Р Е Ш Е Н И Е № 74

 

Гр.Варна, 04.04.2017 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито съдебно заседание на четвърти април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

          Д. МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д. 735 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.247, ал.1 ГПК.

Образувано е служебно за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 66/22.03.2017 година по т.д.№ 735/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна.

В мотивите на съдебното решение, съдът е приел, че първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено и по отношение на законната лихва върху присъдената главница, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

 Въпреки формираните мотиви, в диспозитива на съдебното решение липсва така формираната воля,  което е явна фактическа грешка, която следва да бъде поправена.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 66/22.03.2017 година по т.д. 735/2016 година по описа на Апелативен съд – Варна, както следва: страница шеста от решението, в диспозитивната част, на ред 24 /двадесет и четвърти/ отгоре надолу след израза „чл. 266, ал.1 ЗЗД“ да се допълни и чете „ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба – 29.05.2015 година до окончателното изплащане на задължението“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-месечен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: