О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 253…….. 

 

гр.Варна, 15.04. 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание, проведено на първи април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: М*Х*ВА

                                ЧЛЕНОВЕ: М* Н*ВА

П* Х*ОВА

                                      

Изслуша докладваното от съдия Х* в.ч.т.д.№ 721/2013 г. по описа на съда и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.64 и сл. ГПК.

Постъпила е молба от С.И.С. за възстановяване на пропуснат срок за отстраняване нередовности на частна касационна жалба, в резултат на което е постановено връщането й. Съобщението за горното е редовно връчено на 03.02.2014 г., а молбата е подадена на 10.02.2014 г. по пощата – в срока по чл.64 ал.3 ГПК, ведно с препис за насрещната страна, поради което съдът намира молбата за допустима.

В молбата се сочат следните особени непредвидени обстоятелства, довели до пропускане на срока по чл.285 ГПК от страна на адвоката-пълномощник: нечетливост на датата на получаване на разпореждането, поради особености на почерка му и влошено здравословно състояние – увреда в зрението, поради което същият е счел, че е получил съобщението на 20.12.2013 г., а не на 10.12.2013 г.

Постъпил е отговор от насрещната страна – Б* Д* ЕАД гр. София със становище за неоснователност на молбата, поради липса на представени доказателства във връзка с твърдените обстоятелства за пропускането на срока.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните доказателства, приема следното:

Нередовностите на частната касационна жалба против определение № 687/29.10.2013 г. по ч.т.д.№ 721/13 г. са били отстранени на 27.12.2013 г. /по пощата/, като документите са постъпили в съда след постановяване на разпореждането за връщане на частната жалба № 2709/30.12.2013 г. От документите по делото е видно, че съобщението ведно с разпореждането за поправяне на нередовната жалба е било редовно връчено на пълномощника на С.С. – адв.Д* Ц* на 10.12.2013 г. и съответният отрязък с разписката е върнат в деловодството на 12.12.2013 г. Доказателствата по делото сочат, че пълномощникът действително е имал проблеми със зрението през м.октомври 2013 г., но липсват подобни данни за процесния период, а именно след 10.12.2013 г. Съобщението е било връчено на горната дата лично на адв. Ц* на служебния му адрес, т.е. към този момент той е изпълнявал служебните си задължения, вкл. тези по чл.51 ГПК, като организацията по отбелязването и следенето на процесуалните срокове има изцяло субективен характер. Наличието на субективен елемент в протичането на причинно-следствената връзка при пропускането на процесуалния срок сочи за липса на препятствие, което  пълномощникът на страната, получил съобщението, да не е можел да предвиди и предотврати. В подкрепа на извода за неоснователност на искането за установяване на особени непредвидени обстоятелства, с оглед здравословното състояние на пълномощника, е и липсата на болничен лист относно временната му нетрудоспособност от 10.12.2013 г. до 17.12.2013 г., когато срокът изтича.

По тези съображения молбата за възстановяване на пропуснатия срок за отстраняване на нередовностите на частната касационна жалба против определение № 687/29.10.2013 г. по ч.т.д.№ 721/2013 г. се преценява като неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение молба с вх.№ 914/14.02.2014 г. на С.И.С. по чл.64 и сл. ГПК за възстановяване на срок за отстраняване на нередовностите на частна касационна жалба с вх.№ 5989/15.11.2013 г.

Определението подлежи на обжалване с нова частна жалба в едноседмичен срок от съобщението му пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: