О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 748

 

                                             гр.Варна, 09.11.2015 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на девети ноември през две хиляди и петнадесета одина в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН П. 

         ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                 ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. № 729 по описа на съда  за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Постъпила е частна жалба на „Интейк” ЕООД със седалище гр.София срещу Определение № 3559/13.10.2015 год. по т.д. № 2838/2015 год. на ВОС, с което е оставена без уважение частната жалба на жалбоподателя против разпореждане от 19.05.2015 год.,  с което молбата му за издаване на изпълнителен лист по влязлото в сила Решение № 86/06.01.2015 год. по гр.д. №11325/2014 год. на ВРС е оставена без уважение.

За да произнесе, съдът съобрази следното:

С влязло в сила Решение № 86/06.01.2015 год. по гр.д.№11325/2014год. на ВРС, „Енерго-Про Продажби е  осъдено да заплати на „КНМ ГРУП” ЕООД гр.Варна на основание чл.55 ал.1 пр.1 ЗЗД сумата от 386,73 лв., както и разноски в размер на 350 лв.  и сумата от 300 лв. - разноски по въззивното производство. Въз основа на решението на ищеца „КНМ ГРУП”ЕООД е издаден изпълнителен лист за присъдените суми, който се намира в кориците на делото.

С молба от 22.05.2015 год. „Интейк” ЕООД чрез процесуален представител и в качеството си на правоприемник на ищеца по договор за цесия, е поискало да му бъде издаден изпълнителен лист на основание влязлото в сила решение по гр.д. № 11325/2014 год. на ВРС.

С разпореждане от 19.05.2015 год. съдът е оставил молбата без уважение, поради обстоятелството, че вече е издаден изпълнителен лист в полза на „КНМ ГРУП”ЕООД.

По повод  на обжалване на разпореждането, чрез което районният съд е отказал издаването на изпълнителен лист на молителя,  с Определение № 2679/23.07.2015год. по т.д. № 2137/2015 год. на ВОС е оставена без разглеждане частната жалба на жалбоподателя.

С определение, постановено по реда на чл.274, ал.2, изр.1, предл.2 от ГПК, постановено по в.ч.т.д N 577/2015 г., състав на Апелативен съд – Варна е отменил определението, с което е оставена без разглеждане частната жалба на „Интейк”ЕООД против разпореждане от 19.05.2015 год.  с което молбата му за издаване на изпълнителен лист по влязлото в сила Решение № 86/06.01.2015год. по гр.д. № 11325/2014год. на ВРС е оставена без уважение и е върнал делото на Варненски окръжен съд за произнасяне по съществото на частната жалба.

Обжалваното определение предмет на настоящето производство, с което въззивният съд е оставил без уважение частната жалба, по своята същност не е от визираните в чл.274 ал.2 от  ГПК, поради което апелативният съд не е компетентен да се произнесе по него.

С оглед общата компетентност, с която разполага ВКС при разглеждане на частни жалби срещу определения по същество, постановени от въззивна инстанция, съдът намира, че компетентен да се произнесе по допустимостта на жалбата, респективно правилността на обжалваното определение е Върховния Касационен съд, на когото да бъде изпратено делото.

           По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                                              

                                          О  П  Р  Е  Д  Е Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 729/2015год. по описа на Варненски Апелативен съд.

ИЗПРАЩА делото на Върховния касационен съд по компетентност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: