърляне е нищожен, тъй като противоречина закона и морала, нарушава конкретна наказателна разпоредба; поради заобикаляне на закона К* е целял предприятието да се придобие от него, сключил договора с подставено лице; противоречи на чл.15, ал.2 ТЗ, при сключване на договора не е било налице решение на едноличния собственик на продажбата; продажбата е в противоречие с чл.41, ал.2 ЗППДОбП /отм./

Производството по в. гр.д.15689/2012 година по описа на СГС, ГО, е образувано по въззивна жалба срещу решение от 21.08.2012 година, постановено по гр.д.959/2012 година по описа на СРС.

Видно от представеното решение /л.256/ е, че производството по делото е образувано по предявени искове от „Старият дъб” ООД срещу „Лоджистик” ЕООД за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на търговското предприятие, обективиран в договор с нотариална заверка на подписите с рег.No-1439 на Нотариус К* Г* с район на действие ТРС, рег.No-317 на НК.. Съдът е уважил иска, като е приел, че договорът е нищожен поради заобикаляне на закона, а останалите искове за прогласяване на нищожност поради противоречие със закона, морала и липса на съгласие е отхвърлил. Делото е висящо пред СГС само в частта, с която е уважен иска.

Преюдициалност на производството е налице когато правоотношението по едното дело обуславя или е част от състава на правоотношението по другото дело, като при всички случаи следва между страните да се формира сила на пресъдено нещо, която да се ползува в процеса, който е спрян.

За да се формира сила на пресъдено нещо следва да е налице и идентичност между страните по делото. Субективните предели на силата на пресъдено нещо се разпростират между страните по две дела, когато е налице идентичност и когато те са срещуположни страни в процеса. В настоящия случай ищец по делото е „Стария дъб 97” ООД, който не е страна в исковото производство по гр.д.959/2012 година по описа на СРС. Страните по гр.д.959/2012 година в настоящето производство са с едно и също процесуално качество ответници, поради което не могат да противопоставят на ищеца силата на пресъдено нещо по гр.д.959/2012 година на СРС.

Правния интерес на ищеца е налице, тъй като той желае да се ползува от прогласяване нищожността на договора и да го противопостави на извършените вписвания в търговския регистър.

Гореизложеното обуславя извода, че не са налице предпоставки за спиране на производството, поради което определението на Разградски окръжен съд следва да бъде отменено.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение без номер от 11.06.2015г., постановено по т.д. № 80/2010 година по описа на ОС Разград, с което е спряно производството по делото, на осн.чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на производството по гр.д.959/2012 година по описа на СРС и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: