ОПРЕДЕЛЕНИЕ

24

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 14.01.2015 г.  в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

      ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                К* Г*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* в.т.д.№757 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Делото е образувано по въззивна жалба на ответниците по иска - Д.Д., Г.Д., И.Г. и П.Г.,***, срещу решението по т.д. №48/14 г. на Окръжен съд Добрич, ТО, с което е искът срещу тях на „Р**/” ЕАД - гр.София е уважен.

Съдебният състав намира, че ОС Добрич не е администрирал надлежно жалбата след като се произнесе по съдържащото се в нея искане за освобождаване на въззивниците от дължимата за подаването й държавна такса. Компетентен да се произнесе по искането е администриращия съд, чрез който е подадена жалбата, като в този смисъл е даденото тълкуване с ТР на ОСГТК на ВКС по тълк.д. №6/2012 г. Жалба, по която не е събрана държавна такса, като същевременно въззивниците не са освободени от задължението за внасянето й, е нередовна и администриращият съд не може да се разпореди за изпращане на препис от жалбата на насрещната страна, нито за придвижване на жалбата до въззивния съд.

Ето защо, производството по жалбата следва да се прекрати пред АС Варна и същата ведно с делото се върне на ОС Добрич за произнасяне по искането в нея за освобождаване на въззивниците от задължението за внасяне на държавна такса, с оглед на което жалбата да бъде администрирана и евентуално придвижена до АС Варна.

Воден от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№757/14 г. на Апелативен съд Варна по жалба на Д.Д., Г.Д., И.Г. и П.Г.,***, срещу решението по т.д. №48/14 г. на Окръжен съд Добрич, ТО.

ВРЪЩА жалбата ведно с делото на Окръжен съд Добрич, ТО за произнасяне по искането в нея за освобождаване на въззивниците от задължението за внасяне на държавна такса, с оглед на което жалбата да бъде администрирана и евентуално придвижена до АС Варна.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.