О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

744………

 

гр. Варна, 6.11.……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на шести ноември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ С.

          ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                ДАРИНА МАРКОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. №730 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.122 ГПК.

Образувано е по повдигната препирня за подсъдност от Варненски окръжен съд т.д.1630 по описа за 2014 година по предявените искове от „Алианц банк България” АД срещу В.Д.С. и М.К.С. с правно основание чл.422 ГПК.

Производството по делото е приключило с определение No-4477/18.11.2014 година по описа на Варненски окръжен съд, с което същото е прекратено, на осн. чл.129, ал.3 ГПК поради неотстраняване в срок на нередовностите на исковата молба.

Постъпила е молба от В.Д.С. и М.К.С. по ч.гр.д.5518 по описа за 2014 година на Варненски районен съд, 39-ти състав за обезсилване на издадената Заповед за незабавно изпълнение 2995/29.04.2014 година за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.

Варненски районен съд е препратил молбата по компетентност на Варненски окръжен съд, който с определение 3713/29.10.2015 година е повдигнал препирня за подсъдност, тъй като е приел, че компетентен да се произнесе по молбата е варненски районен съд, който е постановил разпореждането за издаване на заповедта за незабавно изпълнение.

Съдът е приел, че в хипотезите на чл.129, ал.3 ГПК не може да намери приложение даденото с ТР No-4/18.06.2014 година по т.д.4/2013 година на ОСГТК на ВКС т.13  разрешение, тъй като в случая липсва надлежно предявяване на иска по чл.422 ГПК.

Липсва спор, а и безспорно се установява, че по ч.гр.д. 5518 по описа за 2014 година на Варненски районен съд, 39-ти състав е издадена Заповед за незабавно изпълнение 2995/29.04.2014 година за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК, по която в срок е постъпило възражение от длъжниците М.К.С. и В* Д.С..

В изпълнение на разпоредбата на чл.415 ГПК, съдът е указал на заявителя, че следва в едномесечен срок да предяви иска за установяване на вземането, като съобщението е получено на 14.08.2014 година.

Исковата молба, по която е образувано т.д.1630 по описа за 2014 година на Варненски окръжен съд е входирана в деловодството на съда на 12.09.2014 година, поради което е спазен едномесечният преклузивен срок.

Съдът с разпореждане е оставил производството по делото без движение и е указал на ищеца, че следва в 1-седмичен срок да отстрани нередовностите, като поради неизпълнение в срок от ищеца на дадените указания е прекратил производството.

Съобразно даденото в т.13 на ТР No-4/18.06.2014 година по т.д.4/2013 година на ОСГТК на ВКС разрешение обезсилването на заповедта от заповедния съд е в хипотезата, когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иск в срока по чл.415, ал.1 ГПК. В процесния случай такива доказателства са представени и е образувано исково производство.

При прекратяване на производството по иска по чл.422 ГПК се заличават с обратна сила последиците от предявяването на иска, поради което последиците са аналогични на тези, предвидени в чл.415, ал.2 ГПК т.е. издадената заповед подлежи на обезсилване, а компетентен да се произнесе е съдът в исковото производство, който следва едновременно с определението за прекратяване да обезсили и издадената заповед за незабавно изпълнение.

Не намира опора в ТР 4/2013 година на ОСГТК на ВКС тълкуването, че при прекратяване на производството в хипотезата на чл.129, ал.3 ГПК компетентен да обезсили заповедта е заповедният съд, тъй като в мотивите е указано, че горното разрешение не се прилага само в слуаите, когато производството е прекратено поради спогодба или поради това, че заповедта е влязла в сила.

По аргумент от противното, във всички останали случаи компетентния съд е исковия съд и тъй като в процесния случай това е Варненски окръжен съд компетентен да се произнесе по молбата е Варненски окръжен съд.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ за компетентен да се произнесе по молба на В.Д.С. и М.К.С. за обезсилване на издадената Заповед за незабавно изпълнение 2995/29.04.2014 година за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК Варненски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: