Р Е Ш Е Н И Е № 25

 

Гр.Варна, 28.01.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на деветнадесети януари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

                     ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

при участието на секретаря Д.Ч., като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д. 756 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е след отмяна на въззивно решение No-212 от 17.07.2014 година по в.т.д.275 по описа за 2014 година на Варненски апелативен съд с решение No-132/16.11.2015 година, постановено по т.д.3183 по описа за 2014 година на Върховен касационен съд, като делото е върнато за разглеждане от друг състав на същия съд.

Производството по т.д.3183 по описа за 2014 година на Върховен касационен съд е образувано по касационна жалба на А.В.С. срещу  решение на Варненски апелативен съд, в частта, с която е отхвърлен предявеният от него иск за разликата над 9500 лева до предявения размер от 29050 лева.

Срещу решението на Варненски апелативен съд, в частта, с която дружеството е осъдено да заплати сумата от 9500 лева касационна жалба не е постъпвала и същото е влязло в сила, поради което предмет на настоящето производство е въззивната жалба от А.В. С. срещу решение № 131/10.02.2014 година по т.д.№ 2690/2012 г. по описа на Варненски окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е отхвърлен предявения иск срещу „Градиент” ООД за заплащане на сумата за разликата над 9500 лева до пълния предявен размер от 29050 лева, ЧАСТИЧЕН ИСК от сумата 290 500 лева, представляваща равностойността на дружествения му дял в „Градиент” ООД към 31.08.2012 година, на осн.чл.125, ал.3 ЗЗД и е осъден да заплати сумата от 874.87 лева съдебно-деловодни разноски.

Твърди се във въззивната жалба, че решението е постановено по заключение на вещо лице, което не отразява реалната стойност на дружествения дял на напускащия съдружник поради компрометираност и непотвърдена достоверност на изходните данни, послужили за изготвяне на междинен счетоводен баланс. Налице е нововъзникнало обстоятелство влязло в сила съдебно решение по силата, на което сумата от 129400 лева следва да се извади от установените задължения в междинния счетоводен баланс на дружеството. Налице са задължения по договори за цесия, които реално не съществуват. Моли съдът да постанови решение, с което отмени решението, в тази му част и вместо него постанови друго, с което уважи предявения иск и присъди направените по делото разноски. 

С определение от 19.01.2016 година, постановено в открито съдебно заседание е допусната поправка в списъка на лицата за призоваване и в наименованието на ответника на „Фади 2015” ООД със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, бул.”Хемус”, 39, вх.Б, ет.1, ап.1, като видно от вписването в ТР промяната е вписана след уведомяването на лицето за съдебното заседание.

Съдът след служебна проверка констатира валидността и допустимостта на решението в обжалваната част и в качеството си на инстанция по съществото на спора приема за установено:

Предмет на въззивното производство е иск с правно основание чл. 125 ал. 3 ТЗ вр. с чл. 127 ТЗ.

В исковата си молба от 31.10.2012 година ищецът излага, че е бил съдружник в „Градиент” ООД с 50% дялово участие в капитала на дружеството, възлизащ на 5000 лева, като всеки има по 25 дяла с номинална стойност 100 лева всеки един дял. Дружеството развивало активна дейност в областта на строителството и туризма, вследствие, на което създало и придобило активи на обща стойност 581 000 лева, съгласно последният счетоводен баланс към 31.08.2012 година, но вижданията между съдружниците се различавали и задълбочили до степен да се стигне до напускане на дружеството.  С нотариална покана, връчена на ответника - съуправител и съдружник на 29.02.2012 г., С. е свикал извънредно ОС на съдружниците с дневен ред : 1/ Решение за продажба на поземлен имот в с. Аврен 2/ Решение за продажба на учредено право на строеж в полза на дружеството на жил. сграда находяща се в гр. Варна  ул”Ружа” № 33А 35.  3/ Решение за освобождаването му като съдружник и изплащане на припадащия му се дружествен дял от имуществото след продажба по предходните точки или при отказ от продажби. 4/ Решение за даване съгласие С. да прехвърли дружествения си дял на трето лице.. Посочени са дати за провеждане на извънредното ОС, като при липса на кворум на 2.03.12 г., същото е насрочено на 9.03.12 г. или 16.03.12 г. Последна т.5 в поканата е предизвестие за напускане по смисъла на чл. 125 ал. 2 от ТЗ, при условие че другият съдружник не присъства на датите за провеждане на ОС и не се вземат решения по предложения дневен ред. Видно от протокола на 9.03.2012 г. е проведено извънредното ОС, като са взети решения по т.1 и 2 за продажба на имота в с. Аврен на цена не по-малка от 15 000 лв. в срок до 31.12.2012 г. и на правото на строеж за жил. сграда на ул.”Ружа” по цена не по- малко от 150 000 евро със срок 1.11.2012 г. По останалите две точки 3 и 4 не са приети решения за освобождаване на съдружника С. по взаимно съгласие или по реда на чл. 129 ал. 1 ТЗ. След изтичане на предвидения в чл. 17 ал. 2 от дружествения договор 6 месечен срок на предизвестие ищецът е предявил иск за уреждане на имуществените последици от прекратяване на членственото си правоотношение в „Градиент” ООД.  Предявил е иска като  частичен за сумата 29 050 лв. от общо 290 500 лв. каквато според него е стойността на дела му съобразно представения от него междинен счетоводен баланс към 31.08.2012 г.

Ответникът „Градиент” ООД оспорва иска, поради липса на материалноправна легитимация на ищеца. Счита, че правото му не е възникнало валидно, защото изявлението в нот. покана е под условие – да не бъде проведено ОС, а такова е проведено. При условия на евентуалност поддържа, че не е поканен да изплати дела, че вземането за стойността на дружествения дял е обвързано със срока за продажби на имотите по т. 1 и 2 от решенията на ОСС /проведено на 9.03.12 г/, който е съответно 31.12.12 г. и 30.11.12 г. Твърди, че по изложените съображения дружеството няма съставен междинен счетоводен баланс към 31.08.2012 т и оспорва верността на представения от ищеца междинен баланс, тъй като отразява данните към 31.12.2011 г., а не към 31.08.2012 г.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Не се спори, че ищецът е съдружник в дружеството, като притежава половината от капитала на дружестовото. Установява се от представената нотариална покана, връчена на ответника - съуправител и съдружник на 29.02.2012 г., че С. е свикал извънредно ОС на съдружниците с дневен ред, като видно от представеният протокол събранието е проведено.

Решението, с което е уважен иска за сумата от 9500 лева е влязло в сила, поради което между страните се е формирала сила на пресъдено нещо относно прекратяването на членственото правоотношение.

Отделно от горното писменото предизвестие е със 6 месечен срок съгласно чл. 17 ал. 2 от договора, който започва да тече от момента на връчване на поканата и настъпва с изтичане на срока на предизвестие – 29.08.2012 г. Като последица на прекратяването възниква правото на ищеца да претендира изплащане на стойността на дружествения дял. Стойността на дружествения дял следва да се определи по реда на чл. 125 ал. 3 от ТЗ.

В практиката си по реда на чл. 290 ГПК ВКС, ТК последователно е дефинирал правната характеристика на иска по чл. 125, ал. 3 ТЗ. В нея се съдържа очертаване на предмета на делото по тези искове /Решение № 224/10.09.2010 г. по т. д. № 765/2008 г. ВКС, ТК, ІІ т. о./, а по въпроса за начина за определяне размера на дружествения дял на изключен съдружник е налице и постановено решение по реда на чл. 290 и сл. ГПК по т. д. № 64/2009 г.; по т. д. № 504/2008 г. на състав на ІІ т. о., които съдебни актове са задължителни за съдилищата и следва да бъдат съобразени.

Дяловата вноска се заплаща от съдружника, срещу която той придобива дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала – чл.127 ТЗ. В този смисъл, под „имуществени последици”, съгласно чл.125, ал.3 ТЗ, следва да се разбира възможността съдружникът, прекратил участието си, да получи част от капитала на дружеството към момента на прекратяването. Изплащане на равностойност на дружествения дял се извършва, когато сумата на активите превишава сумата на тази част от пасива, която се включва при формирането на капитала към момента на прекратяване на участието.

В постановените по реда на чл.290 ГПК Решение № 87/06.06.2012г. по т.д.№ 468/11г. на ІІ т.о., Решение № 120/10.07.2012г. по т.д.№ 781/11г. на ІІ т.о. и Решение № 10/10.09.2012г. по т.д.№ 502/2010г. на ІІ т.о., задължителни за съда при определяне на равностойността на дружествения дял на съдружник, прекратил членството си в дружество с ограничена отговорност, в междинния баланс активите и пасивите се отразяват по историческата им цена, която е цена на придобиване, себестойност, справедлива цена или друга цена според приложимите счетоводни стандарти – Решение № 64/09.06.09г. по т.д.№ 504/08г. на ІІ т.о. и Решение № 87/06.06.2012г. по т.д.№ 468/11г. на ІІ т.о. В компонентите за формиране на равностойността на дела не се включват записванията в пасива на баланса на собствения капитал и резервите, а изчислението се извършва въз основа на т.нар. чист актив / без собствения капитал, резерви и финансов резултат/ - Решение № 224/10.09.10г. по т.д.№ 765/08г. на ІІ т.о. Законодателят императивно е определил конкретния момент, към който следва да се изготви счетоводен баланс на дружеството, служещ за база на уреждане на имуществените отношения на съдружника – също и Решение № 120/10.07.2012г. по т.д.№ 781/11г. на ІІ т.о.

Съобразно задължителните указания на Върховен касационен съд размерът на дружествения дял на ищеца следва да се изчисли като се вземе предвид влязлото в сила решение по гр.д.1347/2012 година на ОС-Варна.

Съгласно задължителната практика на ВКС, постановена по реда на чл.290 ГПК, когато делото се върне на въззивния съд за извършване на процесуални действия въззивният съд следва да продължи разглеждането на делото от процесуалното действие, за което делото е върнато.

Назначена е ССЕ, съгласно дадените задължителни указания, като заключението не е оспорено от страните, а съгласно същото размерът на дружествения дял на ищеца е в размер на 74200 лева.

С оглед гореизложеното, съдът приема за доказани предпоставките на иска, поради което предявеният частичен иск следва да бъде уважен изцяло.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции първоинстанционото решение, в частта, с която е отхвърлен иска за разликата над 9500 лева до предявения размер от 29050 лева, ЧАСТИЧЕН ИСК от сумата 290500 лева следва да бъде отменено, а вместо него постановено друго, с което искът бъде уважен.

На осн. чл.78, ал.1 ГПК на въззивника следва да се присъдят направените съдебно-деловодни разноски. Направени са разноски в размер на 1080 лева за въззивната инстанция, 1491 лева за Върховен касационен съд, сумата от 2892 лева за първа инстанция, от които сумата от 945.74 лева е присъдена с решението и сумата от 2282 лева за въззивната инстанция съразмерно на уважената част на иска или общо следва да се присъдят разноски в размер на 6799.26 лева.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ решение № 131/10.02.2014 г. постановено по т.д.2690/2012 г. по описа на ВОС, В ЧАСТТА, с която е отхвърлен предявения иск от А.В.С. срещу „Градиент” ООД /понастоящем с наименование „ФАДИ 2015” ООД/ за заплащане на сумата за разликата над 9500 лева до пълния предявен размер от 29050 лева, ЧАСТИЧЕН ИСК от сумата 290 500 лева, представляваща равностойността на дружествения му дял в „Градиент” ООД към 31.08.2012 година, на осн.чл.125, ал.3 ЗЗД и е осъден да заплати сумата от 874.87 лева съдебно-деловодни разноски, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОСЪЖДА „Фади 2015” ООД, ЕИК 148034497 със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, бул.”Хемус”, 39, вх.Б, ет.1, ап.1 /с предишно наименование „ГРАДИЕНТ” ООД и настъпила промяна в хода на процеса с извършено вписване в ТР 20151218145002/ да заплати на А.В.С., ЕГН-********** с адрес: ***  сумата за разликата над 9500 лева до пълния предявен размер от 29050 лева, ЧАСТИЧЕН ИСК от сумата 290 500 лева, представляваща равностойността на дружествения му дял в „Градиент” ООД към 31.08.2012 година, на осн.чл.125, ал.3 ЗЗД, ведно със сумата от 6799.26 лева, разноски, на осн. чл.78, ал.1 ГПК.

Решението подлежи на обжалване при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :