Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  302/25.11.2015г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Апелативен съд – Варна                                               търговско   отделение

на   двадесет и пети  ноември                                                     Година 2015

в  закрито   заседание в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                             МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в.т.д. №  733  по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството по делото е по реда на чл.25 от ЗТР.

          Образувано е по въззивна жалба на „Свети Константин” АД, гр. Варна, ЕИК 103601014, подписващо за дружеството лице – като изпълнителен член на УС „Гранд Хотел Варна” АД, ЕИК 813109305, чрез Л Д Т и А Д И,  против решение № 684/17.09.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1051/2015г., с което е потвърден  отказ № 20150527160304/29.05.2015г., на длъжностното лице по регистрацията в Агенция по вписванията, Търговски регистър по заявление  вх. № 20150527160304 за обявяване на актуален устав в Търговския регистър по партидата на дружеството. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение като неправилно и постанови съдебен акт за отмяна на отказ № 20150527160304/29.05.2015г., постановен по заявление с вх. № 20150527160304 на АВп, ТР, с който е отказано обявяване по заявление  обр. Г1 на актуален устав в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Жалбата е подадена в преклузивния срок от лице с правен интерес срещу акт, подлежащ на обжалване, поради което същата е допустима.

Настоящият съдебен състав, след преценка на представените по делото доказателства и наведените с жалбата оплаквания, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Атакува се отказ за обявяване на акт, подлежащ на обявяване по партидата на „Свети Константин” АД , а именно актуален учредителен акт – Устав. Първоинстанционният съд е приел, че подлежащия на обявяване акт – актуален устав на дружеството, не отговаря по външните си белези на изискванията на закона и в частност на императивното изискване на чл.175, ал.2 от ТЗ и с този основен правен аргумент е потвърдил отказа на ДЛР за обявяване на Устава в Търговския регистър по партидата на дружеството със заявление вх. № 20150527160304.

На провело се на 19.05.2015г. извънредно ОСА, освен решенията досежно капитала на акционерното дружество по повод изключването на акционери, невнесли в съответните срокове паричната вноска за увеличение на капитала (съгласно решение на ОСА от 14.11.2014г.) и обезсилване на акциите на изключените акционери, е взето и съответно решение за изменение на Устава на дружеството в частта на капитала му съобразно взетите на ОСА решения за неговото увеличаване. Предвижда се изменение на чл.6 ал.1 от Устава, който става: „Размерът на капитала на дружеството е 930 666 лева, разпределен в 465 333 броя акции по 2 лева номинал всяка”. От друга страна, в чл. 10, ал. 1 от Устава фигурират данни, които се различават от възприетото в предходните разпоредби на Устава касателно номиналната стойност на една акция. Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устава възпроизвежда старата номинална стойност на емитираните от дружеството акции – такива, каквито са били преди промените, респ. преди взетите решения на ОСА от 19.05.2015г. Видна е колизията между разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Устава.

Промяната на капитала на АД винаги по необходимост представлява изменение и на дружествения устав, а посочването на номиналната стойност на акцията е задължителен реквизит на устава съгласно императивната норма на чл. 165, т. 3 ТЗ. Следователно, част от външните белези на Устава на акционерното дружество е дали има изрично посочване номиналната стойност на отделната акция, както и актуална ли е тя съобразно решенията на ОСА.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т.4 и т. 5 от ЗТР длъжностното лице по регистрацията (ДЛР) проверява дали към заявлението е приложен подлежащият на обявяване акт, както и дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона, в случая на ТЗ и ЗТР. В тази връзка съдът намира, че ДЛР е действало изцяло в рамките на законовите си правомощия. В следствие извършената формалната проверка за спазване изискванията на ТЗ и ЗТР, длъжностното лице правилно е възприело становището, че представеният за обявяване Устав не съответства по външни белези на изискванията на чл. 165, т.3 и чл. 175, ал. 2 ТЗ. Това мотивира правният извод и на настоящата съдебна инстанция, че приложеният за обявяване акт – актуален Устав на АД, страда от пороци, респ. не отговаря на императивни законови изисквания, което е и достатъчно основание за постановяване на отказ по така заявеният за обявяване акт.

Настоящата съдебна инстанция, при постановяване на своя краен правен извод, съобразява и следния довод :

С процесното заявление Г1 с вх. № 20150527160304 акционерното дружество е целяло да обяви актуалния към момента на подаването му учредителен акт – Устав на дружеството, за който се сочи, че отразява последните изменения, на ОСА от 19.05.2015г. Същите са отказани за вписване по партидата на дружеството.

Съдът намира, че в настоящото производство не следва да бъдат обсъждани възраженията на жалбоподателя касателно това дали отговарят взетите на ОСА от 19.05.2015г. решения на изискванията на ТЗ за увеличаване на капитала, респ. на номиналната стойност на акциите, в срок ли е отправено предупреждението за изключване и извършено самото изключване и др., които въпроси са били предмет на разглеждане по жалба срещу отказ № 20150527112020/29.05.2015г. на АВп по предходно заявление образец А5 с вх. № 20150527112020, по който отказ двуинстанционният контрол е приключил с постановено от ВнАС решение по в.т.д. № 624/2015г. по описа на същия. Настоящата съдебна инстанция изцяло възприема посоченото във въззивната жалба, че производствата по постановените откази по заявления обр.5 с № 20150527112020/29.05.2015г. на АВп. и по заявление обр. Г1 с № 20150527160304 са логично и законово обвързани и при постановяване на настоящият съдебен акт  съобразява и тази обвързаност.

Предвид изложеното по-горе, като е стигнал до същия краен извод, ВОС е постановил правилно решение, което следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното, съдът

 

Р        Е       Ш     И       :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 684/17.09.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1051/2015г., с което е потвърден  отказ № 20150527160304/29.05.2015г., на длъжностното лице по регистрацията в Агенция по вписванията, Търговски регистър по заявление  вх. № 20150527160304 за обявяване на актуален устав в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                           2.