ОПРЕДЕЛЕНИЕ№126

 

Гр.Варна, 27.02.18г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести февруари през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА                                                                                        

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 73 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК във връзка с чл.220 предл.второ от ГПК, образувано по частна жалба на „Дилов Инвест“ ЕООД със седалище гр.Варна срещу определение № 34077 от 19.12.2017г. по търг.дело № 1400/17г. по описа на Варненски ОС, с което молбата на дружеството за привличане на „ДЗИ Общо Застраховане“ ЕАД като трето лице помагач на ответното дружество е оставено без уважение.

Твърди че обжалваното определение е неправилно. Твърди че то на основание чл.171 от ЗУТ в качеството си на строител е застраховал професионалната си отговорност за „пряко причинените от него имуществени и неимуществени вреди, настъпили през срока на застраховката и изразяващи се в смърт или телесни увреждания вследствие злополука и пълно или частично увреждане на движими или недвижими вещи“. Сочи че от застрахователно покритие са изключени действия на застрахования, извън обхвата на професионалната му дейност и отговорност, която застрахования е поел по силата на договор, споразумение или с едностранно изявление, която не би възникнала на друго правно основание. Твърди че в по делото от него се търси отговорност за задължение на строителя по закон. Исковата претенция е за заплащане на обезщетение, равняващо се на сумата на разходите, които ищецът предстои да направи за отстраняване на недостатъци на изпълнени от него СМР, възникнали в гаранционния срок, което представлява имуществена вреда. Твърди че има интерес от привличането на своя застраховател по задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“. Моли съда да отмени обжалваното определение и да постанови друго, с което да бъде допусната участието в делото „ДЗИ Общо Застраховане“ АД като трето лице помагач на страната на ответника.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК е постъпил отговори от насрещната страна по делото „Ив Тур“ ООД със седалище гр.варна , в която изразява становище за неоснователност на молбата.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 1400/17г. по описа на ВОС е образувано по предявен осъдителен иск от „Ивтур“ ООД срещу „Дилов Инвест“ ЕООД за заплащане на стойността на необходимите разходи за извършване СМР за отстраняване на недостатъци на извършеното от „Дилов Инвест“ ЕООД строителство по силата на договор за строителство от 24.10.2006г., възникнали в гаранционния срок и претендирани от строителя като гаранционна отговорност.

В срока по чл.219 ал.1 от ГПК с отговора на исковата молба от ответника е направено искане за привличане на трето лице помагач на негова страна – „ДЗИ Общо Застраховане“ АД. Посоченият от ответника правен интерес е обусловен от наличието на задължителна застраховка, изискуема съобразно чл.170 от ЗУТ професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството. Ответникът е депозирал и обратен иск срещу третото лице.

Конституирането на трето лице помагач има за цел да обвърже третото лице – помагач в отношенията му със страната на която помага със задължителната сила на мотивите. При недопускане на трето лице помагач в процеса, производството между главните страни продължава, а постановеното по спора решение няма да притежава установително действие в отношенията между недопуснатото трето лице и главната страна.

Предвид твърденията в молбата за привличане на трето лице помагач за сключена задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, въззивният съд намира че е налице интерес от страна на ответника от участие в процеса на неговия застраховател с оглед обвързването му със задължителната сила на мотивите на настоящето решение. Евентуалната претенция на застрахования строител срещу застрахователя за стойността на причинените от него на трети лица в изпълнение на професионалната му дейност вреди е допустима, а доколко е основателна е въпрос по същество на предявения обратен иск. Поради това и при допускане на третото лице за участие в производството не следва да се обсъждат всички евентуални възражения на третото лице – ответник по обратния иск срещу основателността на претенцията срещу него, включително и възражението за наличие на обстоятелства, изключващи отговорността на застрахователя.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго с което „ДЗИ Общо Застраховане“ АД бъде допуснато до участие като трети лице помагач на страната на ответника.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 4077 от 19.12.2017г. на Варненски ОС по търг.дело № 1400/17г., в частта му, с която молбата на „Дилов Инвест“ ООД за привличане на „ДЗИ Общо Застраховане“ АД като трето лице помагач на страната на ответното дружество е оставена без уважение и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА до участие „ДЗИ Общо Застраховане“ ЕАД със седалище гр.София, адрес на управление гр.София, ул.“Георги Бенковски“ № 3, ЕИК 121718407, като трето лице помагач на страна на ответника „Дилов Инвест“ ЕООД със седалище гр.Варна в производството по търг.дело № 1400/17г. по описа на Варненски окръжен съд.

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизпроизводствените действия, като първоинстанционният съд следва да извърши проверка на редовността на предявения от ответника срещу третото лице обратен иск и да се произнесе по евентуалното му приемане за съвместно разглеждане.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: