О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер776/03.12.2013                              ,  град Варна

 

Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение, в закрито заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  В* П*

ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б* в.ч.т.дело номер  751/2013 год., за да се произнесе взе предвид  следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба на „У* Л*” АД - София срещу определение от 08.10.2013 год., постановено по т.д. № 65/2013г. по описа на ДОС, с което производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на производството по тълкувателно дело № 4/2013 год. на ОСГТК на ВКС.

В предявената частна жалба се излага, че постановеният съдебен акт е неправилен. Съдът не е посочил естеството на преюдициалната връзка между двете дела. Спирането е постановено при липса на мотиви.

 Насрещните страни – „Е*” ЕООД и П.А.К. считат предявената частна жалба за неоснователна. Налице е преюдициална връзка,  обуславяща спиране на делото в хипотезата на чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:
             Частната жалба е депозирана в срок, от надлежна страна. Жалбата има за предмет подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна по следните съображения:

ДОС е бил сезиран с иск с правно основание чл. 422 ГПК. Ищецът – „У* л*” АД – София е кредитор, в чиято полза е издадена заповед за изпълнение въз основа на запис на заповед, издател и авалист по която са ответниците. Страната е навела твърдения, че записът  има гаранционна функция и е издаден въз основа на каузално правоотношение – договор за финансов лизинг № 87650/06.02.2009 год. Предприета е размяна на книжа, респ. ответниците са навели възражения, основани на каузалното и абстрактното правоотношение между страните.

С обжалваното определение ДОС е спрял производството с оглед висящността на тълкувателно дело № 4/2013 год. на ОСГТК на ВКС. Спирането е осъществено в хипотезата на чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, а разглеждащият състав не е изложил каквито и да е конкретни основания за естеството на твърдяната преюдициалност. 

На въззивния съд е служебно известно обстоятелство, че поради съществуваща противоречива съдебна практика по въпросите за предмета на делото и разпределението на доказателствената тежест в производството по чл. 422 ГПК в хипотезата на издадена заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед пред Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия при ВКС е образувано и висящо тълкувателно дело № 4/2013 год. От публикуваното предложение по чл.292 ГПК е видно, че акцентът в тълкувателното производство е поставен върху това коя страна следва да наведе и докаже вътрешното правоотношение между страните, съставляващо основание за издаването на гаранционната ценна книга.

В настоящото производство ищецът сам е навел твърдения за наличието на каузални правоотношения между страните, основани за договор за финансов лизинг. Сочените твърдения са признати от ответника, който е навел абсолютни и относителни възражения против абстрактно претендирания дълг. При наличието на безспорност за гаранционната функция на записа и за характера на вътрешните правоотношения, всяка от страните следва да установи фактите, на които основава своите твърдения и възражения съобразно общия принцип на чл. 154, ал.1 ГПК.  Следователно - предметът на бъдещото тълкувателно решение не е решаващо значение за правилното решаване на конкретния спор.

Изложеното обосновава извод, че не са осъществени предпоставките на чл.229, ал.1, т.4 ГПК за спиране на производството по делото до произнасяне на ОСГТК на ВКС с тълкувателно решение по противоречиво разрешаваните в практиката на съдилищата въпроси.

    Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 08.10.2013 год., постановено по т.д. № 65/2013г. по описа на ДОС, с което производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на производството по тълкувателно дело № 4/2013 год. на ОСГТК на ВКС.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: