ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№…814……….…./…12.12.……………..2014 година

 

Варненският апелативен съд - търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В*А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* БР*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* в. т. дело № 727/2014 г. по описа на Апелативен съд - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Подадена е въззивна жалба от С.И.Г. от гр. Варна, чрез адв. В.М. ***, против решение № 930 от 15.10.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 509/2014 г., с което са отхвърлени предявените от нея искове с правно основание чл. 226 КЗ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за горницата над 70 000 лева до претендираните 200 000 лева и иска по чл. 86 от ЗЗД за горницата над 15 712.04 лева до претендираните 44 891 лева.

 След служебна проверка по редовността и допустимостта на жалбата, съдът установи, че в същата се съдържат оплаквания срещу обжалваното решение в частта за разноските, като е посочено, че окръжният съд неправилно е изчислил възнаграждението на адвоката съгласно Наредба № 1/2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. С оглед на това, жалбата в тази й част има характер на молба по чл. 248 от ГПК за изменение на решението в частта за разноските, поради което производството пред настоящата инстанция следва да се прекрати и делото върне на Варненския окръжен съд за произнасяне по нея, след провеждане на процедурата по чл. 248, ал. 2 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. дело № 727/2014 г. по описа на Апелативен съд - Варна.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за произнасяне по молбата на С.И.Г. по чл. 248 от ГПК, съдържаща се в подадената до Варненския апелативен съд въззивна жалба, след което делото да бъде върнато на Варненския апелативен съд за продължване на съдопроизводството.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

             2.