ОПРЕДЕЛЕНИЕ

4/02.01.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 31.12.2018 г.  в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 716 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от С.Г.С. лично и като пълномощник на С.И.С.,***, срещу определение №3225/20.09.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №243/ 2011 г., с което е оставена без разглеждане молбата с вх. №24843/27.08.2018 г. по отношение на С.И.С., подадената от С.Г.С. молба е оставена без уважение и е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на определението на съда в с.з. от 06.10.2014 г. по делото.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, но само в частта относно оставяне на молбата без разглеждане по отношение на С.С. и по отношение на допуснатата поправка на ОФГ. Определението по същество на молба вх.№24843/27.08.2018 г., с която се моли за насрочване на заседание по молба за възстановяване на срок вх.№34292/18.11.2013 г. за отстраняване на недостатъци на частна жалба вх.№26833/09.09.2013 г., не е от определенията по чл.274, ал.1 - ГПК, срещу които могат да бъдат подавани частни жалби. Освен това производство по молба за възстановяване на срок вх.№34292/18.11.2013 г. е проведено и по нея има произнасяне с протоколно определение на съда в с.з. от 06.10.2014 г. Така че не може да се иска наново разглеждане на молбата в открито с.з., тъй като е недопустимо съдът да  преразглежда този разрешен вече въпрос. В тази й част частната жалба следва да се остави без разглеждане като недопустима.

Няма данни посочените частна жалба и молба за възстановяване на срок да са подавани от С.С., нито до произнасянето по тях същият да се присъединявал към тях. Ето защо, правилно е прието от съда, че молба вх.№24843/27.08.2018 г. е без правен интерес по отношение на същия и следва да бъде оставена без разглеждане спрямо него.

Доколкото съдът при разглеждане на настоящата молба е констатирал допусната очевидна фактическа грешка при отразяване в диспозитива на определението от 06.10.2014 г. на действителните входящ номер и дата на частната жалба – вх. №26833/09.09.2013 г., изрично посочени в мотивите му, съдът правилно е допуснал на основание чл.247-ГПК служебно поправка на диспозитива на определението като погрешно посоченият в него вх. №18770/14.06.2013 г. на друга частна жалба се чете вх. №26833/09.09.2013 г.

Определението в посочените две подлежащи на обжалване части е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на С.Г.С. лично и като пълномощник на С.И.С.,***, срещу определение №3225/20.09.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №243/2011 г., в частта му, с която молба с вх. №24843/27.08.2018 г. от С.Г.С. за насрочване на заседание по молба за възстановяване на срок вх.№34292/18.11.2013 г., е оставена без уважение.

 ПОТВЪРЖДАВА определение №3225/20.09.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №243/2011 г., в частта му, с която е оставена без разглеждане молбата с вх. №24843/27.08.2018 г. по отношение на С.И.С., и в частта му, с която е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на определението на съда в с.з. от 06.10.2014 г. по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в оставената без разглеждане част по жалбата и с касационна частна жалба в потвърдената част при условията на чл.280, ал.1 - ГПК, в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБ.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.