О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                           843

                 гр.Варна, 29.12.2014г.

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и девети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М* Х*

ЧЛЕНОВЕ: В* П*

          К* Г*

като разгледа  докладваното от съдия К*Г* ч.т.д. № 753 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    След връщане на делото от СОС, настоящият състав констатира, че не са отстранени нередовностите по частната жалба.

    Следва да се укаже на първоинстанционния съд , чрез който се администрира частната жалба, че не е отстранено противоречието в заглавната част на същата жалба и посочения за издател на документа пълномощник. А именно видно съобразно отразеното за подател на частната жалба страна е „О* Л* К*”ЕООД,чрез пълномощника Адвокатско дружество „Т* И* и П*”, гр.София, представлявано от адв.Т* И*. За подпис на жалбоподател е посочено, че това е адв. С* М*. Следва да се уточни дали процесуален представител на жалбоподателя е адв. Т* И* или адв.С* М* / за която има приложени доказателства по чл.71 ,ал.1 ЗАдв/. От предвидената в  чл. 71, ал. 1, изр. 1 от Закона за адвокатурата възможност за клиента да упълномощи адвокатско дружество за защита и представителство пред съда, не би могло да се изведе извод, че именно адвокатското дружество е представител по пълномощие на страната. Това произтича както от предвиденото в изр. 2 на чл. 71, ал. 1 ЗАдв задължение за управителя на адвокатското дружество да преупълномощи един или няколко съдружници, така и от очертания в чл. 32 ГПК кръг лица, които биха могли да бъдат процесуални представители на страните по пълномощие / така и Определение  № 13 от 16.01.2014 г. на ВКС по т. д. № 2931/2013 г., II т. о., ТК/.

    Водим от горното , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по ч.т.д. № 753/14г. на ВнАС.

    ИЗПРАЩА  делото на СОС за изпълнение в цялост на процедура по чл.275,ал.2 ГПК.

    СЛЕД изпълнение на процедурата делото да се върне на ВнАС за произнасяне по частната жалба.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: