Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

        

43 /гр. Варна, 06.03.2017 г.

                                                       

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито публично съдебно заседание на петнадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. №734/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на Г.П.С.,  в качеството й на синдик на “ГТТ Инженеринг” ЕООД (в несъстоятелност) срещу решение №767/25.10.2016 г., постановено по т.д. №744/2016 г. по описа на ОС – Варна, с което е отхвърлен предявения от синдика срещу “ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД (н), ЕИК 103651451, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Т. Влайков”, № 65, представлявано от Т.Т.Г. и „ЕФЕКТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 148013688, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Юрий Венелин”, № 12, ет. 1, ап. 3, представлявано от Т.Т.Г., иск с правно основание чл. 646, ал. 2, т. 3 ТЗ, за обявяване за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на извършеното на 09.04.2015 г., след началната дата на неплатежоспособността – 05.10.2014 г., погасяване на парично задължение в размер на 2000.00 лв., осъществено чрез превод по сметка.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на решението, поради противоречието му с материалния закон и необоснованост. Твърди се, че едногодишния срок преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност, определя началото на периода, през който едно действие на длъжника може да бъде обявено за недействително, като крайния момент на подозрителния период е датата на откриване на производството по несъстоятелност, след която действията ще се считат за нищожни по смисъла на чл.646, ал.1 от ТЗ.

 Насрещните страни “ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД (в несъстоятелност) и „ЕФЕКТ КОНСУЛТ” ООД, не са подали писмен отговор.                       

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Пред ВОС е предявен иск с правно основание чл.646, ал.2, т.3 от ТЗ за обявяване за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на извършеното на 09.04.2015 г., след началната дата на неплатежоспособността – 05.10.2014 г., от несъстоятелния длъжник (първи ответник), в полза на втория ответник, погасяване на парично задължение в размер на 2000.00 лв., осъществено чрез превод по сметка.

В исковата молба се излага, че с Решение №380/15.05.2015 г., постановено по т.д. № 2040/2014 г. на ВОС е открито производство по несъстоятелност на “ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с начална дата на неплатежоспособност – 05.10.2014 г. Твърди, че на 09.04.2015 г., след подаване на молбата за откриване на производството - 08.12.2014 г., длъжникът е извършил по банков път плащане в полза на свързано лице по смисъла на пар.1, т.5 от ДР към ТЗ, за погасяване на просрочени парични задължения по договор за заем от 21.05.2013 г., а именно връщане на заетата сума в размер на 1500 лв., дължима договорна лихва в размер на 7 % годишно и частично погасяване на дължима неустойка за забава в размер на 0.025 % на ден, но не повече от 1000 лв. Твърди, че действието осъществява хипотезата на погасяване на изискуемо парично задължнеие и е извършено в подозрителния период, поради което е недействително на осн. чл.646, ал.2, т. 3 ТЗ и да не попада в изключенията предвидени в ал.5 на същия текст.

Ответникът „ГТТ Инженеринг” ЕООД (в несъстоятелност), не е подал  писмен отговор.

Ответникът „Ефект Консулт” ООД е подал писмен отговор, в който оспорва иска като твърди,  че плащането е действително, тъй като е извършено в хипотезата на чл.646, ал.5 ТЗ, в кръга на обичайната дейност на длъжника.

Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:                                                                                        

Съгласно чл.269 от ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта – в обжалваната му част. По отношение на неправилността на първоинстанционния съдебен акт, съобразно разпореждането на чл.269, ал.1 изр.второ ГПК, въззивният съд е ограничен от посочените в жалбата оплаквания.                                                                                 Решението на първоинстанционния съд  съдържа реквизитите по чл. 236 ГПК и е действително, произнасянето съответства на предявените искания и правото на иск е надлежно упражнено, поради което производството и решението са допустими.      

            На 08.12.2014 г. е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника „ ГТТ Инженеринг“ ЕООД, въз основа на която е образувано т.д. № 2040/2014 г., по описа на ВОС. С Решение № 380/15.05.2015 г., по отношение на длъжника е открито производството по несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособност – 05.10.2014 г.

            От представения като доказателство договор за паричен заем от 21.05.2013 г. се установява, че „Ефект Консулт“ ООД, в качеството на заемодател се е задължил да предаде на „ГТТ Инженеринг“ ООД, в качеството на заемополучател, сумата 15000 лв., която е следвало да бъде върната в срок до 21.05.2014 г. 

            От представеното платежно нареждане от 09.04.2015 г. се установява, че на същата дата, „ГТТ Инженеринг“ ЕООД е превело по сметката на „Ефект Консулт“ ООД, сумата 2000 лв., за погасяване на задължение по договора за  заем.

Гореизложената фактическа обстановка, обуславя следните правни изводи:

В периода между началната дата на неплатежоспособността и датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, длъжникът би могъл да предприеме действия или сключи сделки, с които да накърни масата на несъстоятелността. За да осуети тази възможност, в чл.646, ал.2 от ТЗ е предвидена възможността да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността, подробно изброени действия и сделки, извършени от длъжника в посочения период, известен в теотията още като подозрителен период.

Съгласно разпоредбата на чл.649, ал.1 от ТЗ, синдикът разполага с процесуална легитимация да предяви тези искове в качеството му на орган на производството по несъстоятелност, в чиито правомощия е предоставено управлението на масата на несъстоятелността, включително и попълването й.

С оглед изложените факти и представените доказателства, в  тежест на ищеца е да установи кумулативното наличие на предпоставките, визирани в хипотезата на чл.646, ал.2, т.3 от ТЗ. Основанията за относителна недействителност по чл. 646, ал. 2 от ТЗ се характеризират с два общи белега на засегнатите от тях действия и сделки: 1./времето на извършването им - в подозрителния период, който започва от началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността и приключва с решението за откриване на производство по несъстоятелност, и 2./лицето, от което изхождат - действията и сделките следва да изхождат от длъжника.

За приложение на нормата на чл.646, ал 2, т.3 от ТЗ е въведено изискването за извършване на погасяване на парично задължение в подозрителния период, независимо от начина на изпълнение. С плащането, извършено през подозрителния период, длъжникът погасява задължението си само към избран от него кредитор, като го поставя в привилегировано положение спрямо останалите кредитори и това е в противоречие с общото предназначение на производството за справедливо удовлетворяване на всички кредитори.

В конкретният случай от събраните по делото доказателства се установяват всички елементи от фактическия състав на специалната норма на чл.646, ал.2, т.1 от ТЗ, предвиждаща защита на кредиторите на несъстоятелния длъжник.

Твърдяното от синдика и установено по делото плащане по банков път, в размер на 2000 лева, с което е погасено парично задължение по търговска сделка е извършено на 09.04.2015 г. от обявеното в несъстоятелност дружество - длъжник в полза на негов кредитор - втория ответник, в така наречения подозрителен период, т.е. след началната дата на неплатежоспособност, определена в решението за откриване на производство по несъстоятелност – 05.10.2014 г., след датата на подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност – 08.12.2014 г. и преди датата на самото решение за откриване на производството по несъстоятелност, която е 15.05.2015 г.

С тези плащания, извършени в този период, обективно се накърнява принципа в производството по несъстоятелност за справедливо универсално удовлетворяване и предвидения в същото производство ред на привилегиите при разпределение на осребреното имущество.

Изпълнението, не попада в кръга на обичайната дейност на длъжника, поради което не е налице и изключението предвидено в чл.646, ал.5 от ТЗ.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че плащането е недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, поради което предявеният иск с правно основание чл.646, ал.2, т.3 от ТЗ се явява основателен и следва да бъде уважен.

Поради несъвпадане изводите на въззивния съд с тези на първоинстанционния, обжалваното решение следва да се отмени и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск бъде уважен.

На осн. чл.78, ал.6 от ГПК вр. чл.694, ал.6 от ТЗ, въззиваемите следва да бъдат осъдени да заплатят в полза на съда, държавната такса за разглеждане на делото пред двете инстанции, в размер на 120 лева.

 

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №767/25.10.2016 г., постановено по т.д. №744/2016 г. по описа на ОС – Варна, с което е отхвърлен предявения от синдика срещу “ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 103651451, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Т. Влайков”, № 65, представлявано от Т.Т.Г. и „ЕФЕКТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 148013688, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Юрий Венелин”, № 12, ет. 1, ап. 3, представлявано от Т.Т.Г., иск с правно основание чл.646, ал.2, т.3 ТЗ, за обявяване за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на извършеното на 09.04.2015 г., след началната дата на неплатежоспособността – 05.10.2014 г., погасяване на парично задължение в размер на 2000.00 лв., осъществено чрез превод по сметка, като вместо него постановява:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНО по отношение на кредиторите на несъстоятелността на “ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 103651451, извършеното на 09.04.2015 г., след началната дата на неплатежоспособността – 05.10.2014 г., от длъжника “ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 103651451 в полза на „ЕФЕКТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 148013688, погасяване на парично задължение по договор за паричен заем от 21.05.2013 г., в размер на 2000 (две хиляди) лв., осъществено чрез превод по сметка, на осн. чл.646, ал.2, т.3 ТЗ.

ОСЪЖДА “ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 103651451, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Т. Влайков”, № 65, представлявано от Т.Т.Г. и „ЕФЕКТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 148013688, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Юрий Венелин”, № 12, ет. 1, ап. 3, представлявано от Т.Т.Г. ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно в полза на АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, сумата от 120 (сто и двадесет) лева, представляваща държавна такса за разглеждане на делото в двете инстанции, на осн. чл.78, ал.6 от ГПК вр. чл.694, ал.6 от ТЗ.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

            

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: