ОПРЕДЕЛЕНИЕ №643

 

гр. Варна,05.10.           2015 год.

 

Варненски апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. т. дело № 730/2014 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството се развива след постановено Определение № 512 от 25.09.2015 г. на ВКС по ч. т. д. № 2013/2015 г. ІІ т. о., с което касационната инстанция е върнала делото на апелативния съд за произнасяне по определената с постановеното от Силистренския окръжен съд решение по т. д. № 85/2013 г. държавна такса, за което е имало оплакване в подадената въззивна жалба от „ВИВА ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. Алфатар /н/.

Настоящият състав съобрази, че действително във въззивната жалба на „ВИВА ТРЕЙДИНГ” ЕООД са били наведени оплаквания относно неправилно определената в тежест на дружеството държавна такса от 599 614.82 лв., което по своето естество представлява молба по чл. 248 от ГПК за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските.

С оглед на изложеното, компетентен да се произнесе по тази молба е първоинстанционният, а не въззивният съд, поради което делото следва да се върне на Силистренския окръжен съд за произнасяне по молбата.

С оглед горното, съставът на ВАпС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 730/2014 г. по описа на Апелативен съд – Варна.

ВРЪЩА делото на Силистренския окръжен съд за произнасяне по молбата на „ВИВА ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. Алфатар /н/ за изменение на решение № 32/04.04.2014 г. по т. д. № 85/2013 г. на Силистренския окръжен съд в частта за разноските.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: