РЕШЕНИЕ

   № 28

               гр.Варна, 10.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 27.01.2014 г. в  състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА Х.А

      ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 746 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Банка ДСК” ЕАД – гр.София е обжалвало решението на Варненския окръжен съд - ТО по т.д.№688/2014  г., с което е отхвърлена молбата му за откриване на производство по несъстоятелност на „Аутоленд България” ЕООД - гр.Варна, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което  молбата бъде уважена. Жалбоподателят моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му,  ведно с присъждане на съдебните разноски по делото.

Ответникът по жалбата – „Аутоленд България” ЕООД - гр.Варна моли с писмен отговор и с писмени бележки за оставяне на решението в сила.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

С изменения текст на разпоредбата на чл.608, ал.1, т.1 – ТЗ /ДВ, бр.20/2013 г./ е разширено съдържанието на неплатежоспособността на търговеца, като неплатежоспособен е и търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка. С промяната в ТЗ отпада ограничението паричното задължение да е непременно по търговска сделка,  т.е. да е породено или да произтича от търговска сделка, като то може и само да е възникнало с оглед или по повод на търговска сделка, т.е. да се отнася до или да е свързано с търговска сделка. С договор за поръчителство, с който трето лице поръчителства за задълженията на кредитополучател по договор за банков кредит, се поемат задължения за обезпечаване на задължения на търговец към кредитор по търговска сделка /договор за банков кредит/. Предвид това тези задължения, в случай че са изискуеми и поръчителят е търговец, който не е в състояние да ги изпълни, са основание за откриване на производство по несъстоятелност на същия като неплатежоспособен. Досегашната съдебна практика, съгласно която договорът за поръчителство не се приемаше за търговска сделка и за основание за откриване на производство по несъстоятелност на поръчителя, не намира вече приложение при новата нормативна уредба на чл.608, ал.1, т.1 – ТЗ.

В случая и сам длъжникът е поискал откриване на производство по несъстоятелност на себе си, като по молбата му е образувано т.д. №548/2014 г. на ОС – Варна, спряно до приключване на настоящото дело по молба на кредитора – кредитодател по договор за кредит №288/14.04.2011 г. с кредитополучател – „София брокърс” ООД – гр.Варна, обезпечен с процесния договор за поръчителство към договора за кредит от 25.08.2011 г. с поръчител „Аутоленд България” ЕООД – гр.Варна.

Съдебният състав намира, че са налице условията на чл.608, ал.1, т.1 във връзка с чл.607а, ал.1 – ТЗ по отношение на длъжника, който е неплатежоспособен, тъй като не е в състояние да изпълни цялото обезпечено от него парично задължение на кредитополучателя по договора за кредит, станало изискуемо с връчване на същия чрез управителя му на нотариална покана на 10.04.2013 г. С договора за поръчителство, който е сключен като неразделна част от договора за кредит от 14.04.2011 г., поръчителят е приел да отговаря солидарно с главния длъжник за изпълнение на цялото задължение за погасяване на кредита и при всички останали  условия, описани в договора за кредит и общите условия към него – чл.2; той отговаря за цялото задължение – чл.4, както и за всички последици от неизпълнение на главното задължение, включително и разноските по събиране на вземането – чл.5; поръчителят следва да изпълнява здадължението в същите срокове, които са предвидени в договора за кредит – чл.6; при обявяване на кредита за предсрочно изискуем кредиторът се задължава да уведоми поръчителя – чл.7. Съгласно чл.20, б.”в” и чл.22, б.”б” от договора за кредит от 14.04.2011 г. кредиторът има право да превърне кредита, заедно с лихвите, в предсрочно изискуем при всяко неплащане в срок на уговорените погашения по лихви и/или главница. Съгласно чл.35 неразделна част от договора за кредит е погасителният план и договора за поръчителство. От съдържанието на двата договора се установява, че поръчителят е приел условията на договора за кредит, в т.ч. в частта за обявяване на кредита за предсрочно изискуем при неизпълнение на задълженията от кредитополучателя. Приел е също така да изпълнява тези задължения и вместо последния в сроковете по договора, без да бъде допълнително канен за това, доколкото управляващ дружеството – поръчител „Аутоленд България” ЕООД - гр.Варна е същото лице – П. Х. Т., което заедно и поотделно със Станимира Димитрова Лупанова са били управляващи и на дружеството – кредитополучател „София брокърс” ООД – гр.Варна /сега - „София брокърс” ЕООД – гр.Варна, с управляващ – П. Х. Т./, като те са същевременно и съдлъжници на това дружество по договора за кредит. От това следва, че поръчителят е имал знание за необслужването на кредита от кредитополучателя, от съдлъжниците и от самия поръчител в продължение на 6 месеца. Кредиторът се е възползвал от правото си да обяви цялото задължение по кредита за предсрочно изискуемо, като е съобщил това на всички длъжници, както и на поръчителя,  и това му действие е в съответствие с чл.60 – ЗКИ и т.18 от ТР №4/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

След изтичане на 12.04.2013 г. на срока за доброволно изпълнение, даден с нотариалната покана от кредитора – молител на поръчителя, връчена му на 10.04.2013 г., считано от 13.04.2013 г. цялото задължение на поръчителя по обявения за предсрочно изискуем кредит, е станало изискуемо. Длъжникът   е спрял плащанията към кредитора си, което предполага, че е неплатежоспособен, т.е. че не е в състояние да изпълни изискуемото  си парично задължение към него по договора за поръчителство, с който е обезпечил договора за кредит, сключен между банката и  „София брокърс” ООД – гр.Варна съгласно чл. 608, ал.2 във вр. ал.1, т.1 – ТЗ. Това се установява освен това от факта, че по негова молба е образувано т.д. №548/2014 г. на ОС Варна за откриване на производство по несъстоятелност предвид на това, че дружеството не може да обслужва задълженията си, както и от заключението на изслушаната ССЕ, съгласно което ако бъдат  включени изцяло задълженията по издадения в полза на молителя изпълнителен лист от 11.06.2013 г., финансовите затруднения на длъжника са с траен и необратим характер.  Задълженията по същия изпълнителен лист възлизат на 4275382.14 лв към 31.07.2014 г., като с включването им към краткосрочните задължения – вариант 2 от таблицата на л.92 в този случай коефициентите за ликвидност рязко падат и са много под препоръчителните им стойности. За 2013 г. финансовият резултат на ответника е загуба в размер на 68265.25 лв, като от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г. предприятието е реализирало загуба в размер на 18053.83 лв.

При тези данни за влошено финансово състояние на длъжника с траен характер и липса на достатъчно имущество – краткотрайни активи за покриване на краткосрочните му задължения към кредиторите, но достатъчно за покриване на разноските по производството по несъстоятелност, установено от заключението на ССЕ, налице са условията за постановяване на решение по чл.630, ал.1 - ТЗ за обявяване неплатежоспособността на длъжника с начална дата - 13.04.2013 г., към която дата той е спрял плащанията си към банката – молител по обезпечения с договор за поръчителство обявен от нея за предсрочно изискуем договор за кредит, и за откриване на производство по несъстоятелност на същия.

Обжалваното решение на ОС Варна, с което молбата на „Банка ДСК” ЕАД – гр.София е отхвърлена, следва да се отмени, като вместо него въззивният съд постанови друго в горния смисъл. Назначаването на временен синдик и определяне на датата на първото събрание на кредиторите следва да стане от съда по несъстоятелността – Окръжен съд Варна, ТО.

При този изход на делото в полза на въззивника се присъждат направените съдебни разноски по същото за двете съдебни инстанции общо в размер на 1275 лв.

Воден от изложеното и на основание чл.613а, ал.1 и 4 – ТЗ и чл.630, ал.1 - ТЗ съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №846/12.09.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№688/2014 г., с което е отхвърлена молбата на „Банка ДСК” ЕАД – гр.София за откриване на производство по несъстоятелност на  „Аутоленд България” ЕООД - гр.Варна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „Аутоленд България” ЕООД - гр.Варна, ЕИК 201435210, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Владислав Варненчик”, жк „Владислав Варненчик”, бул.”Д-р Атанас Москов” №3, представлявано от управителя П. Х. Т., ЕГН **********, и ОПРЕДЕЛЯ началната й дата - 13.04.2013 г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „Аутоленд България” ЕООД - гр.Варна, ЕИК 201435210, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Владислав Варненчик”, жк „Владислав Варненчик”, бул.”Д-р Атанас Москов” №3, представлявано от управителя П. Х. Т., ЕГН **********.

Назначаването на временен синдик и определяне на датата на първото събрание на кредиторите ДА СТАНЕ от съда по несъстоятелността – Окръжен съд Варна, ТО.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на „Аутоленд България” ЕООД - гр.Варна, ЕИК 201435210, да заплати на „Банка ДСК” ЕАД – гр.София, ЕИК 121830616, сумата 1275 лв - съдебни разноски по делото за двете съдебни инстанции.

Решението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от вписването му в търговския регистър пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК. Заверени преписи от него да се изпратят на Агенция по вписванията – Служба по вписванията Варна за вписване в търговския регистър и на Окръжен съд Варна, ТО за вписване в книгата по чл.634в – ТЗ и за изпълнение. За решението да се изпратят съобщения на страните по реда на ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.