ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   775                                               29.11.2013 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  29-и ноември                                                        Година 2013год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р* С*   

                                          ЧЛЕНОВЕ:  А* Б*   

                                                              П* Х*  

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело

№ 715 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.  

Производството е образувано по частна жалба от С.В.Д., чрез адв. Г. В. ***, против определение на ШОС от 23.08.2013год. с което е спряно производството по т.д. № 337/2013год. по описа на ШОС, до окончателното приключване на гр.д. № 449/2013год. на ШРС и на т.д. № 153/2013год. по описа на ШОС.

 В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен поради необоснованост и незаконосъобразност, по изложени съображения, като се иска определението да бъде отменено.

         Насрещната страна чрез писмен отговор изразява становище за неоснователност на частната жалба.       

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество същата е  основателна, поради следните съображения:

Производството пред ШОС е образувано по искова молба на С.В.Д. чрез която е предявен иск против „А*”ООД гр.Шумен, за заплащане на сумата от 95 000лв.претендирани като дължими дивиденти в качеството му на съдружник за 2009 и 2010год. Ищецът излага, че на общо събрание на съдружниците, проведено на 12.І.2012год. е било взето решение за разпределяне на печалбата в размер на 400 000лв.  като дивидент на съдружниците за 2009год. и 2010год. С взетото решение и съобразно дяловете на съдружниците, на съдружника Р. С* били разпределени за получаване 300 000лв.,   а за ищеца-100 000лв. На 09.02.2012год. по банковата сметка на съдружника С. е била преведена сумата от 285 000лв., но на ищеца и до момента не са изплатени разпределените дивиденти.

С писмения отговор ответната страна е направила искане за спиране на производството до приключване на т.д.153/2013год. по описа на ШОС, с предмет оспорване от страна на съдружника С., на взето решение от съдружника С.Д. за изключване на другия съдружник поради допуснати нарушения, включващи и решението от 12.І.2012год. за разпределение на дивиденти. Спиране на производството се иска и до приключване на гр.д. № 449/2013год. с предмет  отмяна на дарение на дружествени дялове, на основание чл.227 б.”б” ЗЗД.

Определението е незаконосъобразно.

Относно уваженото искане за спиране на производството до приключване на т.д.153/2013год. по описа на ШОС, с предмет оспорване от страна на съдружника С., на взето решение от съдружника С.Д. за изключване на другия съдружник поради допуснати нарушения, включващи и решението от 12.І.2012год. за разпределение на дивиденти.

По делото не е представена исковата молба, но от представения отговор на същата /стр.46/, както от другите доказателства и становища на страните, следва да се направи извод, че гр.д. № 153/2013год. е образувано по искова молба на Р.С.И., с правно основание чл.74 ТЗ, срещу „А*” ООД гр.Шумен, с предмет-Отмяна на решението на ОС на дружеството, взето на 19.02.2012год. за изключване  на съдружника Р.С..

Предмета на гр.д. № 153/13год. не се явява преюдициален по см. На чл.229 ал.4 ГПК относно производството по гр.д. 337/13год. на ШОС. Както се посочи, искът по същото се основава на претенция за разпределен  дивидент на основание решение на ОС на съдружниците, взето на 12.01.2012год.  Предмета на гр.д. № 153/13год., както се посочи, не касае законосъобразността на взетите решения от ОС на 12.01.2012год.,  от които ищецът черпи правата си, а взето решение на ОСС на 19.02.2012год., с което другият съдружник е изключен.  Следователно, производството по гр.д. № 153/13год. касае отмяна на последващо решение на ОСС, което е неотносимо към взетите решения на 12.01.2012год., на което ищецът основава претенцията си.

Предвид изложеното, производството по гр.д. № 153/13год. не се явява преюдициално относно производството по гр.д. № 337/13год. и съответно не съставляава основание за спиране на производството.

Относно соснованието за спиране на производството до приключване на гр.д. № 449/2013год. на ШРС с предмет  отмяна на дарение на дружествени дялове, на основание чл.227 б.”б” ЗЗД.

Производството е с предмет отмяна на дарение на дружествени дялове, извършено от  Р.С.И. на С.В.Д. на 25.10.2005год. Видно е от представената искова молба, че същата е предявена на 14.02.2013год. Следователно, какъвто и да е изходът от гр.д. № 449/2013год., това не би засегнало качеството на съдружник на ищеца към момента на взетите решения от ОСС проведено на 12.01.2012год., тъй като решението с което евентуално би бил уважен иска с правно основание чл.227 ЗЗД  би имало действие занапред.

Предвид изложеното, производството и по гр.д. № 449/13год. на ШРС  не се явява преюдициално, относно производството по гр.д. 337/13год. на ШОС.

С оглед на изложеното, обжалваното определение с което е спряно производството по т.д. № 337/2013год. на ШОС се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

     

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 361 на ШОС от 23.08.2013год. с което е спряно производството по т.д. № 337/2013год. по описа на ШОС, до окончателното приключване на гр.д. № 449/2013год. на ШРС и на т.д. № 153/2013год. по описа на ШОС.

Връща делото на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения  иск.

         Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.