О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  54                                                2017 година                           град Варна

 

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  тридесети януари                                                    година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 731 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Първа инвестиционна банка“ АД, гр.София, ул.“Д* Ц*“ № 37, ЕИК 831094393, представлявана от изп.директори Д* К* и В* Х* против определение № 3681/14.11.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 932/2015г., с което производството по делото е спряно на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 458/2015г. на ВОС, ТО. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до липсата на преюдициалност между двете дела, моли съда да отмени обжалваното определение. Счита, че неплащането на дължими вноски по договор за кредит е неотносимо спрямо евентуалното обезщетение, което се търси от Банката за неизпълнение на друга договорна клауза.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалваното определение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Предмет на т.д. № 458/2015г. на ВОС е претенцията на А.Б.Д. *** срещу „Първа инвестиционна банка“ АД, гр.София за заплащане на сумата от  123 950,48 евро – обезщетение за вреди, настъпили в резултат от неизпълнение на задължението на банката да сключи договор за застраховка върху живота на кредитополучателя Д* И* Д. съгласно т. 2.1 от Договор за предоставяне на юнионкредит „Домът“ № 369-34/23.12.2009 г., представляващи пропусната полза в размера на кредитното задължение към датата на настъпване на смъртта на кредитополучателя 01.11.2014 г., на основание чл. 79, ал. 1, предл. 2 във вр. чл. 82 от ЗЗД.

          Предмет на т.д. № 932/2015г. на ВОС е претенцията на „Първа инвестиционна банка“ АД, гр.София срещу  А.Б.Д., ЕГН **********,***, за осъждането й, в качеството на солидарен длъжник, да заплати сумата 128 145.67 евро, просрочена главница, ведно със законната лихва върху нея, от датата на депозиране на исковата молба, сумата 17369.57 евро, просрочена договорна лихва за периода 25.02.2014 г. – 08.06.2015 г., сумата 1183.03 евро, лихва за просрочие за периода 25.03.2014 г. – 08.06.2015 г. и сумата 1275.35 евро, комисионни за управление на кредита, всички дължими по Договор за ипотечен банков кредит № 369-34/23.12.2009 г. и срещу И.Д.Д., ЕГН **********,*** и В.Д.Д., ЕГН **********,***, в качеството на наследници на  Д* И* Д., поч. на 01.11.2014 г., б.ж. на гр. Варна, за осъждането им да заплатят всеки по 1/3 от горепосочените суми, в режим на солидарна отговорност с А.Б.Д..

          С оглед на релевираното възражение от страна на ответниците за неизпълнение на договорните задължения на Банката по процесния договор за банков кредит, което е въведено в производството  по т.д. № 932/2015г. на ВОС като основно възражение за недължимост на претендираната искова сума, установяването на това неизпълнение е от съществено  значение за правилното решаване на спора и едновременно с това се явява преюдициално по отношение на спряното дело.

          По изложените съображения обжалваното определение за спиране на производството по т.д. № 932/2015г. на ВОС се явява правилно и законосъобразно, поради което и подадената срещу него частната жалба следва да бъде  оставена без уважение.

 

 

                   Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И    :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба на „Първа инвестиционна банка“ АД, гр.София, ул.“Д* Ц*“ № 37, ЕИК 831094393, представлявана от изп.директори Д* К* и В* Х* против определение № 3681/14.11.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 932/2015г., с което производството по делото е спряно на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д.- № 458/2015г. на ВОС, ТО.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :