Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 10/13.01.2015                                                  Град Варна

Варненски Апелативен съд                                Търговско отделение първи състав

На       13.01.                                                                                                   Година 2015

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                                                КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                                       

 

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.ч.т.дело номер  755     по описа за 2014 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл. 613а ал. 3, вр. 717з ал.3 ТЗ.

Образувано е по частна жалба на “Р Т И Е ХХ“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/ чрез адв. М., срещу постановление за възлагане №11 от 27.10.2014 г. по т.д. № 242/2010 год. по описа на ОС – Добрич, с което на осн. чл. 717з ТЗ Добричкия окръжен съд е възложил на спечелилия търга И.Т.В. *** имущество от масата на несъстоятелността на “Р Т И Е ХХ“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/, представляващо: сграда тип „гараж”,  с идентификатор 72624.378.28.1.4 с площ от 140 кв.м., построен върху дворно място с площ от 368 кв.м. идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор № 72624.378.28, целият с площ от 1,437 дка по плана за парцелиране на бивш стопански двор на ”Д - С”, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за база за селскостопанска и горска техника, стар идентификатор с пл.№340008, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж :72624.378.28.1.5 и 72624.378.28.1.3; под обекта – няма и над обекта – няма за сумата от 25 015 лв..

Сочи се, че обжалваното постановление за възлагане е неправилно, тъй като е нарушено правилото на чл.717а ТЗ – липсват доказателства за надлежно обявяване на продажбата по чл.717а ал.2 ТЗ на сайта на Министерство на икономиката и енергетиката; допуснато е нарушение при самото провеждане на търга – нарушена е разпоредбата на чл.717ж ал.1 ТЗ, не са спазени правилата на чл.717в ал.3 ТЗ – заявленията за участие в търга да се подават запечатан плик, както и че при определяне цената на недвижимия имот също е допуснато нарушение, изразяващо се в определяне на цена много под действителната пазарна цена. Иска се отмяна на обжалваното постановление за възлагане.

Участвалият в търга и обявен за купувач И.Т.В. ***, не е изразил становище по частната жалба.

            В отговора на частната жалба синдикът на длъжника “Р Т И Е ХХ“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/ - Д.Г.А. поддържа становище за неоснователност на същата, като представя доказателства в подкрепа на твърденията си за законосъобразност както на обявяването, така и на провеждането на търга, с оглед на което моли за оставяне без уважение на жалбата.

            Частната жалба е подадена в срок от оправомощено за това лице - от кръга на визираните в чл. 717з ал. 3 ТЗ, насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

            Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:

            Видно от приложените по делото документи, търгът е проведен при спазване на законовите изисквания за това.

С молба № 6198/01.10.2014г. по вх.рег. на ДОС синдикът е представил обявление за продажба на сградата и дворното място, насрочена за 24.10.2014г. и протокол за разгласа на обявлението от 24.09.2014 г., съдържащи необходимите законови реквизити. Към протокола са представени в копие обратната разписка за полученото в Министерство на икономиката и енергетиката обявление за продажбата, както и стикерите за завеждането му в Община – Добрич.  Безспорно е, че с това са спазени изискванията на чл. 717а ал.2 ТЗ. Законът не изисква към документите за търга синдикът да прилага и доказателства за публикуването на обявлението на сайта на министерството. Освен това след служебна проверка съдът установи коректно публикуване на обявлението на сайта на МИЕ в раздел „Обяви и търгове”,  подраздел „ Бюлетин продажба на синдици”в архивната му част (http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/public_announcements.xsp?v=archive).

С оглед изложеното, настоящият състав намира, че всички изисквания за разгласа по чл. 717а ТЗ са спазени.

Що се отнася до оплакванията в жалбата за нарушаване правилата на чл. 717ж  ал.1 ТЗ и при определяне на оценката, съдът също ги намира за неоснователни поради следното:

Търгът на процесния недвижим имот не е проведен по реда на чл.717ж ТЗ, а по реда на чл.717а ТЗ с тайно наддаване след извършване на нова оценка и дадено изрично разрешение от съда по несъстоятелността с определение №383/17.09.2014 г.. Видно от представения на л.613 протокол и наддавателния списък в търга е участвал един единствен купувач, който е предложил в запечатан плик /л.616/ цената от 25 015 лева. И това е спечелилият търга наддавач И.В..

Неоснователно е и оплакването относно извършената нова оценка.

С определение №363/03.09.2014 г. съдът по несъстоятелността е разрешил на синдика да възложи на лицензиран оценител, избран от събранието на кредиторите, нова оценка на имота. След изготвяне на оценката синдикът я е представил в съда, който със свое определение №383/17.09.2014 г. е разрешил продажбата да се извърши по тази оценка, като синдикът дори я е завишил чрез закръгляне на сумата от 24 086 лв. на 25 000 лв..

Съобразно изложеното по-горе, настоящият състав намира, че правилно на осн. чл. 717з ТЗ съдът по несъстоятелността е издал обжалваното постановление за възлагане на И.Т.В. *** недвижим имот от масата на несъстоятелността на “Р Т И Е ХХ“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/, поради което жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а постановлението за възлагане – да се потвърди.

            Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление за възлагане № 11от 27.10.2014г. по т.д. №242/2010г. по описа на ДОС, с което на осн. чл. 717з ТЗ Добричкия окръжен съд е възложил на И.Т.В. *** недвижим имот от масата на несъстоятелността на “Р Т И Е ХХ“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/, за сумата от 25 015 лв./двадесет и пет хиляди и петнадесет лева/.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                                             2.