О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

№  121/26.02.                                                2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на двадесет и пети  февруари                                            година 2019

в закрито заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 74  по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ГПК вр.чл.63 ГПК и чл.291 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от ЗД „Бул Инс“ АД, ЕИК 831830482 против определение № 607/14.11.2018г. на Добричкия окръжен съд, търговска колегия, постановено по т.д. № 241/18г., с което е оставена без уважение молбата на дружеството за продължаване на срока за посочване на имената и адресите на третите лица помагачи, които да бъдат привлечени по делото, както и самото искане за привличане на трети лица – помагачи на ответника, а именно – наследниците на починалия М* М* А*. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение и уважи направените процесуални искания.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса. В частта, в която се претендира отмяна на постановения съдебен акт с правно основание чл. 63 ГПК частната жалба е процесуално недопустима, тъй като определението на съда, с което е отказано продължаването на процесуален срок не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол предвид на това, че не е от категорията съдебни актове посочени в разпоредбата на чл.274 ал.1 ГПК. В тази й част частната жалба се оставя без разглеждане.

          По искането за привличане на трети лица – помагачи на ответника :

          Правният интерес от привличането е налице, тъй като ответникът разполага с правото да предяви регресна претенция към наследниците на починалия деликвент в случай, че те не са направили отказ от наследството. Искането е направено и в определения за това в чл.219 ал.1 ГПК срок – в отговора на исковата молба. Доколкото обаче не са посочени имената и адресите на лицата, чието привличане се иска, искането за привличане е нередовно. Съгласно чл.101 ГПК съдът следи служебно за надлежно извършване на процесуалните действия, указва на страната в какво се състои нередовността на действието, как може да се отстрани нередовността и определя срок за извършване на поправката. В случая съдът е констатирал, че направеното искане за привличане като трети лица помагачи по делото на наследниците на починалия М* М* А* е нередовно, тъй като не са посочени лицата, които се иска да бъдат привлечени и е направил извода, че правото на ответника не е надлежно упражнено. Но не е дал възможност и указания на страната да отстрани нередовността на искането по чл.219 ГПК. Ето защо определението в тази му част следва да бъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за продължаване на разглеждането му след изпълнение на процедурата по чл.101 ГПК.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е   Д   Е  Л    И  :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  частната жалба на ЗД „Бул Инс“ АД, ЕИК 831830482 против определение № 607/14.11.2018г. на Добричкия окръжен съд, търговска колегия, постановено по т.д. № 241/18г. в частта, в което е оставена без уважение молбата на дружеството за продължаване на срока за посочване на имената и адресите на третите лица помагачи, които да бъдат привлечени по делото.

          ОТМЕНЯ обжалваното определение в частта, в която е оставено без уважение искането за привличане на трети лица – помагачи на страната на ответника  и

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за продължаване на разглеждането му след изпълнение на процедурата по чл.101 ГПК.

          В частта, в която частната  жалба е оставена без разглеждане определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :