О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                    

      748

 

                 гр.Варна, 20.11.2013г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесети ноември през две хиляди и трета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: П* Х*

                          К* Г*

     

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 727 по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 121 ГПК по повод на частна жалба от ЗАД „ОЗК-З*” , сед. гр.София против определение № 3349/16.08.2013г. по т.д. № 827/13г. на ВОС в частта , с която е отхвърлено искането на ответника , сега частен жалбоподател, за прекратяване на производството по делото и за изпращането му по подсъдност на СГС.

В частната жалба се излагат съображения , че чл.113 ГПК не намира приложение в конкретния случай поради липса на идентитет между понятието „потребител” в сочената разпоредба вр. §13,т.1 ДР на ЗЗП и „потребител на застрахователни услуги” по см. на §1,т.1 от ДР на КЗ. Ето защо счита , че местната подсъдност следва да се определи по общите правила – чл.108 ГПК или искът следва да се разгледа от родово компетентния съд по седалището на ответника ЮЛ. Моли за отмяна на атакуваното определение и за изпращане на делото на СГС.

 Въззиваемата страна Ю.Р. оспорва основателността на частната жалба и претендира разноски.

    ВнАС прецени следното:

Исковата молба с иск по чл.226, ал.1 КЗ е била подадена пред ВОС. В отговора на исковата молба ЗАД „ОЗК-З* , гр.София прави възражение по чл.119, ал.3 ГПК за подсъдност на спора пред СГС , който се явява такъв по седалището на ответника и моли за изпращане на делото по подсъдност на този съд.

ВнАС намира следното:

Искът по чл.226, ал.1 КЗ е подаден от лице , което по см. на §1,т.1 от ДР на КЗ се явява потребител на застрахователна услуга. Като такова то може да предяви иска си срещу застрахователя по своя настоящ адрес, което определя като компетентен съгласно правилата на местната подсъдност, на осн. чл.113 ГПК, Варненски окръжен съд.

Разпоредбата на чл. 113 от ГПК предвижда алтернативна местна подсъдност, при която е допустимо местната подсъдност да бъде определена по избор на ищеца, т. е. по неговия настоящ или постоянен адрес. В конкретния случай, искът на потребителя е предявен по адреса на ищеца в гр.Варна и този упражнен от него избор преодолява предвидената по чл.105 и чл.108 , ал.1 ГПК местна подсъдност при ответник ЮЛ.

По въпроса за приложението на нормата на чл.113 ГПК в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя е формирана задължителна по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 ГПК практика на ВКС, израз на която са определение № 474 от 05.08.2009 г. по ч. т. д. № 361/2009 г. и Определение № 268 от 9.04.2010 г. по ч. т. д. № 148/2010 г. на ВКС, ТК, II т.о., постановени по реда на новия Граждански процесуален кодекс от 2007 г. В посочените определения е прието разрешение идентично и на даденото от настоящия съдебен състав. С Определение № 758/04.10.2011г. по ч.т.д. № 622/11г. на ВКС – ІІ т.о. е прието , че застъпеното в Определение № 649 от 16.07.2010 г. на ВКС по ч.т.д.№ 377/2010 г., І т.о. становище по поставения въпрос е изолирано и не съставлява задължителна по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 ГПК съдебна практика.

Обжалваното определение следва да се потвърди .

Доколкото не се касае до производство , при което е предвидено процесуално задължение за съда за двустранна размяна на книжа по настоящето частно производство, нито се провежда открито съдебно заседание , то страните са препятствани в рамките на това производство да се запознаят с евентуалните искания за разноски и да изразят становище по тях. Тъй като произнасянето на съда по въпроса за местната подсъдност обезпечава постановяването на допустим краен съден акт – съдебно решение, то и направените в настоящето производство разноски следва да се поискат пред съда, който е сезиран с разглеждане на предявения иск.

Водим от което, съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3349/16.08.2013г. по т.д. № 827/13г. на ВОС в частта , с която е отхвърлено искането на ЗАД „ОЗК-З* , гр.София за прекратяване на производството по делото и за изпращането му по подсъдност на СГС.

Определението може да се обжалва пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок по

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: