О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 704

 

                 гр.Варна, 05.11.2013г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на пети ноември  през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

    ЧЛЕНОВЕ:  Р* С*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 737 по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „П* Б* /България/” АД против определение № 533/05.07.2013г. по т.д. № 145/13г. на СОС, с което на осн. чл.629а ТЗ е спряно изпълнението срещу имуществото на ЕТ „Г*- А* Д*” по изп.д. № 20137250400659 по описа на ЧСИ В.Г* с рег. № 725 и район на действие ОС-Велико Търново при определена гаранция в размер на 1000лв. платима от „Г* К*”ЕООД.

    Частният жалбоподател се явява взискател по горепосоченото изп.дело, респ. кредитор на длъжника ЕТ „Г*- А* Д*” , като по т.д. № 145/13г. срещу ЕТ е подадена молба по чл.625 ТЗ от друг кредитор - „Г* К*”ЕООД.

    Настоящата инстанция констатира пропуски при изпълнение на процедурата по администриране на частната жалба, на осн. чл.275, ал.2 вр. чл.262,ал.1 ГПК: първоинстнационният съд не е събрал доказателства позволяващи преценка дали частната жалба е подадена в преклузивен срок  / приложените към частната жалба съобщения от ЧСИ до взискателя не съдържат разписка за връчването им/; липсват и доказателства удостоверяващи представителната власт на адв.А.Б. , подала частната жалба като процесуален представител на АД. Отделно от това за преценка основателността на молбата по чл.629а ТЗ е необходимо първоинстанционният съд да приложи заверен препис от цялата преписка по т.д. № 145/13г. на СОС /доколкото в писмения отговор на ответника по частната жалба се твърди , че има изготвена експертиза, която съдържа данни относно длъжниковото имущество и неговите кредитори/, а не само копие от молбата по чл.625 ТЗ и от обжалвания акт.

    Водим от което ,съдът

 

                     О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 737/13г. на ВнАС.

    ВРЪЩА  делото на СОС за изпълнение в цялост на процедурата по  чл.275, ал.2 вр. чл.262,ал.1 ГПК съобразно горните указания, както и за прилагане в цялост на заверен препис от книжата по т.д. № 145/13г. на СОС.  

    След отстраняване на нередовностите по частната жалба делото да се изпрати на ВнАС за произнасяне по същата.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: