ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Варна, №…813…./…27.11..2019 година

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 727/2019 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по две жалби, едната на „Бултрейд-2002“ ООД /в несъстоятелност/ и другата на М.С.Т. против определение № 297 от 26.09.2019 г., постановено по ч. т. д. № 68/2019 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което е отменено взетото на 30.07.2019 г. по т. 2 от дневния ред решение на първото събрание на кредиторите на „Бултрейд-2002“ ООД /в несъстоятелност/, по т. д. № 15/2019 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което г-жа Г* К* е избрана за постоянен синдик на „Бултрейд-2002“ ООД /в несъстоятелност/ с месечно възнаграждение в размер на 1 000 лева, като незаконосъобразно, на основание чл. 679, ал. 4 от ТЗ.

В жалбата, депозирана от „Бултрейд-2002“ ООД /в несъстоятелност/, чрез адв. А.Н. се излагат доводи за неправилност на определението. Счита, че неправилно съдът е изчислил кворума за вземане на решение за избор на постоянен синдик. Моли за отмяна на определението.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор от „Банка Пиреос България“ АД, чрез адв. К.К., в който се релевират аргументи за недопустимост на жалбата. В продължение излага, че постановеният акт е необжалваем по аргумент от чл. 613 а, ал. 1 от ТЗ, вр. с чл. 274, ал. 1 от ГПК. Моли частната въззивна жалба да бъде оставена без разглеждане.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор и от „Банка ДСК“ ЕАД, чрез адв. Д.Ц., в който се инвокират доводи за недопустимост на жалбата поради необжалваемостта на акта. Позовавайки се на съдебна практика излага доводи, че обжалваният акт не е преграждащ и по отношение на същия липса законова уредба, уреждаща обжалваемостта му. В условия на евентуалност се навеждат твърдения за неоснователност на жалбата поради липсата на квалифицирано мнозинство за вземане на решения на първото събрание на кредиторите /чл. 670, ал. 2 от ТЗ/. Моли жалбата да бъде оставена без разглеждане, евентуално – без уважение.

В жалбата, депозирана от М.С.Т. се навеждат твърдения за недопустимост на определението, поради постановяването му от незаконен състав. Релевира доводи за пристрастност на съдията-докладчик по делото. Поддържа предходно разгледаното си искане за отвод на съдията-докладчик. Моли за обезсилване на определението.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор от „Банка Пиреос България“ АД, чрез адв. К.К., в който се излагат доводи за недопустимост, евентуално за неоснователност на жалбата.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор и от „Банка ДСК“ ЕАД, чрез адв. Д.Ц., в който се инвокират доводи за недопустимост на жалбата поради необжалваемостта на акта. В условия на евентуалност се навеждат твърдения за неоснователност на жалбата. Сочи, че отказът на съда по направено искане за отвод не води до незаконност на съдебния състав или до недопустимост на постановения акт. В продължение, излага, че липсва уредба за предвиждане обжалваемостта на акт, с който съдът се произнася по искане за отвод. Моли жалбата да бъде оставена без разглеждане, евентуално – без уважение.

След проверка съдът установи, че по жалбите е депозирана държавна такса от по 12.50 лева, вместо дължимата от по 15 лева, на основание чл. 19 от ТДТССГПК. Отделно от това, по жалбата, депозирана от „Бултрейд-2002“ ООД /в несъстоятелност/ чрез адв. А.Н., отсъства представено пълномощно от дружеството към процесуалния представител. От приложеното незаверено за вярност пълномощно, съдържащо се на л. 43 не може да се изведе упълномощаване за депозиране на жалби от страна на дружеството, доколкото изрично е посочено единствено получаване на писмена кореспонденция на седалището и адреса на управление на дружеството. Предвид горното, на страните следва да се дадат указания за довнасяне на дължимата държавна такса, за представяне на пълномощно към адв. Н., евентуално и за потвърждаване на извършените от същата процесуални действия.

С оглед на гореизложените съображения, производството по в. ч. т. д. № 727/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Търговищкия окръжен съд за администриране на депозираните частни въззивни жалби, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. т. д. № 727/2019 г. и ВРЪЩА делото на Търговищкия окръжен съд за изпълнение на горните указания, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд за разглеждане по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

                                                                                   2.