О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   755                                                     2013 година                           град Варна

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

На двадесети ноември                                                         година 2013

в закрито заседание в състав :

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : Зл.З*                                                                                    ЧЛЕНОВЕ : М.Н*

                                                                                                   А.Б*

 

като разгледа докладваното от съдия М.Н* в.ч.т.д. № 744  по описа  на Варненския апелативен съд за 2013г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.613а ал.1 вр.чл.701 ТЗ вр.чл.274 ГПК.

          Образувано е  по подадена частна жалба от „АКБ А*” АД, ЕИК 130834072, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Фр.Жолио- Кюри” 20, ет.11, представлявано от Н* Й* Б* с ЕГН ********** и „П* А*” ЕООД, ЕИК 131259849 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Фр.Жорио-Кюри” 20, ет.12, представлявано от Н* Й* Б* против определение № 3691/13.09.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1132/2012г., с което на осн.чл.701 ТЗ съдът по несъстоятелността не е допуснал до разглеждане предложения с молба вх.№ 11286/05.04.2013г. от „АКБ А*” АД, ЕИК 130834072, гр.София, представлявано от Н* Й* Б*, „П* А*” ЕООД, ЕИК 131259849, гр.София, представлявано от Н* Й* Б* и „АКБ К*” АД, ЕИК 121569027, гр.София, представлявано от Н* Й* Б* в качеството им на акционери, притежаващи  общо 1 808 359 поименни безналични акции с право на глас в „П*” АД оздравителен план на „П*” АД.  По идентични съображения, изложени в двете частни жалби и свеждащи се основно до доказана активна материално правна легитимация по внесения оздравителен план пред вид представените депозитарни разписки, както и наличието на невиновна невъзможност от тяхна страна да представят в продължения от съда срок предварително съгласие от действащия министър на финансите на предложения оздравителен план, молят съда да отмени обжалваното определение  като неправилно и върне делото на Варненския окръжен съд  с указания за ново удължаване на срока за представяне на предварителното одобрение с цел правилно провеждане  на процедурата по разглеждане на оздравителния план.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частните жалби са подадени в срок от надлежни страни в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими.

          Разгледани по същество, същите се явяват неоснователни, по следните съображения :

          С молба вх.№ 11286/05.04.2013г. „АКБ А*” АД, ЕИК 130834072,  „П* А*” ЕООД, ЕИК 131259849 и „АКБ К*” АД, ЕИК 121569027, и трите дружества със седалище гр.София, в качеството им на акционери, притежаващи  общо 1 808 359 поименни безналични акции с право на глас в „П*” АД  / в несъст./ на осн.чл.697 ал.1 т.5 ТЗ  и в срока по чл.698 ал.1 ТЗ са представили на съда по несъстоятелността план за оздравяване  на „П*” АД с молба същият да бъде допуснат до разглеждане от общото събрание на кредиторите на дружеството.

          С определение от 06.06.2013г. първоинстанционният съд е дал възможност на вносителите на плана да отстранят констатирани нередовности по него като представят актуални доказателства за активната си легитимация по чл.697 ал.1 т.5 ТЗ за притежаваните от тях акции, да представят предварително съгласие на министъра на финансите по реда на чл.189 ДОПК  с оглед предвиденото разсрочване на публични задължения, както и да изложат аргументирано обстоятелствата по чл.700 ал.1 т.5 ТЗ. В изпълнение на указанията на съда „АКБ К*” АД представя две депозитарни разписки от 2005г.и 2006г. , удостоверяващи притежаваните от дружеството общо 30 882 броя акции от капитала на „П*” АД, с номинална стойност 1 лв всяка една, молба вх.№ 26-00-986/03.07.2013г. до министъра на финансите за получаване на съгласие по чл.189 ДОПК, както и документ, съдържащ  описание на управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и други действия за осъществяването на оздравителния план съгласно изискванията на чл.700 ал.1 т.5 ТЗ. В молбата е направено искане за предоставяне на допълнителен срок за прилагане на предварителното съгласие на министъра на  финансите по чл.189 ДОПК. Молби с идентично съдържание, доказателства и искане за допълнителен срок са подадени и от другите две дружества.

          С определение № 2724/05.07.2013г. първоинстанционният съд  е продължил срока за отстраняване на нередовностите на плана с два месеца, считано от изтичане на първоначално определения срок съгласно определението от 06.06.2013г. И тъй като определението от 06.06.2013г. е получено от вносителите на плана на 26.06.2013г., продълженият срок изтича на 03.09.2013г. На 13.09.2013г. е постановено обжалваното определение, след констатация на съда за неизпълнение на изискването за представяне на доказателства за активна легитимация на предложителите на плана и за прилагане на предварително съгласие на министъра на финансите.

          Пред настоящата инстанция „АКБ А*” АД представя незаверени за вярност копия на две депозитарни разписки от 11.05.2012г. и от 31.10.2012г. за притежаваните от дружеството акции в „П*” АД, а „П* А*” ЕООД представя  незаверено за вярност копие от депозитарна разписка от 05.11.2004г.

          След преценка на доказателствата и в двете инстанции съдът намира, че и двамата частни жалбоподатели не са доказали качеството си на акционери по смисъла на чл.697 ал.1 т.5 ТЗ, тъй като представените пред първата и пред настоящата инстанция депозитарни разписки са издадени преди повече от година и съответно не са доказателство за притежаваните от тях акции към настоящия момент. Представените пред настоящата инстанция разписки са и незаверени за вярност копия, което ги прави негодни доказателствени средства.

          Не е изпълнено и указанието на съда за представяне на предварителното съгласие на министъра на финансите по реда на чл.189 ДОПК дори и в продължения за това срок. Правилно окръжният съд е ценил като условие за допустимост на предложения оздравителен план наличието на това предварително съгласие, тъй като съгласно нормата на чл.189 ал.5 ДОПК  при непредставянето му  съдът не допуска оздравителния план за разглеждане от събранието на кредиторите. Искането във въззивната жалба съдът да върне делото на първоинстанционния съд с указания за ново удължаване на срока за представяне  на това доказателство е процесуално недопустимо – въззивната инстанция не разполага с такова правомощие.

          По изложените съображения  частната жалба срещу обжалваното определение следва да бъде оставена без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д    Е   Л    И     :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба от „АКБ * АД, ЕИК 130834072, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Фр.Жолио- Кюри” 20, ет.11, представлявано от Н* Й* Б* с ЕГН ********** и „П* А*” ЕООД, ЕИК 131259849 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Фр.Жорио-Кюри” 20, ет.12, представлявано от Н* Й* Б* против определение № 3691/13.09.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1132/2012г., с което на осн.чл.701 ТЗ съдът по несъстоятелността не е допуснал до разглеждане предложения с молба вх.№ 11286/05.04.2013г. от „АКБ А*” АД, ЕИК 130834072, гр.София, представлявано от Н* Й* Б*, „П* А*” ЕООД, ЕИК 131259849, гр.София, представлявано от Н* Й* Б* и „АКБ К*” АД, ЕИК 121569027, гр.София, представлявано от Н* Й* Б* в качеството им на акционери, притежаващи  общо 1 808 359 поименни безналични акции с право на глас в „П*” АД оздравителен план на „П*” АД. 

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3  ГПК.

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :