О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

408…… / гр.Варна, 15.06.…….. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на петнадесети юни, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА                                                                                                                  

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА ч.т.д.№ 722 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл.729 ТЗ.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба на „ПЕТРОЕЛТ” ООД /в несъстоятелност/ против определение от 13.03.2007 година, постановено по т.д.№ 243 по описа за 2004 година на Шуменски окръжен съд, с коeто е одобрена сметка за разпределение на събрани суми в производството по несъстоятелност на „Петроелт” ООД.

С частичната сметка за разпределение се разпределя сумата от 5501 лева за разноски по несъстоятелността.  

Твърди се в жалбата, че частичната сметка е направена в противоречие с правилата на ТЗ, тъй като производството по одобряване на сметката и самата сметка са изготвени от синдика, който е освободен от длъжност. Определението на съда е необжалваемо и е влязло в законна сила на датата на постановяването му-13.03.2007 година. Сметката е депозирана на 13.03.2007 година, като съдът се е произнесъл по нейното одобряване без да изчака срока за подаване на възражения, което е нарушило правото на защита на длъжника. В сметката е предвидено изплащане на възнаграждение на синдик за период, през който синдика не е извършил нито едно действие, като за тези обстоятелства подробно са изложени съображения във възраженията на дружеството, приети с вх.No-2454/23.03.2007 година.

Частната жалба е обявена в ТР с вх.No-20151027145730, като възражения против нея е постъпило от кредитор, който излага, че частната жалба е недопустима.

За да се произнесе по жалбата, съдът констатира следното:

С разпореждане от 01.07.2015 година, съдът по несъстоятелността е приел, че частичната сметка е одобрена с определение от 13.03.2007 година, като е приел, че съгласно редакцията на чл.729, ал.2 ТЗ към онзи момент определенията са подлежали на обжалване от длъжника, комитет на кредиторите или кредитор, поради което съгласно императивната разпоредба на чл.634в, ал.2 ТЗ следва да изпрати съобщение на определението до заинтересованите лица, като се укаже, че определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от получаване на съобщението. Съобщението е получено на 06.07.2015 година от длъжника, поради което подадената жалба на 13.07.2015 година е в срока, указан от съда.

С молба от 30.06.2015 година бившия синдик на дружеството /л.3053/ е посочил, че е депозирал частична сметка за разпределение, като е депозирано възражение /том II, л.390/.

Видно от приложената молба от 13.03.2007 година /л.317, том I / синдика И* И. е поискал от съда изплащане на направените разноски в несъстоятелността, представляващи текущо възнаграждение, като към молбата си е приложил документ, озаглавен частична сметка за разпределение. Същата, видно от приложеният на л.325 протокол е поставена на 14.03.2007 година на таблото на съда, а видно от приложеният на л.388 протокол е била свалена на 28.03.2007 година от таблото.

Видно от постъпилото на л.390 възражение срещу частичната сметка за разпределение е, че длъжникът „Петроелт” ООД е подал възражение срещу частичната сметка за разпределение, като е поставена резолюция от съда „за разглеждане след произнасяне от АС Варна по жалбата срещу постановлението за възлагане. Възражението е подадено в срок.

Съгласно разпоредбата на чл.613а, ал.3 ТЗ постановените от окръжните съдилища актове в производството по несъстоятелност, извън тези по ал.1 подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд, като обжалването се осъществява по съответния ред от ГПК, поради което допустимостта на въззивното обжалване по отношение на постановените от съда по несъстоятелността определения е обусловена от изпълнението на изискванията на чл.274, ал.1 ГПК т.е. на инстанционен контрол пред съответния апелативен съд подлежат само тези първоинстанционни определения, които са преграждащи по нататъшното развитие на делото или по отношение, на които законът изрично е предвидил възможността да бъдат обжалвани.

Въпросите за процесуалната допустимост на жалбата и извършените от синдика и съда действия са разрешени с дадени от съда задължителни указани по ч.т.д.642 по описа за 2016 година на Върховен касационен съд, ТК, II т.о.

Съобразно задължителните указания жалбата е процесуално допустима, а актът на съда от 13.03.2007 година представлява одобряване на частична сметка за разпределение, която следва да бъде изготвена, съобразно реда, предвиден в разпоредбата на чл.722 ТЗ.

Основното оплакване в жалбата е, че съдът е одобрил сметката за разпределение преди да изчака срока за подаване на възражение, а видно е, че такова е постъпило.

Съобразно дадените задължителни указания на Върховен касационен съд  определението на съда от 13.03.2007 година представлява определение по одобряване на сметката, като видно от постъпилата молба с приложена частична сметка на същата дата е, че същото е постановено преди изтичане на срока за възражения, поради което се явява процесуално незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на съда за произнасяне по възражението.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ определение от 13.03.2007 година, постановено по т.д.№ 243 по описа за 2004 година на Шуменски окръжен съд, с коeто е одобрена сметка за разпределение на събрани суми в производството по несъстоятелност на „Петроелт” ООД и ВРЪЩА на Шуменски окръжен съд за произнасяне по възражението на „Петроелт” ООД.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: