Р Е Ш Е Н И Е

 

40

 

Гр.Варна, 20.02.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІІ-ти състав в публично съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Е.Т., като изслуша докладваното от съдия П. ХОРОЗОВА в.т.д. № 732 по описа на ВАпС за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК.

БАНКА ДСК ЕАД гр.София обжалва решение № 849/17.09.2014 г. по т.д.№ 2713/2012 г. по описа на ВОС в частта, с което на основание чл.247 ГПК е отхвърлена молбата на въззивника за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 349/04.04.2014 г., касаеща присъдените по делото разноски.

Жалбата е депозирана в законоустановения срок, от легитимирана страна, редовна е и е допустима. В нея се сочат оплаквания за необоснованост на решението в обжалваната му част. Твърди се, че след като съдът е допуснал поправка на очевидна фактическа грешка със същото решение относно вида на предявения иск /от установителен в осъдителен/, е следвало да присъди и допълнително внесената във връзка с иска държавна такса. Моли се за отмяна на решението в обжалваната част и постановяване на друго, с което присъдените разноски да бъдат коригирани чрез присъждане на доплатената държавна такса за преминаване от установителен към осъдителен иск, в размер на 6 390 лв.

Въззиваемите В.Г.К. и В.Г.К. чрез назначения особен представител изразяват становище за неоснователност на жалбата, евентуално считат, че е пропуснат срокът за отправяне на искането до съда и то е преклудирано.

Съдът, като взе предвид становищата на страните по предмета на спора и данните по делото, намира следното:

В молбата по чл.247 ГПК с вх.№ 1415/25.08.2014 г., депозирана след влизане в сила на постановеното по делото решение, се твърди, че е допусната явна фактическа грешка при изчисляване на дължимите в полза на банката разноски – те възлизат на 19 975 лв. плюс юрисконсултско възнаграждение от 6 500 лв., а съдът е присъдил по-малко – 13 550 лв., което не съответства на представения списък по чл.80 ГПК.

При постановяване на решението съдът е съобразил, че за държавни такси и възнаграждение на вещо лице се дължат 6 700 лв., за разноски по назначаване на особен представител на ответниците – 6 850 лв., а като юрисконсултско възнаграждение - 6 500 лв., поради което е присъдил именно сборът от първите две суми – 13 550 лв. и отделно – сумата от 6 500 лв., т.е. липсва грешка в пресмятането.

Следователно, не е налице изразена от съда воля в мотивите на решение № 349/04.04.2014 г. досежно разноските, неправилно отразена в диспозитива му, за да се приеме, че е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на чл.247 ГПК. Под формата на такава се претендира изменение на решението в частта за разноските, чрез увеличаване на техния размер, което обаче не е заявено в преклузивния срок по чл.248 ГПК.

От друга страна, не би могло поправена очевидна фактическа грешка в решението, произнесено по съществото на предявения иск /ако тя е такава/ да се отрази върху размера на присъдените във връзка със същия този иск разноски.

С оглед горното, жалбата се преценява като неоснователна, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 849/17.09.2014 г. по т.д.№ 2713/2012 г. по описа на ВОС в частта, с което е отхвърлена молбата на БАНКА ДСК ЕАД за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 349/04.04.2014 г. относно присъдените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: