Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 260/ гр.Варна, 19.11.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: А. БРАТАНОВА

М. НЕДЕВА

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д. № 719 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 606 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Сдружение с нестопанска цел „КРИБ – ДОБРИЧпротив  Решение № 8/30.10.2019  год., постановено по ф.д.№ 17/2012 год. по описа на ДОС, с което e отказано вписване на промени по партидата на Сдружение с нестопанска цел „ КРИБ - Добрич“, гр.Добрич, заявени за вписване със  заявление вх.рег. № 6854/25.10.2019 г. по ф.д. № 17/2012 г.по описа на ДОС.

В жалбата се излага, че ЮЛ има целите и статута на заварена работодателска организация, която е вписана в Регистъра на ЮЛНЦ, воден при ДОС.  На основание §2 ПР към ЗИД на КТ /ДВ бр. 59/2018 год./ заварените до влизането в сила на този закон синдикални и работодателски организации запазват качеството си на юридическо лице, без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските  организации към съответния окръжен съд по седалището им. На основание чл.1, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ  този закон не се прилага по отношение на работодателските организации. ДОС е компетентен съд, който следва да се произнесе по същество на исканите промени.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Постъпило е заявление за вписване на промени в съществуващо юридическо лице, вписано като сдружение с нестопанска цел в Регистъра на ЮЛНЦ, воден при ДОС. Вписаните цели на Сдружението го определят като работодателска организация по смисъла на чл.49, ал.2 Конституцията на РБългария, която е насочена към защите на стопанските интереси на своите членове. Съгласно чл. 6 Сдружението членува в представителната на национално равнище работодателска организация  «Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ Гласът на българския бизнес» със седалище гр.София и работи за осъществяване на нейните цели в региона.

С измененията в чл. 49, ал.1 КТ е разпоредено, че синдикалните организации и организациите на работодателите придобиват качеството на юридическо лице след вписването им в регистър на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им. На основание §2 ПР към ЗИД на КТ /ДВ бр. 59/2018 год./ заварените до влизането в сила на този закон синдикални и работодателски организации запазват качеството си на юридическо лице, без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските  организации към съответния окръжен съд по седалището им.

Предвиденият в §25, ал.1 на ПЗР на ЗЮЛНЦ тригодишен срок, считано от 01.01.2018 г. (до 31 декември 2020 г.), за пререгистрация в Агенция по вписванията на всички  юридически лица, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища касае единствено сдруженията и фондациите. Изменението в ЗЮЛНЦ от 01.01.2018 г. се отнася единствено за тях, тъй като съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ в сила от 01.01.2018 г, регистърният закон не се прилага по отношение политическите партии и вероизповеданията, както и към синдикалните и работодателските организации.  По волята на законодателя, синдикалните и работодателските организации са ЮЛ, чиито цели и статут се урежда от специален закон – КТ и същите, вкл. и заварените такива,  са разграничени от ЮЛНЦ за в бъдеще.

Изложените законодателни разпоредби, преценени в тяхната съвкупност, обуславят извода, че заварените, вписани като СНЦ работодателски организации не подлежат на пререгистрация в ТРРЮЛНЦ. Компетентен да се произнесе по заявление за настъпили промени в статута им е ОС по тяхното седалище.

С обжалвания съдебен акт ДОС, на практика, е оставил без разглеждане депозираното заявление, поради липса на компетентност. Формулираните от настоящия състав правни изводи обуславят отмяната на постановеното решение и връщането му на ДОС за разглеждане по същество на депозираното заявление.

Така мотивиран съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ Решение № 8/30.10.2019  год., постановено по ф.д.№ 17/2012 год. по описа на ДОС.

ВРЪЩА делото на ДОС за произнасяне по същество на депозираното заявление.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                             ЧЛЕНОВЕ: