РЕШЕНИЕ

   № 51

               гр.Варна, 09.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в закрито заседание на 09.03.2016 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                   ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 732 по описа за 2015 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

По делото е постановено решение №8/06.01.2016 г., в мотивите на което въззивният съд е приел, че следва да намали съдебните разноски за първата инстанция, присъдени на „Юробанк България” АД гр.София, съразмерно на уважената част от иска, до размера на 5315.45 лв, като отмени първоинстанционното решение в частта му за разноските за разликата от 5315.45 лв до 8095.80 лв. При служебна проверка съдът констатира, че въпреки приетото в мотивите на решението относно разноските, е пропуснал да отрази това в диспозитива на решението. Касае се за допусната очевидна фактическа грешка при обективиране волята на съда в диспозитива на решението, която следва да бъде поправена по реда на чл.247-ГПК, затова съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №8/06.01.2016 г. по в.т.д. №732/2015 г. на Апелативен съд Варна, като ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решение №89/15.07.2015 г. по т.д.№579/2014 г. на Окръжен съд - Шумен в частта му за съдебните разноски за първата инстанция, присъдени в полза на „Юробанк България” АД гр.София ЕИК 000694749, и дължими от „Кис 06” ООД - гр.Шумен, ЕИК 127625696, и К.С.С., ЕГН - **********, с адрес ***, за разликата от 5315.45 лв до 8095.80 лв.

Решението подлежи на обжалване в седмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.