Р Е Ш Е Н И Е

                                                

 № 317

 

                 гр.Варна, 21.11.2013г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

                          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска в.т.д. № 752 по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е на осн. чл.25 , ал.4, изр.2 ЗТР по повод на жалба от „ Айлинк”ООД , чрез управителя Д.Ж. против решение № 792/19.09.2013г. на ВОС по т.д. № 1670/13г. на ВОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията № 20130828165458/30.08.2013 г., постановен по заявление вх. №20130828165458/28.08.2013 г.

В жалбата се твърди, че членственото правоотношение в дружеството по отношение на заявителя е прекратено по реда на чл.125, ал.3 ТЗ с изтичане срока по даденото предизвестие  и че са представени доказателства за това. Изразява се несъгласие с така постановения отказ, като се отправя искане до съда  отказът да бъде отменен и постановено вписване на заявеното обстоятелство.

Предмет на обжалване пред ВОС е отказ на длъжностно лице по регистрацията да впише на следното обстоятелство : заличаване  Д.В.Ж. като съдружник, поради напускане по чл.125, ал.2 ТЗ.

Отказът е мотивиран с обстоятелството , че  липсва  решение на общото събрание относно съдбата на освободените от напускащия съдружник дялове, размер на капитала, решение за изменение на дружествения договор.

    ВнАС констатира следното :

Подадено е заявление обр.А4 с вх. №20130828165458/28.08.2013 г., за вписване на промяна на обстоятелства в „АЙЛИНК” ООД, със седалище гр.Варна – промяна в  състава на съдружниците, изразяваща в прекратяване на участието на Д.В.Ж. в качеството му на съдружник при хипотезата на чл.125, ал.2 ТЗ с отправяне на писмено предизвестие. Към заявлението е представена нотариална покана от 11.02.2011 г., съдържаща изявление на съдружника Ж., че прекратява участието си в дружеството по реда на чл.125, ал.2 от ТЗ. Същата е връчена чрез нотариус, като е отбелязано, че връчването е извършено по реда на чл.47 ГПК, предвид, че лицето до което са адресирани поканата и предупреждението не е намерено на посочения адрес.  Налице е официално удоствоверяване за редовното връчване.

ВнАС прави следните правни изводи:  

    Настоящата инстанция намира , че безспорно прекратяването на членственото правоотношение при доброволно напускане на съдружник настъпва с осъществяване на фактите по чл.125 , ал.2 ТЗ. И следва като правна последица на напускането на съдружника да се разглежда правото му да получи паричната равностойност на дружествения си дял въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството - чл. 125, ал. 3 ТЗ. В настоящия казус не се поставя въпросът за уреждането на имуществените отношения между дружеството и напусналия съдружник , обусловени от прекратеното му членство. А за изпълнение на изискванията на закона с оглед запазване размера на капитала на дружеството. Напускането на съдружник е свързано с освобождаването на притежаваните от него дялове от основния капитал и е необходимо решение на ОСС , респ. на останалия единствен съдружник за освободените дялове: дали следва да се поемат от останалия съдружник или да се намали капиталът на дружеството. Липсата на решение по този въпрос не се замества от законова презумпция , нито е дадено правомощие на напускащия съдружник да изрази воля по него. Следователно липсва определеност относно обстоятелството по чл.115,т.4 ТЗ , което е в корелативна зависимост от прекратяването на членственото правоотношение на съдружник в дружеството, а ако е налице промяна в същото то подлежи на вписване по чл.119, ал.2 вр. чл.115, т.4 ТЗ.

Горното налага констатация за постановяване на отказ по процесното заявление, а оттук и извод за потвърждаване на обжалваното решение.

Водим от горното , съдът

 

                  Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 792/19.09.2013г. на ВОС по т.д. № 1670/13г. на ВОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията № 20130828165458/30.08.2013 г., постановен по заявление вх. №20130828165458/28.08.2013 г.

 

 

Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: