ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  11.01.2017 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 733 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Билд корект“ ЕООД – гр.Варна срещу определението на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1194/2016 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Производството по делото е било прекратено, тъй като в рамките на удължения срок за отстраняване недостатъците на исковата молба ищецът не е внесъл дължимата държавна такса по иска по чл.422-ГПК.

Доколкото с молба от 21.09.2016 г. защитата на ищеца е помолила за продължаване на срока с един месец, предвид отсъствие на едноличния собственик извън страната, която съдът е уважил, но за срок от две седмици, втората молба от 10.10.2016 г. за продължаване на срока с още 14 дни на същото основание се явява логична последица на първата молба. Очевидно е, че при отсъствие в чужбина на законния представител за срок от един месец, в който смисъл е искането на страната, даденият й от съда двуседмичен срок е бил недостатъчен и това е наложило отправянето на ново искане за продължаване на срока за останалата част на отсъствието му от 14 дни. Съдът при това положение е следвало да уважи втората молба, подадена в рамките на продължения срок, а не да я отхвърля. Прекратяването на производството по делото предвид отказа е неправилно, поради което обжалваното определение следва да се отмени и делото – върне на ОС Варна, ТО за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №9959/12.10.2016 г. на Окръжен съд Варна, ТО по т.д.№1194/2016  г., с което е прекратено производството по същото дело.

 ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.