О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  765

 

                                             гр.Варна, 17.11.2015 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. № 742 по описа на съда  за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК вр. чл.407, ал.1 от ГПК и е образувано по частна жалба на ДА"Държавен резерв и военновременни запаси" гр.София, ул. Московска 3 срещу разпореждане  №9852/07.10.2015 г., постановено по т.д.№ 2386/2013 год. по описа на ОС – Варна, за издаване на изпълнителен лист, въз основа на постановените влезли в сила осъдителни съдебни актове за определяне на разноски на две инстанции  по чл. 404 ал.1 ГПК.

 В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, тъй като поради постигнато извънсъдебно споразумение, жалбоподателят се е отказал от подадената касационна жалба, поради коети производството пред ВКС е било прекратено. Счита, че постигнатото извънсъдебно споразумение има характер на отказ от иска, поради което решението следва да се счита за обезсилено.

Насрещната страна – „КОМПАНИЯ НАСИЯНА“ ООД, ЕИК ****, със седалище гр.Варна е подала писмен отговор в който оспорва жалбата.

Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.407, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

С решение N 336/27.11.2014 г., постановено по в.т.д.N 525/2014 г. по описа на ВнАС е потвърдено решение № 736 от 11.07.2014 год., постановено по  т.д. № 2386/2013 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение, с което е отхвърлен иска на ДА"Държавен резерв и военновременни запаси" гр.София срещу „КОМПАНИЯ НАСИЯНА“ООД, ЕИК **** гр. Варна, ул. Сан Стефано 4, представлявано от управителя Я*** Я****, за обезщетяване на вреди от некачествено изпълнение на задължение на съхранител на държавен резерв за обновяване на количествата съхранявана пшеница при запазване на качествените показатели при приемане на резерва, по предходен разчет  по смисъла на пар. 2 от ПЗР на НУРОДДРВВЗ, изразяващи се в намаление на цената на 1350 т. хлебна пшеница, предоставена като държавен резерв за съхранение с приемателни актове № 3/25.10. 2002г и 5/31.07.2003г, в размер на 121 500лв, представляващи разлика между пазарна цена за хлебна и фуражна пшеница и с което въззивника е осъден да заплати на въззиваемата страна сума от 3875лв, представляваща разноски по делото.

Със същото решение ДА"Държавен резерв и военновременни запаси" гр.София, ул. Московска 3, представлявана от председател Е*** К**** е осъдена да заплати на „КОМПАНИЯ НАСИЯНА“ООД, ЕИК ****, гр. Варна, ул. Сан Стефано 4, представлявано от управител Я*** Я*** сума от 4175лв(четири хиляди сто седемдесет и пет), представляваща разноски по делото, на осн. чл. 78 ал.3 от ГПК.

Срещу решението на ВнАС е постъпила касационна жалба от ДА"Държавен резерв и военновременни запаси" гр.София, въз основа на която е образувано к.т.д.N 783/2015 г. по описа на ВКС.

С молба от 29.07.2015 г., касаторът ДА"Държавен резерв и военновременни запаси" гр.София е сезирал съда с отказ от касационната жалба, в резултат на което с определение N 187/07.08.2015 г., производството по к.т.д.N 783/2015 г. по описа на ВКС.

За постановения от ВКС акт, жалбоподателят е бил уведомен на 14.09.2015 г., като в срока за обжалване, не е постъпила частна жалба.

С прекратяване на касационното производство, обжалваното решение N 336/27.11.2014 г., постановено по в.т.д.N 525/2014 г. по описа на ВнАС, с което е потвърдено решение № 736 от 11.07.2014 год., постановено по  т.д. № 2386/2013 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение е влязло в сила.

С оглед осъдителния характер на решението, същото е скрепено и с присъщата му изпълнителна сила, поради което по смисъла на чл.404, т.1 от ГПК, представлява годно изпълнително основание и подлежи на принудително изпълнение, поради което въз основа на него може да бъде издаден изпълнителен лист, включително и в частта за разноските.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно, поради частнната жалба, следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на ДА"Държавен резерв и военновременни запаси" гр.София, ул. Московска 3 срещу разпореждане  №9852/07.10.2015 г., постановено по т.д.№ 2386/2013 год. по описа на ОС – Варна, за издаване на изпълнителен лист, въз основа на постановените влезли в сила осъдителни съдебни актове за определяне на разноски на две инстанции  по чл. 404 ал.1 ГПК.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: