РЕШЕНИЕ

 

   24/ 04.02.2015 г. град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                   търговско отделение  трети състав

На двадесети януари                                                                                2015 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                                     ЧЛЕНОВЕ:Радослав Славов

                                                                          Петя Хорозова

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 749 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по реда на чл.268 ГПК вр. с чл. 613а ал.1 ТЗ.

Образувано е по въззивна жалба на „Немесис Инс” ООД / в несъстоятелност/ със седалище гр. Кубрат срещу решение № 276/06.11.2014 г. по т.д. 65/2013 г. на Разградския окръжен съд, с което на осн. чл. 710 от ТЗ е обявена несъстоятелността на длъжника, постановени са прекратяване на дейността, общ запор и възбрана върху имуществото му и започване на осребряване.

Единственото оплакване в жалбата е за наличие на абсолютна процесуална пречка - предхождащото решение, с което е открито производство по несъстоятелност не е влязло в сила и е обжалвано. По тези съображения се иска отмяната му като преждевременно.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл. 713 ал. 1 ТЗ от надлежна страна при наличие на правен интерес и е допустима.

Ответната страна „Мивес – 2011” ЕООД не е изразила становище по жалбата.

Съдебният състав след преценка на оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено:

Развитието на процеса по чл. 711 и сл. от ТЗ е в зависимост от наличието на някоя от изчерпателно изброените в чл. 710 от ТЗ предпоставки. В случая производството по несъстоятелност е открито с решение по чл. 630 ал. 1 от ТЗ и е продължило с производство по предявяване и приемане на вземанията на кредиторите. Следващата фаза – производство по оздравяване е факултативна и се инициира с предложен план за оздравяване, който съгл. чл. 698 от ТЗ може да се предложи най- късно до един месец след обявяване в ТР на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания по чл. 692. Определението № 274/20.09.2014 г. по т.д. 65/2013 г. на Разградския окръжен съд, с което е одобрен списъка на допълнително приетите от синдика вземания е обявено в търговския регистър на 23.09.2014 г /вх. № 20140923132004/. В едномесечният срок който е изтекъл на 23.10.2014 г. не е постъпил план за оздравяване на дружеството – длъжник, поради което се е сбъднала първата от алтернативно посочените предпоставки по чл. 710 от ТЗ. Когато не се стигне до предлагане или предложеният план не се приеме или утвърди, производството по несъстоятелност следва да премине в следващата фаза – обявяване на длъжника в несъстоятелност и удовлетворяване на кредиторите чрез осребряване на масата на несъстоятелността.

Доводите, че има касационна жалба срещу решението по чл. 630 от ТЗ, както и фактът че след приключване на заседанието пред въззивния съд с определение № 42/21.01.2015 г. по т.д.2271/2014 г. на ВКС ТК I т.о. е допуснато касационно обжалване на постановеното решение за откриване на производство по несъстоятелност, не представляват основание за спиране на делото или за отмяна на решението като преждевременно постановено, каквото е искането на длъжника – жалбоподател. Законът изрично предвижда незабавно изпълнение на решението по чл. 630, с което е открито производство по несъстоятелност / чл. 634 / и на решението по чл. 710 от ТЗ за обявяване на длъжника в несъстоятелност / чл. 714/ . Постоянната съдебна практика също приема, че изпълнението на решението по чл. 711 от  ТЗ не може да се спира по искане на страните или служебно от съда. За вреди от злоупотреба с процесуално право от кредитор, при евентуално отхвърлена молба по чл. 625 от ТЗ с влязло в сила решение, защитата е чрез иск по чл. 631а от ТЗ, който урежда специален състав на извъндоговорна отговорност. Кредиторът-молител отговаря на основание, че вместо предявяване на иск в обикновен исков процес или предприемане на индивидуални принудителни действия е избрал производството по несъстоятелност без да са налице предпоставките за това.

При наличие на предпоставките по чл. 710 от ТЗ, постановяването на решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност не е преждевременно и няма процесуална възможност за спирането му. Решението като правилно следва да се потвърди.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 276/06.11.2014 г. по т.д. 65/2013 г. на Разградския окръжен съд, с което на осн. чл. 710 от ТЗ е обявена несъстоятелността на длъжника „Немесис инс” ООД със седалище гр. Кубрат, ЕИК 200681515, постановени са прекратяване на дейността, прекратяване на правомощията на органите, общ запор и възбрана върху имуществото му и започване на осребряване.

На осн. чл. 634в ал. 1 от ТЗ препис от решението да се изпрати за вписване в публичната книга на съда по несъстоятелността в Окръжен съд  гр. Разград.

На осн. чл. 634в ал. 2 от ТЗ на страните да се изпрати съобщение по реда на ГПК, като „Немесис инс” ООД /в несъстоятелност/ се уведоми на посочения съдебен адрес.

Решението може да се обжалва с касационна жалба при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК пред ВКС  в 7 дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ :