ОПРЕДЕЛЕНИЕ№800

 

Гр.Варна, 30.11.…………………… 2015г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и седми ноември през двехиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 741 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на „Мега Трейд - 76” ООД със седалище гр.Варна срещу определение № 3455 от 09.10.2015г. по търг.дело № 770/15г. по описа на Варненски ОС, с което производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване на производството по търг.дело № 791/15г. по описа на ВОС.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно. Излага, че образуваните по искове на М.Р. търг.дела № 770/15г. и № 791/15г. са между едни и същи страни, на едно и също основание, с искане за отмяна на едни и същи решения на ОС на съдружниците на „Мега Трейд – 76” ОДД от 12.05.2015г. Излага че по по-късно образуваното търг.дело № 791/15г. е предявен за първи път иск по чл.71 от ТЗ и повторно е предявен иск по чл.74 от ТЗ за отмяна на решения на общо събрание на дружеството от 12.05.2015г. Твърди че изложените от ищцата съображения относно отричане на настъпило прекратяване на членственото правоотношение в дружеството по реда на чл.517 от ТЗ са идентични с тези по иска по чл.770/15г. Излага, че искът по чл.74 от ТЗ  е само част от предмета по търг.дело № 791/15г. Твърди че е налице хипотеза по чл.213 от ГПК за служебно съединяване на производствата по двете дела. Моли съда да отмени обжалваното определение.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК е постъпил отговор от насрещната страна М.С.Р. ***, в който излага становище че частната жалба е неоснователна. Сочи че по търгд.дело № 791/15г. е предявен само един иск и той е иск за защита на членствените права Р. в „Мега Трейд – 76” ООД по реда на чл.71 от ТЗ. Искът по чл.74 от ТЗ е предмет на търг.дело № 770/15г. Оспорва изложеното в частната жалба за кумулативно съединени искове в производството по чл.791/15г. Сочи че предпоставките за служебно съединяване на дела не могат да бъдат преценявани за първи път от въззивен съд. Моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 770/15г. по описа на ВОС е образувано по предявен иск от М.С.Р. срещу „Мега Трейд – 76” ООД с правно основание чл.74 от ТЗ за отмяна на решения на ОС на съдружниците от 12.05.2015г.

Производството по търг.дело № 791/15г. по описа на ВОС е образувано между същите страни но с предмет установяване на членствените права на М.С.Р. в „Мега Трейд – 76” ООД. Предявеният иск е с правно основание чл.71 от ТЗ и по необходимост налага изследването на въпроса настъпило ли е прекратяване на членствените права на ищцата в хипотезата на чл.571 ал.3 от ГПК.

Решението по иска с правно основание чл.71 от ТЗ има преюдициално значение за изхода на спора с правно основание чл.74 от ТЗ. Надлежното прекратяване на членствените права на ищцата е преюдициален факт, който има релевантно значение за редовното провеждане на общото събрание от 12.05.2015г.

Поради което и въззивният съд намира, че са налице условията на чл.229 ал.1 т.4 от ГПК за спиране на производството по търг.дело № 770/15г. до приключване на производството по търг.дело № 791/15г.

Извън правомощията на въззивната инстанция е за първи път в рамките на производството по частната жалба да проверява налице ли са предпоставките за служебно съединяване на двете висящи дела пред първоинстанционния съд – търг.дело № 770/15г. и № 781/15г. за постановяване на общо решение по тях. Предмет на настоящата проверка е само налице ли е преюдициалност на едното дело спрямо другото. Приложението на нормата на чл.213 от ГПК, дори и да  са налице формалните условия за това, не е задължително и зависи от съображения за процесуална целесъобразност. Неприсъединяване на делата не води до пороци на постановените по делата, които биха могли да бъдат съединени, актове.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 344 от 13.07.2015г. на Добрички ОС по търг.дело № 52/15г.

Определението подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: