О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

793…/Варна, 26.11.2015.......

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 712/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от «СИГИГАЗ” АД / в несъстоятелност/, представлявано от изп.директор инж. В.П* против определение № 289/13.10.2015 год., постановено по т.д.№ 25/2015 год.  по описа на ОС – Разград, с което за постоянен синдик в производството по несъстоятелност е назначена Р* С* Т*.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Обжалваният акт е с правно основание чл. 656, ал.1 ТЗ и не подлежи на самостоятелно обжалване.

При уреждане обжалваемостта на актовете, постановени от окръжните съдилища в производството по несъстоятелност, са разграничени две групи актове - изрично изброените в чл.613а,  ал.1 ТЗ, за които е предвидено, че се обжалват по общия ред на ГПК и останалите актове, за които е предвидено, че подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд по съответния ред от ГПК. По отношение на втората категория актове е въведено изключение от общия ред на ГПК, доколкото е напълно изключена възможността за касационно обжалване. Други отклонения от общия ред за обжалване на определенията не е предвиден, следователно -  обжалваемостта и на двете категории определения на съда по несъстоятелността е обусловена от общите предпоставки по чл.274, ал.1 ГПК /Определение № 338 от 24.04.2014 г. на ВКС по ч. т. д. № 945/2014 г., I т. о., ТК, Определение № 186 от 27.03.2015 г. на ВКС по ч. т. д. № 921/2015 г., I т. о., ТК и др./

Определението на съда по несъстоятелността, постановено по реда на чл. 656, ал.1 ТЗ не е изрично обявено от закона за обжалваемо. Това определение не е и прекратително по смисъла на чл.274, ал.1, т.1 ГПК, тъй като не е преграждащо по отношение на самото производство по несъстоятелност, в хода на което е постановено. На посоченото основание, предявената частна жалба е недопустима.

Допълнителен аргумент за недопустимост на производството е и факта, че назначеният синдик може да бъде освободен при настъпването на предвидените в закона – чл.657 ТЗ юридически факти, но не и посредством обжалване на определението във връзка с назначаването му.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената от «СИТИГАЗ» АД /в несъстоятелност/ частна жалба.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 712/2015 год. по описа на ВАС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от уведомяването на частния жалбоподател пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: