ОПРЕДЕЛЕНИЕ

735

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 14.11.2013 г.  в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                     П* Х*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 754 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „П* и* б*” АД - гр. София срещу определението на Окръжен съд – Търговище от 02.09.2013 г. с правно основание чл. 631 ГПК по т.д.№ 14/2011 г., с  което производството по делото е спряно до произнасяне на Съда на ЕС по служебно отправено от съда преюдициално запитване.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Определението по чл.631 ГПК е необжалваемо по отношение направеното с него преюдициално запитване. Но то подлежи на обжалване в частта, с която се спира производството по делото, в случая - на етапа по чл.717н - ТЗ, с оглед разпоредбите на чл.613а, ал.3 – ТЗ и чл.274, ал.1, т.1 - ГПК и предвид оплакванията в жалбата за нищожност или недопустимост на обжалваното определение, евентуално - за неправилност.

Разгледана по същество същата е основателна.

Съдът е спрял недопустимо производството по делото за несъстоятелност на „Е* п* д*” АД /н/ - гр.Търговище.

С определението за спиране не се спира някакво отделно производство по искане на „ПИБ” АД с правно основание чл.717н - ТЗ, а фактически се спира цялото производство по несъстоятелност, достигнало до етапа по чл.717н – ТЗ. Компетентността на този етап от производството е на синдика, а не на съда. Синдикът следва да изпълни задълженията си по закон, като за това не се изисква разрешение на съда. Самият съд не е бил сезиран с искане за отправяне на преюдициално запитване. Недопустимо е служебно отправяне на такова запитване от съда първо - по дело за несъстоятелност и второ - на този етап от производството по делото, на който компетентността е на синдика. Права във връзка с производства по несъстоятелност не попадат в предметния обхват на Регламент № 1896/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане съгласно чл.2, ал.2, б.”б” от същия.

Преюдициални запитвания по чл.631 ГПК може да се правят във връзка с тълкуването на разпоредба от правото на ЕС или тълкуване и валидност на акт на органите на ЕС, който е от значение за правилното решаване на делото, съгласно чл.628 ГПК. Под решаване на дело текстът има предвид състезателно исково производство, а не изпълнително производство или производство за универсално принудително изпълнение, каквото е производството по несъстоятелност. В случая не е налице правна норма на ЕС, която следва да бъде тълкувана. Регламент № 1896/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане е неприложим по отношение на заповед за изпълнение, издадена в РБ в отношенията между местни търговци, а само в случаи с трансграничен характер. Освен това, съществуват ясни правни норми в ТЗ, които регламентират отношенията между страните във връзка с поставените въпроси. Съгласно чл.717н - ТЗ припадащата се на ипотекарния кредитор сума се запазва от синдика и се предава на кредитора след като представи изпълнителен лист за вземането си. Съгласно чл.422, ал.2 – ГПК предявяването на иск по ал.1 не спира допуснатото незабавно изпълнение, освен в случаите на чл.420. Само при спиране на изпълнението от заповедния съд по този ред, принудителното изпълнение се спира. В случая, изпълнението не е било спряно нито поради наличието на убедителни писмени доказателства, нито предвид представено надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл.180 и 181 ЗЗД.  Това означава, че изпълнителният лист, издаден на основание издадена заповед за незабавно изпълнение, има незабавно действие и подлежи на принудително изпълнение, в случая - по реда на чл.717н - ТЗ. Обстоятелството, че е налице висящо дело по чл.422 ГПК относно изпълнителния лист не е пречка за неговата изпълняемост. В случай на отхвърляне на иска, синдикът би могъл да иска издаване на обратен изпълнителен лист за платената на ипотекарния кредитор сума.

От една страна решенията по дела за несъстоятелност имат незабавно действие, а от друга – изпълнителният лист по заповед за незабавно изпълнение, чието изпълнение не е спряно, подлежи на незабавно изпълнение. Ето защо, е недопустимо дело за несъстоятелност да бъде спирано и то във връзка с преюдициално запитване относно европейски закон, приложим само към частноправни отношения с международен елемент, а не и към отношения, регламентирани от вътрешния правен ред на държавата-членка  на ЕС.

Предвид горното, определението за спиране на делото следва да се обезсили в частта, с която се спира производството по искане на „ПИБ” АД с правно основание чл.717н - ТЗ и в частта, с която е разпоредено заделяне на сумата 97 500 000 лева, получена от продажбата на имотите - предмет на ипотеки по особена сметка до приключване на производството по преюдициалното запитване.

Воден от изложеното и на основание чл.278 във вр. с чл.270, ал.3 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОБЕЗСИЛВА определение № 179/02.09.2013 г. на Окръжен съд - Тръговище по т.д.№ 14 /2011  г. в частта,  с която се спира производството по искане на „ПИБ” АД – гр.София с правно основание чл.717н - ТЗ и в частта, с която е разпоредено заделяне на сумата 97 500 000 лева, получена от продажбата на имотите - предмет на ипотеки, по особена сметка, до приключване на производството по преюдициалното запитване.

ВРЪЩА делото на същия съд за предприемане от синдика на „Е* п* д*” АД /н/ - гр.Търговище на по - нататъшни действия по чл.717н - ТЗ,  както и за изготвяне на сметка за разпределение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.