О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

773………

 

гр. Варна, 19.11. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на деветнадесети ноември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 ДАРИНА МАРКОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 751 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила въззивна частна жалба вх.No-32423/29.10.2015 година от А.Г., Т. К*, Г.Н., И.Ф., В.К., О.С., Е.К., О.П., Ф.П., Д.В.П., М.Ч., С.К., М.П., Я. Е*-Х., чрез процесуалния им представител срещу разпореждане  № 10554/26.10.2015 година по ч.т.д.№ 1202/2015 година по описа на Варненски окръжен съд, с което е разпоредено издаването на изпълнителен лист.

Твърдят, че разпореждането е неправилно, тъй като с разпореждането е издаден изпълнителен лист по ч.т.д.580 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд. Неправилно в самото определение е посочено, че същото е окончателно и не подлежи на обжалване. Въззивният съд се е произнесъл за първи път по отправено към него искане по чл.248 ГПК за допълване на определение 582/04.09.2015 година по т.д.580/2015 година в частта за разноските. Варненски апелативен съд се е произнесъл за първи път по въпроса за съдебно-деловодните разноски, поради което разпореждането подлежи на контрол пред ВКС по реда на чл.274, ал.2 ГПК. Моли да се отмени разпореждането и вместо него се постанови друго, с което се отхвърли молбата и се обезсили издадения изпълнителен лист. 

Ответникът по частната жалба  „Сентер консулт” ЕООД е представил писмен отговор, с който моли да се потвърди разпореждането на първоинстанционния съд, тъй като определението на Варненски апелативен съд не е от категорията съдебни актове, за които е предвидена обжалваемост.

Съдът намира подадената жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна по следните съображения:

Производството по т.д.1202 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд е образувано по молба за допускане на обезпечение на бъдещи искове, предявени от А.Г., Т. К*, Г.Н., И.Ф., В.К., О.С., Е.К., О.П., Ф.П., Д.В.П., М.Ч., С.К., М.П., Я. Е*-Х., чрез процесуалния им представител, в качеството им на процесуални субститутиенти на „СУИС КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС” ООД, регистрирано на Британски Вирджински острови срещу „СЕНТЕР КОНСУЛТ” ЕООД.

С определение No-2661/23.07.2015 година първоинстанционният съд е допуснал обезпечение на исковете, чрез налагане на възбрана като е дал на молителите едномесечен срок от датата на получаване на обезпечителната заповед за предявяване на бъдещите искове.

В указания от съда срок молителите са представили доказателства за предявяване на обезпечените искове.

Срещу определение No-2661/23.07.2015 година е постъпила частна жалба от „СЕНТЕР КОНСУЛТ” ЕООД, по която е образувано ч.т.д.580 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд.

С определение от 04.09.2015 година е отменено допуснатото обезпечение и е постановено определение, с което молбата за допускане на обезпечение е оставена без уважение.

С определение No-692/21.10.2015 година по искане на частния жалбоподател „СЕНТЕР КОНСУЛТ” ЕООД е допълнено определението от 04.09.2015 година, като молителите са осъдени да заплатят на „СЕНТЕР КОНСУЛТ” ЕООД сумата от 6118 лева разноски. В определението е указано на страните, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

По т.д.1202/2015 година по описа на Варненски окръжен съд е постъпила молба от „СЕНТЕР КОНСУЛТ” ЕООД от 23.10.2015 година за издаване на заверен препис от определение от 21.10.2015 година, постановено по т.д.580 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд, както и молба за издаване на изпълнителен лист за присъдените суми, като на 29.10.2015 година молителят „СЕНТЕР КОНСУЛТ” ЕООД е получил изпълнителен лист за сумата от 6118.00 лева, представляваща присъдени разноски по определение от 21.10.2015 година, постановено по ч.т.д.580 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд.

С молба от 28.10.2015 година процесуалния представител на молителите възразява срещу издаването на изпълнителния лист, тъй като твърди, че в срок депозира частна жалба срещу определението, по което се иска издаване на изпълнителен лист. С разпореждане от 28.10.2015 година съдът е оставил молбата без разглеждане и е указал на страната, че разпореждането за издаване на изпълнителен лист подлежи на обжалване с частна жалба пред горестоящия съд.

Съдът намира следното: Съобразно разпоредбата на чл.405 ГПК изпълнителен лист се издава по писмена молба, въз основа на посочените в чл.404 ГПК актове, като препис от молбата не се връчва на длъжника. Видно от изброените лимитативно актове в чл.404 ГПК на принудително изпълнение подлежат влезлите в сила определения на съдилищата.

Страната претендира издаване на изпълнителен лист, въз основа на определение по ч.т.д.580 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд, поради което проверката, която следва да се извърши от съда, издаващ изпълнителния лист, въз основа на отправеното от страната искане е дали определението по ч.т.д.580 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд  е влязло в сила.

При постъпилата от страната молба с данни, че определението не е влязло в сила и е висящо, съдът е следвало да извърши служебна справка дали определението е влязло в сила.

При извършената понастоящем служебна справка, съдът констатира, че по ч.т.д.580 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд е постъпила частна жалба срещу определение No-692/21.10.2015 година, с което е допълнено постановеното определение No-582/04.09.2015 година.

Въпросът дали определение No-692/21.10.2015 година е от категорията съдебни актове, които подлежат на касационен контрол и допустимостта на подадената частна жалба подлежи на решаване в производството по ч.т.д.580/2015 година, включително и по реда на инстанционния контрол, като до решаването му с влязъл в сила съдебен акт поради деволутивния и суспенсивен ефект на подадената жалба представлява пречка да се приеме, че определението е влязло в сила. Същото ще се счита за влязло в сила, считано от датата, на която влезе в сила съдебния акт, с който се реши въпроса за допустимостта на подадената частна жалба, на осн. чл.296 ГПК във вр, с чл.278, ал.4 ГПК.

Гореизложеното обуславя извода, че е издаден изпълнителен лист, без да са налице предпоставките по чл.404 ГПК, тъй като на принудително изпълнение подлежи само влязлото в сила определение на съдилищата, поради което молбата за издаване на изпълнителен лист следва да бъде отхвърлена.   

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което искането бъде отхвърлено, а издаденият изпълнителен лист обезсилен.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане  № 10554/26.10.2015 година по ч.т.д.№ 1202/2015 година по описа на Варненски окръжен съд, с което е разпоредено издаването на изпълнителен лист, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТХВЪРЛЯ молба вх.No-31750/23.10.2015 година от „СЕНТЕР КОНСУЛТ” ЕООД за издаване на изпълнителен лист по т.д.580/2015 година по описа на Варненски апелативен съд и ОБЕЗСИЛВА издадения изпълнителен лист.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: