О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

37………..

 

гр.Варна, …23.01.……. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети януари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

    ДАРИНА МАРКОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 727 по описа на ВАпС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-31636/16.11.2016 година от А.Д.В., ЕГН-**********, чрез особен представител срещу определение No-3552/03.11.2016 година, постановено по ч.т.д. 1364 по описа за 2016 година на ВОС, с което са оставени без разглеждане частна жалба вх.№3759/12.08.2016г. на адв.М.С., в качеството й на особен представител на А.Д.В. с ЕГН ********** ***  срещу Разпореждане №2093 от 03.08.2015г. за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист по ч.гр.д.№619/2015г. на Районен съд Провадия, и частна жалба вх.№3757/12.08.2016г. на адв.М.С., в качеството й на особен представител на А.Д.В. с ЕГН ********** ***  срещу Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№619/2015 г. на ПРС, в частта за разноските и е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, тъй като съдът е следвало да установи, че се касае за процедура по чл.417 ГПК, където не е предвидена възможност за връчване на заповедта чрез залепване на уведомление. С оглед характера на производството съдебния изпълнител е назначил особен представител, поради което и за същия възниква задължението да упражни правата, регламентирани в чл.419 ГПК, а именно да обжалва разпореждането за незабавно изпълнение. Моли за отмяната на определението.

Ответникът по частната жалба „Банка ДСК“ ЕАД не е представил писмен отговор.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу определение, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по ч.т.д.1364  по описа за 2016 година на Окръжен съд Варна е образувано по частна жалба вх.№3759/12.08.2016г. на адв.М.С., в качеството й на особен представител на А.Д.В.  срещу разпореждане №2093 от 03.08.2015г. за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист по ч.гр.д.№619/2015г. на Районен съд Провадия, и частна жалба вх.№3757/12.08.2016г. на адв.М.С., в качеството й на особен представител на А.Д.В. срещу Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№619/2015 г. на ПРС, в частта за разноските. В същия срок е постъпило и възражение срещу издадената заповед.

По така издадената заповед за незабавно изпълнение е образувано изпълнително дело, по което съдебния изпълнител е извършил връчване чрез залепване на уведомление по реда на чл.47 ГПК, като в указания срок длъжникът не се е явил. Съгласно разпоредбата на чл.47, ал.5 от ГПК заповедта за изпълнение се счита за връчена с изтичане на срока за получаването на книжата от канцеларията на ЧСИ, като изрично е посочено в разпоредбата на чл.47, ал.7 от ГПК, че приложими в заповедното производство  са процесуалните правила на чл.47, ал.1-5 от ГПК, следователно на длъжника не следва да се назначава особен представител за получаване на заповедта за изпълнение.

Особения представител адв.М.С. е назначена по искане на ЧСИ с определение по ч.гр.д.№6067 по описа за 2016г.

Особеният представител на длъжника е назначен в изпълнителното производство в съответствие с правилата, посочени в ТР 2/2013 годин ана ОСГТК на ВКС и същият разполага с процесуална легитимация да упражнява правата на длъжника в заповедното производство.

Същият не може да подава възражение по чл.414 от ГПК и обжалва разпореждането на заповедния съд по реда на чл.419 от ГПК, както и в частта за разноските, тъй като това означава на длъжниците, които не са намерени на постоянния си адрес от съдебния изпълнител да се дадат повече права от тези длъжници, които се уведомяват от съда по реда на чл.410 ГПК. С оглед гарантиране правата на длъжника при нередовност на връчването или наличие на други особени обстоятелства към момента на връчването, са предвидени разпоредбите на чл.423 и чл.424 от ГПК.      

По изложените съображения образуваното производство се явява недопустимо и следва да бъде прекратено.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение No-3552/03.11.2016 година, постановено по ч.т.д. 1364 по описа за 2016 година на ВОС, с което са оставени без разглеждане частна жалба вх.№3759/12.08.2016г. на адв.М.С., в качеството й на особен представител на А.Д.В. с ЕГН ********** ***  срещу Разпореждане №2093 от 03.08.2015г. за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист по ч.гр.д.№619/2015г. на Районен съд Провадия, и частна жалба вх.№3757/12.08.2016г. на адв.М.С., в качеството й на особен представител на А.Д.В. с ЕГН ********** ***  срещу Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№619/2015 г. на ПРС, в частта за разноските и е прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: