РЕШЕНИЕ

№  20/     02.02.2017 год.                                     Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  02-и февруари                                                                                         2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 739 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на „Аква Стар Ко„ ООД гр.Варна, представлявано от управителя В. Б., чрез адв. Х.Д. ***, срещу Решение 886/01.12.2016 год. по т.д. № 1541/2016 год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20161021135620-4 /26.10.2016год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20161021135620/21.10.2016год на жалбоподателя.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено и исканите промени-вписани в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на „Аква Стар Ко„ ООД гр.Варна, представлявано от управителя В. Б., чрез адв. Х.Д. ***, срещу отказ на АВ, ТР под № 20161021135620-4 /26.10.2016год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20161021135620/21.10.2016год. а именно:

-Изключване на съдружника А. Д. Г.  и намаляване на капитала с дела на изключения съдружник.

С обжалваното решение съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:

Обжалваният отказ на АВп е постановен по  заявление на „Аква Стар Ко „ООД гр.Варна, представлявано от управителя В. Б., чрез адв. Х.Д. ***.10.2016год.

За да остави без уважение жалбата срещу отказ на АВ, ТР под № 20161021135620-4 /26.10.2016год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20161021135620/21.10.2016год на длъжностно лице при АВ, ВОС в обжалваното решение е изложил съображения,чрез които е споделил  извода на длъжностното лице, за липсата на редовно връчена покана до съдружника за ОС на 27.05.2016год., на което е взето решение за неговото изключване.

Така направеният извод на длъжностното лице, както и на съдебният състав на окръжния съд за липса на редовно връчена покана до съдружника за насрочено ОС на 27.05.2016год. се споделя от настоящата инстанция, респективно се споделя извода за незаконосъобразност  поради тази причина на проведеното на 27.05.2016год. ОСС на дружеството.

Въпреки констатираната незаконосъобразност, съдът намира, че отказът на длъжностното лице, съответно обжалваното решение с което същият е потвърден, се явяват незаконосъобразни, поради следното:

И към момента на постановяване на настоящия съдебен акт /01.02.2017год./, при извършена справка в деловодството на ВОС, настоящия съдебен състав установи, че до настоящия момент изключения съдружник не е предявил иск с правно основание чл.74 ТЗ за отмяна на взетите решения на проведеното на 27.05.2016год. ОСС. Следователно, понеже в преклузивния 3-месечен срок от провеждане на ОСС-27.05.2016год. взетите решения не са оспорени от изключения съдружник,  същите вече са стабилизирани  и не подлежат на евентуална отмяна. Така взетите и стабилизирани вече решения на ОСС следва да намерят отражение в Търговския регистър, понеже с тях се променят обстоятелства, подлежащи на вписване /арг.чл.119 ТЗ/.  Относно предпоставките за вписване на взетото решение за намаляване на капитала на дружеството на 180лв. /след намаляване на капитала с дела на изключения съдружник в размер на 120лв./.  Изискуемите се предпоставки са налице. Представен е учредителен акт отразяващ извършените промени  с взетите решения от ОСС проведено на 27.05.2016год. С Решение № 611/18.07.2016год. по т.д. № 892/2016год. съдът е отменил отказ рег.№ 20160603183928/07.062016год.  за обявяване на партидата на жалбоподателя на решението на ОС за намаляване на капитала и е указал на АВп да се обяви заявеното обстоятелство-следователно е изтекъл и срока по чл.150 ал.2 ТЗ. Предвид изложеното, са налице условията визирани в чл.151 ал.1 ТЗ за вписване на намалението на капитала.

С оглед на гореизложеното, обжалваното решение и на потвърдения с него отказ, следва да бъдат отменени.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Решение 886/01.12.2016 год. постановено по т.д. № 1541/2016 год. на Окръжен съд – Варна  И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ на АВ, ТР под № 20161021135620-4 /26.10.2016год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на „Аква Стар Ко“ ООД ЕИК 202235718, представлявано от управителя В. Й. Б., на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20161021135620/21.10.2016год.-изключване на съдружника А. Д. Г. и намаляване на капитала с дела на изключения съдружник.

УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията в АВ на ТР да извърши вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на „Аква Стар Ко“ ООД ЕИК 202235718, представлявано от управителя В. Й. Б., на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20161021135620/21.10.2016год.-изключване на съдружника А. Д. Г. и намаляване на капитала с дела на изключения съдружник.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Женя Димитрова

 

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

В своята константна практика, а и в създадената при действието на чл.290 ГПК задължителна практика - напр. решение № 196/17.12.2009 г. по т. д. № 20/2009 г., решение № 74/14.07.2011 г., решение № 104 от 03.10.2011 г. по т. д. № 876/2010 г. и др., Върховният касационен съд трайно се придържа към становището, че доколкото разпоредбата на чл.139, ал.1 ТЗ не предвижда специален способ за връчване на покана за провеждане на общо събрание на съдружниците и ако дружественият договор не урежда такъв способ, връчването на поканата може да бъде осъществено чрез всички възможни и допустими способи, в т. ч. и чрез способите на процесуалния закон за връчване на съдебни книжа, поради което при установяване на този факт е налице приложимост на уредените в ГПК процесуални правила за връчване на съдебни книжа. Във всяко от посочените решения като съществено за изхода на спора по чл.74, ал.1 ТЗ във вр. с чл.139, ал.1 ТЗ е определено доказването по несъмнен начин на обстоятелствата, че дружеството - ответник е отправило покана до съдружниците за деня, мястото и дневния ред на предстоящото общо събрание и че поканата е достигнала своевременно до всеки от тях, както и, че е връчена лично на съдружника.

За надлежно уведомяване на съдружника за свикване на ОС не може да се приеме отказа на пълномощника му, оформен чрез констативен протокол. Минималния срок за известяване на съдружника и писмената форма на поканата са уредени с императивни правила, поради което нарушаването им води до опорочаване на процедурата по свикването на ОС, а опорочаването на процедурата по свикване на ОС води до незаконосъобразност на взетите решения и съставлява основание за отказ на длъжностното лице по регистрация за вписване на тези решения в търговския регистър.            Проверката, която длъжностното лице извършва е формална и недопустимо разширяване на обхвата на тази проверка е възлагането на длъжностното лице проверката за липса на иск по чл.74 ТЗ. Тази проверка е извън обхвата, който се дължи, поради което и отказът е законосъобразен.