О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №766

 

17.11.2015г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и петнадесета година, проведено в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                               ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                                    ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 717 по описа на ВнАС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК във вр. чл.729 ТЗ, образувано по въззивна частна жалба вх. № 3604/09.10.2015г. по вх. регистър на ОС – гр. Търговище, подадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - гр. София, чрез В* П* - Директор на Дирекция „ Държавни вземания”, упълномощена със Заповед № ЗЦУ-1071/11.08.2014г., срещу определение № 231/30.09.2015г., постановено по т. д. № 6/2007г. по описа на Търговищки окръжен съд, с което е одобрена частична сметка № 2 за разпределение на налична сума в размер на 726 560.00лв. от осребреното имущество в производството по несъстоятелност на „ АГРОФРУТ“ ООД - в несъстоятелност, ЕИК **** със седалище гр. Търговище, изготвена и обявена в Търговския регистър на 14.08.2015г., под № 20150814125153, за изплащане на вземания на кредитора „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД – гр. София, ЕИК ***, с поредност на вземанията по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ.

В жалбата се заявяват конкретни оплаквания за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, основани на твърденията, че след приключване на производството по одобряване на списъка на приетите от синдика вземания е настъпил нов юридически факт - непротивопоставимост по отношение на останалите кредитори на вписвания в полза на банката особен залог, който не е подновен до изтичане на срока по чл. 30 от ЗОЗ. Излага се, че новонастъпилият факт следва да бъде съобразен в производството по чл. 728 и чл. 729 ТЗ при разпределението на сумите, получени при осребряване на имуществото на длъжника. Петитумът на жалбата е за отмяна на определение като неправилно и постановяване на друго, с което да се измени сметката за разпределение на получени суми от осребряване на имущество в производството по несъстоятелност на „Агрофрут“ ООД / в несъстоятелност/, като сумата от 248 000 лв. да бъде разпределена между всички останалите кредитори с приети вземания в производството по несъстоятелност, съобразно поредността на удовлетворяването им по чл.722 ТЗ.

Частната жалба е обявена в Търговския регистър, по партидата на дружеството на 14.10.2015г. / обявяване рег. № 20151014101328/. Синдикът и останалите кредитори не са изразили становище.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице съгласно чл. 729, ал. 3 ТЗ лице – кредитор по несъстоятелността, подал възражение срещу сметката за разпределение по чл. 728 ТЗ, което не е било уважено от съда по несъстоятелността, и е процесуално допустима.

Настоящият състав на АС - Варна, като обсъди твърденията и доводите в жалбата във връзка с направените оплаквания, и като провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Основанието и размерът на вземането, привилегиите и обезпеченията му се заявяват при предявяването, по реда на чл. 685, ал. 1 във вр. ал. 2 ТЗ, и се съдържат в списъка на приетите от синдика и одобрени от съда вземания. Веднъж одобрен от съда, списъкът на приетите вземания, макар и да не се ползва със сила на присъдено нещо досежно вида на вземането, не може да бъде променян нито от синдика, при изготвяне на сметката за разпределение, нито от съда, във фазата на одобряване на сметката за разпределение, поради липсата на предвидена правна възможност за това. / по този въпрос е формирана практика със задължителен характер - решение № 15/01.03.2010г. на ВКС по т.д. № 535/2009г., ТК, І т.о., постановено по реда на чл. 290  ГПК/. Видът на вземането, в това число и привилегията за удовлетворяването му, се преценяват към момента на приемането му от синдика и на одобряването му от съда. Промяна в тези характеристики, и то със сила на присъдено нещо, настъпва единствено с влизане в сила на решение по чл. 694 ТЗ.

За заложния кредитор не съществува правен интерес да иска подновяване на вписване на особен залог върху имущество, обезпечаващо прието от синдика и одобрено от съда негово вземане, в случаите, когато петгодишният срок по чл. 30 от ЗОС е изтекъл след одобряването на списъка. Кредиторът вече е противопоставил правата си, произтичащи от особения залог, на останалите кредитори, в срока по чл. 30 от ЗОС, и тези права са признати с изготвения от синдика и одобрен от съда списъкът на приетите вземания. Изтичането на срока по чл. 30 от ЗОС, считано от датата на вписването на особения залог, настъпило след одобряването на списъка, е ирелевантен факт за противопоставимостта на вече признатите права на заложния кредитор на останалите кредитори.

Поради съвпадение на правните изводи на двете съдебни инстанции обжалвания съдебен акт следва да бъде потвърден.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 231/30.09.2015г. по т. д. № 6/2007г. по описа на Търговищки окръжен съд.

Препис от определението да се изпрати на АВп за обявяване в ТР, по партидата на „ АГРОФРУТ“ ООД - в несъстоятелност, ЕИК ****.

Определението е окончателно, по аргумент от чл. 613 ал. 3 ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                         2.