ОПРЕДЕЛЕНИЕ

772

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  28.11.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

          ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

                              А*Б*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 749 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „А*” АД – с.Оброчище, КК Албена срещу определението от 24.09.2013 г. на Окръжен съд – Добрич, ТО по т.д.№116/2013 г., с  което е оставена без уважение молбата му за изменение на решението по делото от 23.08.2013 г. в частта му за разноските.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

При положение че ответникът е представил с отговора на исковата молба доказателства за изплащане на ищеца на исковата сума, ведно с лихвите, и е поискал от съда да отхвърли иска като погасен чрез плащане, синдикът на несъстоятелното дружество - ищец е нямал право да сключва договор за адвокатска защита с оглед процесуално представителство по делото, тъй като спор между страните повече не е съществувал. Освен това адвокатското възнаграждение е само договорено, без да е действително изплатено на адвоката. При тези данни ОС Добрич не е следвало да го присъжда в полза на ищеца с решението си по делото, тъй като на присъждане подлежат само действително заплатените разноски, в т.ч. възнаграждение за един адвокат – чл.78, ал.1 - ГПК. Молбата на ответника за изменение на  решението в частта му за разноските в този смисъл е била основателна и е следвало да се уважи, а не да се отхвърля.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определението от 24.09.2013 г. на Окръжен съд Добрич по т.д.№116/2013  г., с което е оставена без уважение молбата на ответника А*” АД – с.Оброчище, КК А* за изменение на решението по делото от 23.08.2013 г. в частта му за разноските, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ решението с характер на определение от 23.08.2013 г. по т.д.№116/2013 г. на Окръжен съд Добрич в частта му за присъдените в полза на ищеца „Г* п*” ЕООД /н/ - гр.Козлодуй разноски в размер на сумата 1780 лв – адвокатско възнаграждение и ОТХВЪРЛЯ искането на същия за присъждане в негова полза на разноски за същата сума.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                                2.