О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

799…… / гр.Варна, 27.11.…….. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми ноември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                                                                                                                  

ДАРИНА МАРКОВА

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА ч.т.д.№ 722 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл.729 ТЗ.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба на „ПЕТРОЕЛТ” ООД /в несъстоятелност/ против определение от 13.03.2007 година, постановено по т.д.№ 243 по описа за 2004 година на Шуменски окръжен съд, с коeто е одобрена сметка за разпределение на събрани суми в производството по несъстоятелност на „Петроелт” ООД.

С частичната сметка за разпределение се разпределя сумата от 5501 лева за разноски по несъстоятелността.  

Твърди се в жалбата, че частичната сметка е направена в противоречие с правилата на ТЗ, тъй като производството по одобряване на сметката и самата сметка са изготвени от синдика, който е освободен от длъжност. Определението на съда е необжалваемо и е влязло в законна сила на датата на постановяването му-13.03.2007 година. Сметката е депозирана на 13.03.2007 година, като съдът се е произнесъл по нейното одобряване без да изчака срока за подаване на възражения, което е нарушило правото на защита на длъжника. В сметката е предвидено изплащане на възнаграждение на синдик за период, през който синдика не е извършил нито едно действие, като за тези обстоятелства подробно са изложени съображения във възраженията на дружеството, приети с вх.No-2454/23.03.2007 година.

Частната жалба е обявена в ТР с вх.No-20151027145730, като възражения против нея е постъпило от кредитор, който излага, че частната жалба е недопустима.

За да се произнесе по жалбата, съдът констатира следното:

С молба от 30.06.2015 година бившия синдик на дружеството /л.3053/ е посочил, че е депозирал частична сметка за разпределение, като е депозирано възражение /том II, л.390/. На възражението е поставена резолюция, че съдът ще се произнесе след произнасянето на Варненски апелативен съд по жалба от 02.04.2007 година, по която е образувано ч.т.д.192/2007 година. С определение, постановено по ч.т.д.192/2007 година жалбата е оставена без уважение, като след влизане в сила на определението, съдът по несъстоятелността не се е произнесъл по частичната сметка за разпределение, поради което моли съдът да одобри тази сметка.

С разпореждане от 01.07.2015 година, съдът по несъстоятелността е приел, че частичната сметка е одобрена с определение от 13.03.2007 година, като е приел, че съгласно редакцията на чл.729, ал.2 ТЗ към онзи момент определенията са подлежали на обжалване от длъжника, комитет на кредиторите или кредитор, поради което съгласно императивната разпоредба на чл.634в, ал.2 ТЗ следва да изпрати съобщение на определението до заинтересованите лица, като се укаже, че определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от получаване на съобщението. Съобщението е получено на 06.07.2015 година от длъжника, поради което подадената жалба на 13.07.2015 година е в срока, указан от съда.

Видно от приложената молба от 13.03.2007 година /л.317, том I / синдика И* И. е поискал от съда изплащане на направените разноски в несъстоятелността, представляващи текущо възнаграждение, като към молбата си е приложил документ, озаглавен частична сметка за разпределение. Същата, видно от приложеният на л.325 протокол е поставена на 14.03.2007 година на таблото на съда, а видно от приложеният на л.388 протокол е била свалена на 28.03.2007 година от таблото.

Видно от постъпилото на л.390 възражение срещу частичната сметка за разпределение е, че длъжникът „Петроелт” ООД е подал възражение срещу частичната сметка за разпределение, като е поставена резолюция от съда „за разглеждане след произнасяне от АС Варна по жалбата срещу постановлението за възлагане.

Съдът намира, че жалбата е процесуално недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.613а, ал.3 ТЗ постановените от окръжните съдилища актове в производството по несъстоятелност, извън тези по ал.1 подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд, като обжалването се осъществява по съответния ред от ГПК, поради което допустимостта на въззивното обжалване по отношение на постановените от съда по несъстоятелността определения е обусловена от изпълнението на изискванията на чл.274, ал.1 ГПК т.е. на инстанционен контрол пред съответния апелативен съд подлежат само тези първоинстанционни определения, които са преграждащи по нататъшното развитие на делото или по отношение, на които законът изрично е предвидил възможността да бъдат обжалвани.

Съдът следва да тълкува извършените от съда по несъстоятелността процесуални действия по молбата на освободения синдик и представената от него частична сметка за разпределение.

Покриването на разноските в несъстоятелността, представляващи текущо възнаграждение на синдика и даденото от съда разрешение за разпореждане със суми за покриване на тези разноски не е сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите, съобразно предвидения в чл.722 ТЗ ред частична или окончателна, поради което и не подлежи на самостоятелно обжалване пред апелативния съд.

Независимо от това, че синдика е представил документ, който е озаглавил частична сметка за разпределение характера на разноските, които са направени и етапа, на който се намира производството по несъстоятелност водят до извода, че се касае за разрешение за покриване на направените разноски. Видно от текста на молбата е поискано от съда да укаже на новоназначения синдик, че първо следва да да бъдат заплатени разходите по попълване, управление и оценяване и разпределение на масата на несъстоятелността, след което да бъде заплатено възнаграждението на синдика, поради което следва да се приеме, че се иска заплащане на разноски. С оглед гореизложеното обжалваният съдебен акт не е от категорията актове по чл.729, ал.3 ТЗ, поради което същото не подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд. / в този смисъл определение No-5 от 05.01.2015 година на ВКС по ч.т.д.3299/2014 година, I т.о., ТК/.

Дори и да се приеме, че представеният документ е частична сметка за разпределение изрично в закона е уредена възможността да бъде обжалвано определението на съда по одобряване на сметката за разпределение, съобразно разпоредбата на чл.729, ал.3 ТЗ. В процесния случай такова определение на съда не е налице, тъй като видно от резолюцията и извършените от съда по несъстоятелността действия, съдът не е извършил процесуалните действия по разглеждане на постъпилото възражение и липсва акт, който да одобрява представената „частична сметка за разпределение” от 13.03.2007 година. Видно от извършените процесуални действия по поставяне на сметката на таблото и приемането на възражението, съдът е отложил произнасянето си, поради което резолюцията на съда на молбата не съставлява определение на съда, с което е одобрена сметката.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.722 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните, на осн. чл.274, ал.2 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: