РЕШЕНИЕ

327/14.12.2015 г.

               гр.Варна, 12.12.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 01.12.2015 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                   ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 723  по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

  Производството по делото е образувано по въззивни жалби на „Болкан инвестмънт енд ланд” ЕООД - гр.Варна и М.П.Д., Т.Н.Г. и Б.Д.Г.,***, срещу решение № 642/27.07.2015 г. по т.д. № 1824/2014 г. по описа на Окръжен съд Варна, ТО, с което е уважен искът за обявяване за   недействително, на основание чл.135 от ЗЗД, по отношение на С.С., като кредитор на „Болкан инвестмънд енд ланд” ЕООД – гр.Варна, чието вземане е установено с влязло в сила решение №92/29.01.2013г. по т.д. №1266/2012 г. на Окръжен съд Варна, изменено частично с решение №93 от 13.06.2013 г. по възз.гр.д. №177/2013г. на Апелативен съд Варна, извършеното от последния правно действие, а именно: извършена продажба от страна на длъжника „Болкан инвестмънд енд ланд” ЕООД, на М.П.Д., Т.Н.Г. и Б.Д.Г., обективирана в нотариален акт №50/06.02.2013г. на нотариус Огнян Шарабански, на следните недвижими имоти:

  1.офис с идентификатор 10135.2515.3152.1.17, находящ се в сграда №1 съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – Варна, гр. Варна, Община Варна, Област Варна, с.о. „Ален мак”, на първи етаж с площ 56.04 кв.м., както и 3.8377% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата, с данъчна оценка 24869.30 лв;

  2.фитнес с идентификатор 10135.2515.3152.1.18, находящ се в сграда №1 съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – Варна, гр. Варна, Община Варна, Област Варна, с.о. „Ален мак”, на първи етаж с площ 32.50 кв.м., както и 2 2257% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата, с данъчна оценка 20191.80 лв;

   3.склад с идентификатор 10135.2515.3152.1.19, находящ се в сграда №1 съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – Варна, гр. Варна, Община Варна, Област Варна, с.о. „Ален мак”, на първи етаж с площ 39.53 кв.м., както и 2.7071% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата, с данъчна оценка 14034.00 лв.

 Въззивниците обжалват същото решение и в частта, с която са осъдени да заплатят солидарно на С.С., сумата 3075.99 лв, представляваща направени по делото разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

 Въззивникът „Болкан инвестмънт енд ланд” ЕООД гр.Варна моли за отмяна на първоинстанционното решение и за постановяване на друго такова от въззивната инстанция, с което се отхвърли изцяло предявеният иск.

 Въззивниците М.П.Д., Т.Н.Г. и Б.Д.Г. молят за обезсилване на първоинстанционното решение и за прекратяване на делото. В условията на евентуалност молят за отмяна на решението на ВОС и за постановяване на ново такова, с което се отхвърли предявеният иск. Същото поддържат и в с.з. чрез процесуалните си представители, като молят и за присъждане на съдебните разноски по делото. Съображения за това излагат и в писмени бележки.

Ответикът по жалбите – С.С. моли с писмени отговори в с.з. чрез процесуалните си представители  за оставяне на жалбите без уважение и за потвърждаване на решението на ОС - Варна като правилно, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция, като съображения за това излага в писмени бележки.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбите са подадени в срок и са процесуално допустими.

Разгледани по същество, същите са основателни.

Оплакването за недопустимост на иска е неоснователно. Искът по чл.135 – ЗЗД може да се води и за имоти, които са били междувременно трансформирани в друг вид имоти. Различният вид на имотите не е пречка за извършване на публичната им продан при евентуално уважаване на иска. В този случай ищцата би се удовлетворила от публичната продан в изпълнителното производство първа, преди ответниците за вземането им, произтичащо от обявяване недействителността на сделката.

Оплакването за липса на знание за увреждане у ответниците е основателно. Знанието за увреждане е елемент от фактическия състав на иска по чл.135 – ЗЗД. В случая такова не е налице, доколкото към датата на сделката - 06.02.2013 г. ищцата С. е била достатъчно обезпечена с наложени обезпечителни възбрани върху имоти на „Болкан инвестмънт енд ланд” ЕООД гр.Варна за  удовлетворяване на вземанията си спрямо него. В изпълнителните производства, в които е била присъединен взискател е могла да поиска налагането на изпълнителни възбрани и върху други имоти на дружеството – длъжник, което не е сторила. Още повече след като е съществувала реална опасност правото на строеж за обектите в секция „А” на жилищна сграда „Палма спрингс” в кв.31 на КК”Чайка” да се прекрати поради неупражняването му в 5-годишен срок от длъжника. В секция „С” на сградата ответникът – продавач е разполагал с достатъчно обекти, които ищцата е могла да възбрани чрез обезпечителни или изпълнителни възбрани. Като не е положила грижата на добрия стопанин, за да охрани интересите си, ищцата не може сега да твърди, че ответниците знаели, че я увреждат с продажбата на трите процесни обекти. Дружеството – ответник е разполагало с достатъчно имущество към датата на сделката, от което ищцата е могла да се удовлетвори, така че извод за знание у него, че продажбата на процесните обекти би я увредил, не може да бъде несъмнено направен. Знание за увреждане у купувачите – физически лица пък отсъства без всякакво съмнение. Те самите са кредитори на продавача – първи ответник, като са обезпечили вземанията си спрямо него с налагане на възбрани върху обекти в строящата се сграда, както и върху процесните такива. Обратно, по искане на ищцата последните не са били възбранени. По изп.д. №20118070400678, ищцата се е присъединила като присъединен взискател въз основа на обезпечителна заповед за наложена възбрана върху значителен брой обекти в секция „А” на сградата и това е било известно на ответниците – физически лица в качеството им също на взискатели в изпълнителното производство. Няма данни изпълнението да е било насочено върху процесните имоти.

Ответниците са закупили последните очевидно като даване вместо изпълнение с оглед удовлетворяване на вземанията си от длъжника – първи ответник. По делото съществуват данни и за други сделки, извършени по този начин. Заплатили са по-ниска цена за тях, защото са прихванали своето собствено вземане спрямо продавача. Освен това очевидно са удовлетворили вземанията и на друг кредитор, който е наложил възбрани върху имотите, за да поиска той заличаването им, след като бъде удовлетворен. В нотариалният акт на втори лист /л.45/ изрично е посочено, че имотите се продават с тежести – три наложени възбрани, като първата от тях е на Т.Н.Г. като ЕТ /л.184/, а другите две – на друг кредитор – Тамара Юриевна Вашкевич, видно от представената по делото справка от вписванията на Служба по вписванията Варна за лицето „Болкан инвестмънт енд ланд” ЕООД /л.189 и л.192/, като всички възбрани върху имота са по-късно заличени. Това обстоятелство, както и факта, че продажбата не е оспорена от този кредитор като относително недействителна по отношение на него с иск по чл.452 – ГПК, потвърждава извода за уговорка между първия ответник и наложилите възбрани върху имота кредитори за придобиване на имота от ответниците-физически лица като даване вместо изпълнение, като същите удовлетворят вместо длъжника вземането на другия кредитор, обезпечил се за него с наложена възбрана върху имота – Тамара Вашкевич. След освобождаване на имота от тежести със заличаване на наложените възбрани върху същия ответниците - физически лица са предприели действия по преустройство на имота в друг вид по-привлекателен имот, като при преустройството му са вложили допълнително значителни средства /25000 лв/.

Няма при това положение знание за увреждане на ищцата от ответниците. Те не  следва да търпят упрек, че са се погрижили за собствените си интереси с грижата на добрия стопанин, но не са се погрижили и за интересите на друго трето лице кредитор – ищцата. Такова задължение те нямат, а и сама ищцата е могла, но не е охранила в необходимата степен интересите си. Само намаляване имуществото на длъжника, без същевременно да е доказано, че е налице негово знание, както и у лицата, с които е договарял, в случая – кредитори на същия, за увреждане на друг кредитор, не е основание за уважаване на иска. Още повече, след като по делото се установява, че и няма намаляване на имуществото му, доколкото имотът е придобит на цена, договорена с оглед удовлетворяване за сметка на длъжника на вземанията на кредиторите, наложили възбрани върху него, за да остане той чист от тежести.

Ето защо, искът по чл.135 – ЗЗД е неоснователен и следва да се отхвърли.

ОС Варна е достигнал до други правни изводи и краен резултат, предвид което решението му като неправилно се отменя, като вместо него въззивният съд постановява друго, с което отхвърля предявения иск.

При този изход на спора в полза на въззивниците се присъждат направените съдебни разноски по делото за двете съдебни инстанции.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 642/27.07.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1824/2014 г. изцяло, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска по чл.135 – ЗЗД на С.С., гражданка на Република Казахстан и Кралство Белгия, с адрес - Белгия, гр.Клавиер 4560, ул.”Пети Авиан” №14 за обявяване за недействителна по отношение на същата на сделката за покупко-продажба на недвижим имот, сключена от „Болкан инвестмънд енд ланд” ЕООД – гр.Варна - продавач и от М.П.Д., Т.Н.Г. и Б.Д.Г.,*** – купувачи, обективирана в нотариален акт №50/06.02.2013г., том І, рег.№1126, дело №49/2013 г. на нотариус Огнян Шарабански, рег.№147, с район на действие Районен съд Варна, относно следните обекти: офис с идентификатор 10135.2515.3152.1.17, фитнес с идентификатор 10135.2515.3152.1.18 и склад с идентификатор 10135.2515.3152.1.19, находящи се на първи етаж в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3152, С.О. „Ален мак”, гр.Варна,  съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – Варна, гр. Варна, Община Варна, Област Варна, както и за съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата, като неоснователен.

ОСЪЖДА С.С., гражданка на Република Казахстнан и Кралство Белгия, с адрес Белгия, гр.Клавиер 4560, ул.”Пети Авиан” №14 чрез адв. Д П. от ВАК и адв.А.П. от ВАК, и двете с адвокатска кантора - гр.Варна, ул.”В.Христов” №15, ет.1, да заплати на М.П.Д., ЕГН - **********, с адрес ***, Т.Н.Г., ЕГН ********** и Б.Д.Г., ЕГН -**********,***, сумата 2450 лв - съдебни разноски по делото.

ОСЪЖДА С.С., гражданка на Република Казахстнан и Кралство Белгия, с адрес Белгия, гр.Клавиер 4560, ул.”Пети Авиан” №14 чрез адв. Д П. от ВАК и адв.А.П. от ВАК, и двете с адвокатска кантора - гр.Варна, ул.”В.Христов” №15, ет.1, да заплати на „Болкан инвестмънт енд ланд” ЕООД - гр.Варна, ЕИК113558586, сумата 1300 лв - съдебни разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.