Р Е Ш Е Н И Е

 

155

 

Гр.Варна,  06.06.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на осми април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Е.Т., като разгледа в.т.д.№ 74 по описа за 2014 г., докладвано от съдия ПЕТЯ ХОРОЗОВА, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Образувано е по постъпили две въззивни жалби от К.и П. ООД гр.Шумен, както следва:

- против решение № 14/06.06.2013 г. по т.д.№ 1/2013 г. по описа на СОС, с което са отхвърлени исковете на въззивника против О.Д. с правно основание чл.266 ЗЗД за заплащане на следните суми /без включен ДДС/: 45 800 лв. – възнаграждение за изготвяне на Предпроектно проучване относно обект: Изграждане на канализационна мрежа, модулни ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Черник, О.Д., 49 600 лв. – за изготвяне на Анализ разходи-ползи, 30 000 лв. – за консултация за изготвяне на проектно предложение /Апликационна форма/, 49 800 лв. - за проектиране на Канализация и реконструкция на водопроводна мрежа и 14 800 лв. – за изготвяне на ПУП и част Пътна за достъп до пречиствателната станция и организация на движението по време на изкопни работи; или общо 190 000 лв. без ДДС, съответно 228 000 лв. с ДДС; както и за заплащане на мораторна лихва върху главницата от 228 000 лв. за периода от 05.12.2012 г. до 02.01.2013 г. в размер на 1479.97 лв.;

- против допълнително решение № 1098/17.12.2013 г., постановено по същото дело, с което е отхвърлен искът за заплащане на обезщетение за забава /мораторна лихва/ за сумата над 1479.97 лв., посочена в основното решение, до действителния размер на иска по чл.86 ЗЗД от 1864.41 лв.

В жалбата против основното решение се сочат доводи за неговата неправилност, а именно – необоснованост, неправилно приложение на материалния закон и допуснати процесуални нарушения, подробно аргументирани. Претендира се цялостна отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго такова, с което предявените искове да бъдат изцяло уважени. Според въззивника, всички правно-релевантни факти за основателност на исковите му претенции са надлежно установени с представените по делото доказателства.

В отговора въззиваемата страна О.Д. изразява становище за неоснователност на жалбата. Твърди, че не са сключвани договори и липсва възлагане на дейностите, чието заплащане се претендира, поддържа и останалите си възражения, направени в първоинстанционното производство. Моли решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Доводите във въззивната жалба против допълнителното решение, доколкото се касае за акцесорно вземане за лихви, са същите, като тези против основното решение. Претендира се отмяната му и уважаване на иска в посочения размер. Съответно е и становището на въззиваемата страна, с искане за потвърждаване на допълнителното решение.

Въззивният съд с оглед разпоредбата на чл.269 ГПК констатира, че обжалваните решения са валидни и допустими, а по правилността им, като взе предвид оплакванията в жалбата, становищата на страните по спорния предмет и събраните доказателства, приема за установено следното:

По делото съществуват данни, че ищецът е изпълнил описаните в исковата молба дейности /изготвяне на Предпроектно проучване относно обект „Изграждане на канализационна мрежа, модулни ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Черник, О.Д., област Силистра”, изготвяне на Анализ разходи-ползи, консултация за изготвяне на Проектно предложение /Апликационна форма/, проектиране на „Канализация и реконструкция на водопроводна мрежа” /с изключение на идеен проект за ПСОВ/ и изготвяне на „ПУП и част Пътна за достъп до пречиствателната станция и организация на движението по време на изкопни работи”/, всички касаещи проектната документация, с която О.Д. да кандидатства за финансиране по инвестиционни проекти пред Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ с проект: „Изграждане и подобряване на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в с. Черник, О.Д., област Силистра”, по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.”, процедура с референтен № BG161PO005 08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация от 2000 до 10000 е.ж.”.

Горната документация, включително попълнената апликационната форма за кандидатстване, е била представена пред МОСВ от отв. О.Д. в откритата процедура за подбор на проекти, като междувременно същинското проектиране по смисъла на ЗУТ е било одобрено от съответните органи на общината и въз основа на него е било издадено разрешение за строеж за обект „Изграждане на канализационна мрежа, модулни ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Черник”, респ. преди това е бил одобрен ПУП–ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ № 099055 за изграждане на модулна пречиствателна станция в землището на с.Черник - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на с.Черник и ПУП – ПРЗ за промяна на поземлен имот с идентификатор 24030.1.49 за изграждане на модулна пречиствателна станция в землището на гр.Дулово – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на гр.Дулово и с.Черник.

Процедурата с № BG161PO005 08/1.12/01/07 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация от 2000 до 10000 е.ж.”, обявена на 22.12.2008 г., е била прекратена с решение № 50/02.07.2009 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”, с оглед въведени допълнителни изисквания и променени критерии за оценка на проектните предложения, поради което реално липсва извършена преценка за годността на проектната документация от компетентния орган.

Твърди се, че дейностите са изпълнени по възлагане от страна на кмета на О.Д. – д-р М.Т., в резултат на което са възникнали договорни правоотношения между страните, но надлежни доказателства за сключен договор с подобен предмет по делото не са ангажирани. Липсват писмени договори или възлагателни писма, разменена кореспонденция, приемо-предавателни протоколи, фактури, т.е. каквато и да било документация, от която директно, конклудентно или презумптивно може да се обоснове извод за сключена между страните сделка, по която да се дължи съответното уговорено възнаграждение.

В представената пред МОСВ по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” документация за кандидатстване за финансиране на проекта, страните действително са посочени в качествата на „възложител” и „изпълнител” на прединвестиционните проучвания и техническите проекти за обект „Изграждане на канализационна мрежа, модулни ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Черник, общ. Дулово” и така е следвало да възникнат отношенията им според закона /по реда на ЗОП, респ. по правилата на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /отм./, ако се приеме, че всяка една от дейностите, предмет на исковата претенция, представлява самостоятелен обект на ОП/. В случая обаче не само не е спазена приложимата строга регламентация относно спорните правоотношения с оглед техните страни и предмет /вкл. досежно писмената форма на договорите за проектиране/, но целенасочено не са били оставени никакви обективни следи за наличието на възлагане по договор от страна на общината към ищеца, респективно за приемане на изпълнената по договора работа като съответстваща на предмета му и за дължимост на възнаграждение за нея в уговорен между страните размер.

От представената референция с дата 31.08.2009 г., издадена от и.д. кмет на О.Д. – Ю.И., на която ищецът се позовава, е видно, че той е извършил следните услуги по проекти, свързани с финансиране от европейските фондове: Изготвяне на Прединвестиционни проучвания, изготвяне на Финансов и икономически анализ и изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционни проекти по проект за „Изграждане и подобряване инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в с.Черник, О.Д., обл.Силистра”, Оперативна програма „Околна среда 2007 г. – 2913 г.”, процедура с референтен № BG161PO005 08/1.12/01/07–„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация от 2000 до 10000 е.ж.”. Същевременно поменатите в началната част на референцията договори по обществени поръчки, сключени с ищеца, които са били добре изпълнени от него, очевидно не касаят спорния предмет, следователно този удостоверителен документ не представлява доказателство за наличието на договорно правоотношение между страните относно извършените услуги.

Обстоятелствата за договорния характер на исковата претенция подлежат на главно и пълно доказване от страна на ищеца, каквито са и дадените указания на първоинстанционния съд в доклада по делото. От събраните доказателства не може да се направи извод за наличие на сключен между страните договор с посочен в исковата молба предмет, т.к. установените факти изпълват по-скоро хипотези на чл.60 – чл.62 ЗЗД: предприемане на чужда работа без изрично натоварване, която би могла да е уместно и добре управлявана в чужд /както и в собствен/ интерес, одобрена от заинтересувания.

По тези съображения въззивният съд намира, че искът за заплащане на възнаграждение на основание чл.266 ал.1 ЗЗД вр. чл.79 ал.1 ЗЗД е неоснователен. Като последица от даденото разрешение на материално-правния спор следва извод и за неоснователност на акцесорната искова претенция по чл.86 ЗЗД.

Съвпадащите крайни изводи на двете съдебни инстанции по съществото на спорния предмет налагат извода, че обжалваните основно и допълнително решение, с които предявените искове са отхвърлени, следва да бъдат потвърдени. Въззиваемата страна не е поискала присъждане на съдебно-деловодни разноски за настоящото производство.

Така мотивиран, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 14/06.06.2013 г. и допълнително решение № 1098/17.12.2013 г., постановени по т.д.№ 1/2013 г. по описа на СОС.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: