Р Е Ш Е Н И Е № 19

 

гр. Варна, 02.02.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесесета година в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело 711/2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

Образувано е по жалба на „Изгодни имоти” ООД – гр. Шумен, чрез процесуален представител адв. С.Е. ***, срещу решение № 115 от 04.11.2016 г. на Шуменския окръжен съд по т. д. № 488/2016 г., с което е потвърден отказът на Агенция по вписванията № 20150629192106-2 от 15.08.2016 г., постановен по заявление вх. № 20150629192106 от 29.06.2015 г. за обявяване на годишния финансов отчет /ГФО/ за 2014 г. на търговското дружество.

В жалбата се навеждат подробни аргументи за неправилност на решението поради неправилно приложение на материалния закон. Процесуалният представител на жалбоподателя счита, че при отсъствие на дадени указания за отстраняване на нередовности в законоустановения срок по чл. 19, ал. 2 от ЗТР, същите следва да бъдат изпращани до страната с нарочно писмено съобщение, а не просто оповестени на електронната партида на търговеца. Сочи, че търговецът не е изпълнил указанията в определения срок предвид отсъствието на узнаване за същите. Моли за отмяна на решението и указване на длъжностното лице по регистрация /ДЛР/ да извърши исканото вписване.

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирана страна и против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът приема следното:

Отказът на АВп № 20150629192106-2 от 15.08.2016 г. е мотивиран с аргументите, че при искане за обявяване на ГФО, следва да се представи решение на общото събрание на съдружниците /ОСС/ за приемане на отчета, както и същият да отговаря на изискванията на чл. 34, ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 2 от ЗСч, съответно да е подписан от управителя и върху същия да е поставен печатът на дружеството.

Окръжният съд е потвърдил отказа на АВп с довод, че от представеното решение на ОСС е видно, че същите са взели решение за приемане на отчета за 2014 г. по отношение на друго дружество „Голдън фийлд“ ООД. Допълнително съдът е констатирал, че към заявлението липсва и представен ГФО, който да е подписан от управителя и да е поставен печатът на дружеството. Съдът е посочил в мотивите си също, че отсъствието на дадени указания в срока по чл. 19, ал. 2 от ЗТР не опорочава възможността същите да бъдат отстранени в последващо определения срок.

При постановяване на настоящия акт, съдът съобрази следните обстоятелства:

Подадено е по елетронен път заявление № 20150629192106 от 29.06.2015 г. за обявяване на ГФО за 2014 г. по партида на Изгодни имоти” ООД.

Към заявлението са приложени: ГФО 2014 г., Протокол от ОСС на дружеството, доказателство за внесена по сметка на АВп държавна такса от 20 лева, декларации по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от ЗТР от Марияна Станчева. Съобразно служебно извършена справка в ТР за вписвания по партидата на Изгодни имоти” ООД се установява, че управител на дружеството е Марияна Рачева Станчева.

От съдържанието на представения Протокол от ОСС на „Изгодни имоти“ ООД, проведено на 20.03.2015 г. е видно, че същите са взели решение за приемане на ГФО на друго дружество – „Голдън Фийлд“ ООД. Съгласно императивните разпоредби на чл. 34, ал. 3, т. 1, ал. 4, т. 2 от ЗСч и чл. 40, ал. 1 от ЗСч, ГФО следва да бъде подписан от управителя, след предварително взето решение за приемането му, като върху същия е положен и печатът на дружеството. Предвид гореизложеното, следва да се приемат за законосъобразни, дадените указания от ДЛР за отстраняване на констатираните нередовности.

По отношение на възраженията на жалбоподателя за отсъствие на произнасяне на ДЛР в сроковете по чл. 19, ал. 2 от ЗТР и чл. 22, ал. 5 от ЗТР, съдът намира следното:

В разпоредбата на  чл. 19, ал. 2 от ЗТР е уреден инструктивен срок от три работни дни за произнасяне по заявленията за вписване, заличаване и обявяване на актове в ТР. Когато се констатират нередовности указанията за отстраняване на същите се оповестяват по електронната партида на търговеца, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в ТР /чл. 22, ал. 5 от ЗТР/. Допълнително следва да се отчита и законовата определеност на срока за изпълнение на указанията /чл. 19, ал. 2 от ЗТР/. Отказът на ДЛР се връчва на заявителя незабавно след постановяването му по реда на ГПК, а когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път – се изпраща на посочения от него електронен адрес. С оглед на горното, може да се заключи, че законът регламентира различен режим на уведомяване на заявителя за указанията и за отказа.

Настоящият съдебен състав счита, че фингираното уведомяване на заявителя намира приложение само когато е спазен инструктивният срок по чл. 22, ал. 5, изр. 2 от ЗТР за даване на указанията не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в ТР. Подобен извод може да се приложи и в хипотезата когато, макар и срокът да не е спазен, продължителността на периода между постъпването на заявлението и даването на указанията е такава, че не е от естество да затрудни заявителя да се запознае с тях и съответно да ги изпълни. В настоящия случай заявление № 20150629192106 е подадено на 29.06.2015 г., а указанията за отстраняване на нередовности по същото са вписани в ТР на 10.08.2016 г. /решение № 1626 от 20.07.2015 г. по ф. д. № 1230/2015 г. на Софийския апелативен съд/. С оглед на горното, заявителят не може да търпи неблагоприятните последици от пропускането на законово регламентираните инструктивни срокове, следователно на същия не може да му бъде вменено и задължението за ежедневна проверка на движението на регистърното производство през относително продължителен период от време, какъвто е и настоящият случай.

Предвид гореизложеното, обжалваното решение на Шуменския окръжен съд е неправилно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 115 от 04.11.2016 г. на Шуменския окръжен съд по т. д. № 488/2016 г. и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ отказ № 20150629192106-2 от 15.08.2016 г. на длъжностно лице по регистрация към Агенция по вписванията по заявление вх. № 20150629192106 от 29.06.2015 г. по партидата на „Изгодни имоти” ООД, ЕИК: 202391585.

УКАЗВА на длъжностното лице към Агенция по вписванията да оповести  повторни указания за отстраняването на нередовностите.

 Препис от решението, ведно с приложените по делото документи във връзка с изпълнението да се изпратят на Агенцията по вписванията.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                  

      2.