О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

46

гр. ВАРНА, 28.01.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : АНЕТА БРАТАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                       МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

ч.т.д.№714 по описа за 2018г. на ВОС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба от С.Г.С., лично и като пълномощник на С.И.С. срещу разпореждане №6791/12.07.2018г. по т.д.№243/2011г. на ВОС, с което е върната като просрочена молба вх.№7377/06.03.2015г. в частта, с която е поискано възстановяване на срока за внасяне на държавна такса по частна жалба вх.№31661/10.11.2014г. срещу определение от 06.10.2014г. по т.д.№243/2011г. на ВОС.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно, незаконосъобразно и противоречащо на закона и морала. Твърди се, че в обжалваното определение няма формулиран диспозитив за допълване на определение №322/14.05.2018г., няма диспозитив дали се уважава или не молбата за администриране на молба вх.№7377/06.03.2015г., направо има връщане на молбата, което прави акта недопустим.

Липсва връщане на жалбата в частта й срещу определение от 06.10.2014г., а такава има подадена. Липсва съобщение за изправяне нередовностите на частна жалба вх.№31661/10.11.2014г. в частта, която е насочена срещу определение от 06.10.2014г. Дори да се приеме, че има съобщение относно жалба вх.№31661/10.11.2014г., то по никакъв начин, не е налице произнасяне за връщане на тази жалба, насочена срещу определение от 06.10.2014г.

Твърди се още, че за жалбоподателите не е започнал да тече срок за обжалване на определението за връщане на частната жалба срещу определението от 06.10.2014г., тъй като същите са получили съобщение, че се връща жалба срещу определение от 06.11.2014г. Посочената грешка води до незнание у жалбоподателите кой акт и на коя дата им е съобщен, коя жалба се връща и коя не. След като се съобщава за връщане на жалба срещу несъществуващ акт, срок за подаване на жалба срещу същия и искане за възстановяване на срока не тече.

Предвид изложеното се претендира отмяна на обжалваното разпореждане и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответникът по жалбата „БАНКА ДСК“ ЕАД, редовно призована, не е депозирала писмен отговор и не изразява становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК и е допустима.

Съдът след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите по т.д.№243/2011г. на ВОС, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предмет на настоящото производство е преценката дали депозираната молба вх.№7377/06.03.2015г. от С.С. за възстановяване на пропуснат срок за внасяне на държавна такса от 15лв. по частна жалба вх.№31661/10.11.2014г. срещу протоколно определение от 06.10.2014г. по т.д.№243/2011г. /л.284/ е подадена в срок и е допустима.

Искането за възстановяване на срока е във връзка с производството по частна жалба вх.№31661/10.11.2014г. от С.Г.С. /л.273/ срещу протоколно определение от 06.10.2014г.

С разпореждане №11823/12.11.2014г. жалбата е оставена без движение за представяне на доказателства за заплатена държавна такса по сметка на Апелативен съд Варна /л.276/, което е връчено на жалбоподателката на 27.11.2014г./л.278/.

С молба вх.№34762/08.12.2014г. С.С. е направила искане за продължаване срока за изпълнение на резолюцията /л.279/.

С разпореждане №13116/16.12.2014г. срокът е продължен до 30.12.2014г., включително.

С разпореждане №230/08.01.2015г. жалба вх.№31661/10.11.2014г. от С.Г.С. е върната /л.281/, което е потвърдено с определение по ч.т.д.№316/2015г. на ВАС.

 Препис от разпореждането е връчен лично на жалбоподателката на 21.01.2015г. /л.283/,

            По допустимостта на настоящото производство:

            Жалбата, въз основа на която е образувано същото е подадена от С.С., лично и като пълномощник на С.И.С..

От приложенията по т.д.№243/2011г. на ВОС, описаните молби и жалби, касаещи настоящото производство, се установява, че същите изхождат лично от С.С.. По делото не се съдържат данни частна жалба вх.№31661/10.11.2014г., нито молбата, с която е направено искане за възстановяване на срок, разгледана в проведеното на 06.10.2014г. открито съдебно заседание да са подавани от С.С. или същият да се е присъединил към тях. Такива данни не са налице и по отношение на подаденото от С.С. искане, обективирано в молба вх.№7377/06.03.2015г. за възстановяване срока за отстраняване нередовностите по частна жалба вх.№31661/10.11.2014г., чието връщане е предмет на оспорване в настоящото производство.

С оглед на изложеното, съдът намира, че С.С. не е надлежно легитимиран да обжалва разпореждане №6791/12.07.2018г. по т.д.№243/2011г. на ВОС, с което е върната като просрочена молба вх.№7377/06.03.2015г. в частта, с която е поискано възстановяване на срока за внасяне на държавна такса по частна жалба вх.№31661/10.11.2014г. срещу определение от 06.10.2014г. по т.д.№243/2011г. на ВОС.

С оглед на горното, съдът счита, че производството по настоящото дело по отношение на него следва да бъде прекратено. 

Разгледана по същество жалбата на С.С. е неоснователна.

Производството за възстановяване на срок предпоставя уведомяване на страната за пропускането му и подаване на искането за възстановяване в едноседмичен срок от съобщението за пропускането му /чл.64, ал.3 от ГПК/.

В настоящия случай, препис от подлежащото на обжалване разпореждане №230/08.01.2015г. за връщане на частна жалба вх.№31661/10.11.2014г. срещу постановеното протоколно определение от 06.10.2014г. е съобщено на жалбоподателката на 21.01.2015г.

От този момент е започнал да тече срокът за подаване на молба за възстановяване срока за отстраняване нередовностите на подадената частна жалба, който е изтекъл на 28.01.2014г. /вторник/.

Подадената молба за възстановяване с вх.№7377 е депозирана на 06.03.2015г., поради което същата се явява просрочена и като такава недопустима.

Действително, в постановеното разпореждане №230/08.01.2015г., с което е върната жалбата срещу протоколно определение от 06.10.2014г. е допусната техническа грешка при изписване датата на постановяване на обжалвания акт, но това не може да обоснове извод за нередовност на процедурата по призоваване. В разпореждането подробно е изписан номера на жалбата, която се връща и обстоятелството, че атакуваният съдебен акт е постановен в открито съдебно заседание, което е единственото проведено такова през 2014г., след постановяване на решението по делото.

Знанието на жалбоподателката за съдържанието на акта и коя е върнатата със същия жалба се установява и от обстоятелството, че разпореждането за връщане е било обжалвано от С.С. с частна жалба от 29.01.2015г. и е било предмет на инстанционен контрол, като е потвърдено с постановеното по ч.т.д.№316/2015г. на ВАС определение.

Ето защо, съдът намира, че подадената пред ВОС молба е извън срока, поради което подлежи на връщане.

Предвид съвпадане изводите на двете инстанции, съдът счита, че обжалваното разпореждане е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№714/2018г. на ВАС по отношение на подадената от С.И.С., ЕГН ********** частна жалба срещу разпореждане № 6791/12.07.2018г. по т.д.№243/2011г. на ВОС, с което е върната като просрочена молба от С.Г.С. вх.№7377/06.03.2015г. в частта, с която е поискано възстановяване на срока за внасяне на държавна такса по частна жалба вх.№31661/10.11.2014г. срещу определение от 06.10.2014г. по т.д.№243/2011г. на ВОС.

            ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №6791/12.07.2018г. по т.д.№243/2011г. на ВОС, с което е върната като просрочена молба от С.Г.С., ЕГН **********, с вх.№7377/06.03.2015г. в частта, с която е поискано възстановяване на срока за внасяне на държавна такса по частна жалба вх.№31661/10.11.2014г. срещу определение от 06.10.2014г. по т.д.№243/2011г. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба, а в потвърдителната му част с касационна частна жалба при условията на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от съобщението на страните пред ВКС на РБ.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 ЧЛЕНОВЕ: