О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

767………..

 

гр.Варна, 17.11. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, ВТОРИ СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети ноември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. АРАКЕЛЯН в.ч.т.д.№ 714 по описа на ВАпС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 ГПК, образувано по частна жалба на „СИТИГАЗ” АД гр. Разград /в несъстоятелност/ срещу разпореждане №251/10.09.2015 г. постановено по т.д. № 25/2015 г. по описа на Разградски окръжен съд, с което е върната подадената от  дружеството-жалбоподател въззивна жалба срещу постановеното по делото решение № 14/10.06.2015г., с което е открито производство по несъстоятелност на „СИТИГАЗ” АД гр. Разград и дружеството е обявено в неплатежоспособност.

Наведени са оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания акт, с оглед принципното положение залегнало в ТЗ, че длъжникът по дела за несъстоятелност е освободен от задължението да внася предварително държавна такса.

Частната жалба е подадена в преклузивния срок, срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна, като съображенията за това са следните:

Производството по несъстоятелност на „СИТИГАЗ” АД е образувано по молба на „ДОРС 2010” ЕООД гр. Русе, като по делото не се спори, че РОС е постановил решение № 14/10.06.2015г., с което е обявил неплатежоспособността на „СИТИГАЗ” АД и е открил производство по несъсъстоятелност на дружеството-настоящ жапбоподател. В срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК, е постъпила въззивна жалба с вх. № 2528/19.06.2015г. по вх. рег. на РОС (п.кл.16.06.2015г.) срещу постановеното по делото решение, с която се иска отмяна на решението като неправилно. Респ. иска се молбата за откриване на производство по несъстоятеност да бъде отхвърлена.

С разпореждане от 19.06.2015г. на РОС въззивната жалба е била оставена без движение с изричните указания за представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 125 лв., както и преписи от жалбата. Съдът е приел съобщението за редовно връчено на осн. чл. 50, ал. 2 ГПК и с разпореждане № 251/10.07.2015г. е върнал подадената въззивна жалба, тъй като жалбоподателят не е изпълнил дадените му от съда указания за внасяне на държавна такса в размер на 125лв. за въззивно обжалване.

След преценка на изложеното по-горе, настоящият състав на ВнАС прави следните правни изводи:

Обжалваният с върнатата въззивна жалба съдебен акт е решение на съда по несъстоятелността постановено в хипотезата на чл. 630, ал. 2 ТЗ. При въззивно обжалване на решение по реда на чл. 630, ал. 2 ТЗ търговецът-длъжник не следва да заплаща държавната такса определена с чл. 25, вр. чл. 24, ал. 2, вр. ал.1, т. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, вр. чл. 620, ал. 1 ТЗ. Съгласно чл. 620, ал. 1 ТЗ, когато производството по несъстоятелност е образувано по подадена от длъжника молба, предварително държавна такса не се събира, а същата се събира от масата на несъстоятелността при разпределението на имуществото. В разглежданата хипотеза се касае за обжалване на съдебен акт, с който едновременно с  откриването на производството по несъстоятелност длъжникът-настоящ жалбоподателят е обявен в несъстоятелност. Жалбоподателят, явявайки се длъжник в производство по несъстоятелност, не следва да заплаща предварително държавна такса за въззивно обжалване по арг. на чл. 620, ал. 1 ГПК. С разпоредбата на чл. 620, ал. 1 ТЗ законодателят е предвидил специален ред за това, който изключва общите правила на ГПК за присъждане на държавна такса. Отделно от това, съгласно чл. 620, ал. 3 ТЗ, след откриването на производството по несъстоятелност разноските се събират от масата на несъстоятелността. От тук следва изводът, че след откриването му, държавни такси от длъжника не следва да се събират с оглед обявяването му в неплатежоспособност.

С оглед изложеното по-горе, настоящият състав намира, че разпореждането за връщане на въззивната жалба на „СИТИГАЗ” АД гр. Разград срещу постановеното по т.д. № 25/2015 год. по описа на РОС решение № 14/10.06.2015г. като неправилно следва да бъде отменено, а делото върнато на първостепенния съд за продължаване на процесуалните действия по администриране на въззивната жалба.

Воден от изложеното и на основание чл.278, вр чл. 279 ГПК, съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 251/10.09.2015 г. постановено по т.д. № 25/2015 г. по описа на Разградски окръжен съд.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд – Разград за продължаване процесуалните действия по администриране на въззивната жалба на СИТИГАЗ” АД гр. Разград /в несъстоятелност/ срещу постановеното по делото решение № 14/10.06.2015г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: