О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

804/08.12.                                                       2014 година                           град Варна

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

        на       пети  декември                                                     година 2014

        в закрито заседание в състав :

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :  В.А*                                                                                     ЧЛЕНОВЕ          :  М.Н*                                                                                                         А.Б*

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Н* в.ч.т.д. №  713по описа  на Варненския апелативен съд за 2014г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е по реда на чл.613а ал.3 ТЗ вр.чл.663 ал.1 ТЗ.

Образувано е по подадена частна жалба от Д.П.Д., ЕГН **********, в качеството му на бивш синдик по т.д. № 87/2011г. на РзОС на „А*” АД, /н./, гр.Лозница, обл.Разград, ЕИК 826036823 против протоколно определение № 279/07.11.2014г. на Разградския окръжен съд по т.д.н. № 87/2011г., с което на осн.чл.663 ал.1 ТЗ за допуснато по см. на чл.665 ТЗ нарушение – непредаване по опис на търговски книги, дневници и отчети на новоназначения синдик в предоставения му за това срок до 29.10.2014г. му е наложена ГЛОБА в размер на 1 000лв. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да постанови определение, с което да отмени наложената му глоба като неоснователна и тенденциозна. С допълнителна молба вх. № 6836/03.12.2014г. жалбоподателят предоставя на въззивната инстанция за сведение копие от постановление от 24.11.2014г. на Разградска районна прокуратура по пр.преписка № 1005/2014г. за прекратяване на наказателното производство срещу него в качеството му на синдик на „А*” АД /н./, гр.Лозница, две изложения и едно уведомление до съда по несъстоятелността, без вх.номера на деловодството, с отразени в тях изявления за предоставяне на документация, свързана с дейността му на синдик, а именно – дневник на синдика / изложение от 21.11.2014г./ и търговските книги на длъжника /изложение от 24.11.2014г./.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Частната жалба е подадена в срок от легитимирано за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Жалбоподателят не оспорва от фактическа страна твърдението, изложено в обжалваното определение, че не е изпълнил указанията на съда по несъстоятелността  да предаде водената от него документация на новоназначения синдик в нарочно предоставения му за това срок. В изложението в жалбата си по т.7 изрично е посочил, че търговски книжа към 07.02.2012г., отразяващи счетоводно  и физически състоянието на „А*” АД, /н./, гр.Лозница не са му предавани, поради което и той не е могъл да изпълни задължението си да ги предаде на новия синдик. Към жалбата е приложен дневник на действията му като синдик, от встъпването му в длъжност до освобождаването му, с молба съдът да се запознае с него. Предвид обаче предмета на настоящото производство съдът намира това искане за неотносимо. Релевантно е единствено поведението му като синдик по отношение на действието, респ. бездействието, послужило като основание на съда по несъстоятелността на му наложи обжалваната глоба.

От изложението на жалбоподателя до Разградския окръжен съд, датирано 24.11.2014г., е видно, че същият е предоставил на съда търговските книги по производството по несъстоятелност на „А*” АД, /н./ ,гр.Лозница, които съставляват две папки – за периода 07.02.2012г. – 01.01.2014г. и за периода 02.01.2014г. – 23.09.2014г. Тъй като обжалваното определение е постановено след датата, сочена като крайна за втория период от дейността му като синдик, съдът намира, че с бездействието си жалбоподателят е осъществил състава на поведението, визирано в нормата на чл.663 ал.1 пр.1 ТЗ и е дал основателна причина за налагане на обжалваната от него глоба.

По изложените съображения жалбата му се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба на Д.П.Д., ЕГН **********, в качеството му на бивш синдик по т.д. № 87/2011г. на РзОС на „А*” АД, /н./, гр.Лозница, обл.Разград, ЕИК ******** против протоколно определение № 279/07.11.2014г. на Разградския окръжен съд по т.д.н. № 87/2011г., с което на осн.чл.663 ал.1 ТЗ за допуснато по см. на чл.665 ТЗ нарушение – непредаване по опис на търговски книги, дневници и отчети на новоназначения синдик в предоставения му за това срок до 29.10.2014г. му е наложена ГЛОБА в размер на 1 000лв.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                 ЧЛЕНОВЕ :